معرفی واحد تغذیه

 | تاریخ ارسال: 1393/8/10 | 

پرسنل واحد: ارازمحمد قرنجیک نژاد 
تحصیلات: کارشناس تغذیه

شماره تماس داخلی واحد: ۳۱۱

شرح وظایف مدیر خدمات غذایی ، تغذیه و رژیم درمانی
 ۱. تهیه و تدوین برنامه عملیاتی واحد تغذیه با همکاری سایر کارشناسان تغذیه در راستای برنامه استراتژیک بیمارستان
 ۲. مدیریت، سرپرستی، نظارت و ارزیابی فعالیت ها و تقسیم وظایف کارکنان تحت سرپرستی
 ۳. برآورد و اعلام نیروی انسانی مورد نیاز واحد تغذیه منطبق با استانداردهای نیروی انسانی و اعلام به مقام مافوق
 ۴. نظارت بر رعایت استاندارد های تغذیه ای در به روز رسانی و تامین تجهیزات تغذیه ای و غذایی بیمارستان و تدارکات مربوطه
 ۵. آگاهی، تسلط کامل و آموزش برنامه اعتبار بخشی، استانداردها و فرآیندهای خدمات غذایی و سایر دستورالعمل های ذیربط به کارکنان واحد
 ۶. همکاری در اجرای برنامه اعتباربخشی واحد تغذیه بیمارستان
 ۷. اتخاذ تدابیر لازم جهت حسن اجرای تامین و حفظ کیفیت و ترکیب تغذیه ای و سلامت وعده های غذایی در نوبت های کاری بیمارستان (مانند شیفت شب و ...) با همکاری واحد بهداشت محیط
 ۸. نیاز سنجی و پیش بینی راهکارهای تامین مکمل های بیمارستانی و محلول های تجاری مورد نیاز بیماران با تعامل مشاور تغذیه و رژیم درمانی
 ۹. نیاز سنجی جهت تامین مواد اولیه غذایی برای حداقل یک هفته بیمارستان و نظارت روزانه بر حسن اجرای آن با همکاری کارشناس خدمات غذایی
 ۱۰. برگزاری جلسات مشورتی دوره ای با تیم درمان (پزشکان، پیراپزشکان) با همکاری مشاور تغذیه و رزیم درمانی با هدف هماهنگی و همکاری منظم با تیم درمان
 ۱۱. برگزاری جلساتی در خصوص برنامه های تغذیه بالینی و شرح وظایف اعضاء تیم درمان در حوزه تغذیه بر اساس دستورالعمل های وزارت بهداشت با همکاری مشاور تغذیه و رژیم درمانی
 ۱۲. برگزاری جلسات منظم جهت بحث و تبادل نظر در خصوص رفع مشکلات حوزه خدمات غذایی بیمارستان و استفاده از مهارت های حل مشکل
 ۱۳. تعامل و هماهنگی با کارشناس حاکمیت بالینی بیمارستان در بحث آموزش تغذیه به بیماران و کارکنان بیمارستان
 ۱۴. تعامل و هماهنگی با کارشناسان واحد تغذیه و مقام مافوق جهت بهبود ارائه خدمات غذایی و مشاوره تغذیه
 ۱۵. تعامل و هماهنگی با مدیریت خدمات پرستاری بیمارستان در خصوص مسائل مرتبط با خدمات غذایی و مشاوره تغذیه
۱۶. تعامل نزدیک و تشکیل نشست های دوره ای با کارشناس تغذیه معاونت درمان دانشگاه جهت هماهنگی های لازم
 ۱۷. انجام تحقیق و مطالعات و استفاده از شواهد و تجربیات موجود جهت ارتقاء کیفیت خدمات در بیمارستان با همکاری سایر کارشناسان تغذیه
 ۱۸. گذراندن دوره های آموزش مداوم مرتبط با موضوعات تغذیه بالینی
 ۱۹. برگزاری دوره های آموزشی تغذیه برای کارکنان خدمات غذایی با همکاری کارشناس مدیریت خدمات غذایی
 ۲۰. جلوگیری از ورود و توزیع غذای تهیه شده از مراکز تهیه و طبخ غذا یا دیگر بیمارستان هایی که فاقد کارشناس تغذیه ناظر می باشند میان بیماران
 ۲۱. مدیریت و نظارت بر قرارداد های غذا از جهت رعایت استانداردهای تغذیه توسط پیمانکار با همکاری کارشناس بهداشت محیط (در صورت برون سپاری) ۲۲. تهیه چک لیست امتیاز دهی شرکتهای خصوصی پیمانکاری تهیه و طبخ غذا با همکاری واحد بهداشت محیط (در صورت برون سپاری)
 ۲۳. تنظیم فرم های رضایت سنجی بیماران بستری و کارکنان از خدمات غذا و مشاوره تغذیه
 ۲۴. رضایت سنجی بیماران بستری از خدمات غذا و مشاوره تغذیه و برنامه ریزی جهت بهبود مستمر و ارتقاء کیفیت خدمات
 ۲۵. رضایت سنجی کارکنان از خدمات غذا و برنامه ریزی جهت بهبود و ارتقاء کیفیت خدمات ارزیابی کیفی دوره ای از نحوه ارائه خدمات غذایی
 ۲۶. ارزیابی کیفی دوره ای از نحوه ارائه مشاوره تغذیه و ر‍ژیم درمانی
 ۲۷. تهیه گزارش عملکرد دوره ای (بنا به درخواست دانشگاه) و ارائه راهکارهای مناسب جهت رفع مشکلات موجود
 ۲۸. انجام سایر امور محوله مرتبط شغلی از طرف کارشناس تغذیه معاونت درمان دانشگاه و مدیریت بیمارستان

