دستوالعمل های معاونت آموزشی -- دستوالعمل های معاونت آموزشی صفحه مناسب چاپ ارسال به دوستان خروجی RSS این بخش

برنامه ارتقای کیفیت آموزش سال  97

  برنامه توانمند سازی اعضاء هیئت علمی

   دستورالعمل مراقبت از بیمار بدحال بخش های داخلی

   دستورالعمل مراقبت از بیمار بدحال بخش های زنان

   الزامات بیمه ای

   ارتباط آموزشی فراگیران با پزشک مقیم غیر هیات علمی بخش های داخلی

  ارتباط آموزشی فراگیران با پزشک مقیم غیر هیات علمی بخش های زنان

  دستوالعمل  نحوه دسترسی به فایل  بخش های  پاراکلینیک

   نحوه نظارت اعضاء هیئت علمی بر فعالیت درمانی فراگیران بخش های داخلی

  نحوه نظارت اعضاء هیئت علمی بر فعالیت درمانی فراگیران بخش های زنان

روش اجرایی ارزیابی و نظارت بر عملکرد آموزشی , پژوهشی و درمانی اعضاء هیئت علمی

  کتابچه دستورالعمل های کلینیک و پارکلینیک مرکز آموزشی درمانی شهید صیاد شیرازی
دستورالعمل  اصول پرونده نویسی و مستند سازی

دستورالعمل برنامه آموزشی مدارک پزشکی نوشتاری

نکته سلامتی روز

سلامتی از پنج عنصر ساخته شده است.. خوشحالی، خواب، آب، غذای سالم و ورزش

امام علی ( ع) می فرماید : برنامه‏ ريزى درست، مالِ كم را افزايش مى ‏بخشد؛ و برنامه ‏ريزى نادرست، مال بسيار را نابود مى‏ كند.