AWT IMAGE


 
دستوالعمل های معاونت آموزشی -- دستوالعمل های معاونت آموزشی صفحه مناسب چاپ ارسال به دوستان خروجی RSS این بخش
AWT IMAGE

آیین نامه  حفظ ارتباط آموزشی و پژوهشی با اساتید برجسته یا بازوشسته

  

آیین نامه  داخلی تشویق اعضاء هیئت علمی 

  

برنامه استراتژیک

  

برنامه توانمند سازی اعضاء هیئت علمی

   

دستوالعمل مراقبت از بیماران بد حال 1

   

دستوالعمل مراقبت از بیماران بد حال 2

   

الزامات بیمه ای

   

ارتباط آموزشی فراگیران با پزشک مقیم غیر هیات علمی1

  

ارتباط آموزشی فراگیران با پزشک مقیم غیر هیات علمی2

  

دستوالعمل های نحوه دسترسی به فایل بخش پاراکلینیک

   

نحوه نظارت اعضاء هیئت علمی بر فعالیت درمانی فراگیران

  

روش اجرایی ارزیابی و نظارت بر عملکرد آموزشی , پژوهشی و درمانی اعضاء هیئت علمی

  

دستورالعمل اجرایی در زمینه امکان دسترسی به فایل های  بخش پاراکلینیک

AWT IMAGE

نکته سلامتی روز

سلامتی از پنج عنصر ساخته شده است.. خوشحالی، خواب، آب، غذای سالم و ورزش

AWT IMAGE
پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله می فرمایند:اگر می توانید هر روز را نوروز کنید؛ یعنی در راه خدا به یکدیگر هدیه بدهید و با یکدیگر پیوند داشته باشید