 شرح وظایف کارشناس تغذیه در مدیریت خدمات غذایی بیمارستان
 ۱. همکاری با مدیر واحد در تهیه و تدوین برنامه عملیاتی واحد تغذیه
 ۲. طراحی لیست غذایی و انتخاب محصولات غذایی بر اساس نیاز درمانی بیماران
 ۳. تهیه و تنظیم برنامه غذایی بیماران مطابق با اصول تغذیه ای و بهداشتی
 ۴. تهیه و تنظیم برنامه غذایی کارکنان مطابق با اصول تغذیه ای و بهداشتی
 ۵. قرار دادن لیست غذا و دستورات و راهنمایی های غذایی لازم در محل مشخص و در دسترس جانشین (نماینده پیمانکار یا سرآشپز) در زمان غیبت اضطراری
 ۶. اطلاع از وضعیت تغذیه بیماران و تعامل کامل با مشاور تغذیه بیمارستان
 ۷. گذراندن دوره های آموزش مداوم مرتبط با موضوعات تغذیه بالینی
 ۸. نیاز سنجی جهت تامین مواد اولیه غذایی برای حداقل یک هفته بیمارستان زیر نظر مدیر واحد
 ۹. اجرای برنامه اعتباربخشی بخش تغذیه بیمارستان با همکاری مدیر واحد
 ۱۰. هماهنگی و همکاری با مدیر واحد در انجام تحقیقات کاربردی جهت ارتقاء کیفیت خدمات غذایی
 ۱۱. برنامه ریزی و آموزش تغذیه به پرسنل خدمات غذایی با هماهنگی مدیر واحد
 ۱۲. هماهنگی و پایش برنامه های آموزشی و سنجش اثربخشی آنها در پرسنل خدمات غذایی
 ۱۳. ثبت و سازماندهی اولیه آمار روزانه غذا و ارائه به آشپزخانه با کمک نیروهای خدماتی یا سیستم اطلاعات بیمارستان
(HIS) ۱۴. نظارت بر استقرار مراحل مرتبط HACCP با تغذیه در تعامل و هماهنگی با واحد بهداشت محیط در محدوده سنجه های اعتبار بخشی واحد تغذیه
 ۱۵. کنترل و نظارت بر مراحل مختلف فرآیند خدمات غذایی از بعد تغذیه ای از قبیل مواد غذایی خریداری شده، انتقال مواد غذایی خام یا فرآوری شده، انبارسازی، آماده سازی، طبخ، نگهداری غذای آماده، توزیع غذا و میان وعده ها (جنبه های بهداشت محیط موارد فوق بر عهده واحد بهداشت محیط است) ۱۶. کنترل و نظارت بر سرو غذا در رستوران و پیگیری کمبود ها و مشکلات موجود
 ۱۷. کنترل و نظارت بر کار آبدارها در بخش ها و پیگیری کمبود ها و مشکلات موجود
 ۱۸. کنترل ونظارت بر مواد غذایی ارائه شده در بوفه بیمارستان و پیگیری مشکلات موجود
 ۱۹. کنترل و نظارت بر نحوه استفاده صحیح از وسایل و ابزار مستقر در آشپزخانه، رستوران و آبدارخانه بخش ها و پیگیری کمبود ها و مسایل موجود
 ۲۰. نظارت مستقم بر توزیع غذا و میان وعدها و پیگیری کمبود ها و مشکلات موجود
۲۱. تهیه گزارش عملکرد دوره ای جهت ارائه به مدیر واحد و ارائه راهکارهای مناسب جهت رفع مشکلات موجود
 ۲۲. انجام سایر امور محوله مرتبط شغلی از طرف مدیر واحد

 شرح وظایف مشاور تغذیه و رژیم درمانی بیمارستان
۱. همکاری با مدیر واحد در تهیه و تدوین برنامه عملیاتی واحد تغذیه
 ۲. هماهنگی و پایش اجرای استانداردها برای ارزیابی تغذیه ای(اولیه و تخصصی)، اعتباربخشی بخش تغذیه بیمارستان، ملاحظات غذایی و حمایتهای تغذیه ای زیر نظر مدیر واحد
 ۳. اجرای برنامه اعتباربخشی بخش تغذیه بیمارستان با همکاری مدیر واحد
 ۴. تعامل و هماهنگی با مدیریت خدمات پرستاری بیمارستان در خصوص مسائل مرتبط با ارزیابی اولیه تغذیه ای
 ۵. نظارت بر تکمیل فرم ارزیابی اولیه تغذیه ای بیماران بستری توسط پرستاران
 ۶. تکمیل فرم های ارزیابی تخصصی تغذیه ای، تنظیم رژیم غذایی و ارائه مشاوره به بیماران به دنبال ارزیابی اولیه پرستاری
 ۷. تکمیل فرم های ارزیابی تخصصی تغذیه ای، تنظیم رژیم غذایی و ارائه مشاوره به بیماران در پاسخ به درخواست مشاوره پزشکان
 ۸. ویزیت روزانه، تنظیم رژیم غذایی و ارائه مشاوره تغذیه به کلیه بیماران بستری در بخش های ویژه (شامل ICU، CCU، NICU،PICU، داخلی کلیه، پیوندها، دیالیز و سوختگی)
 ۹. تشکیل تیم هماهنگ حمایت تغذیه ای چند تخصصی (کارشناس تغذیه آموزش دیده، متخصص و پرستار بخش های مراقبتهای ویژه، سوختگی و ...) جهت حمایت و توسعه مراقبت های تغذیه ای
۱۰. برگزاری جلسات مشورتی دوره ای با تیم درمان (پزشکان، پیراپزشکان) با هماهنگی مدیر واحد
 ۱۱. برگزاری جلساتی در خصوص برنامه های تغذیه بالینی و شرح وظایف اعضاء تیم درمان در حوزه تغذیه بر اساس دستورالعمل های وزارت بهداشت با هماهنگی مدیر واحد
 ۱۲. پیگیری روند درمان بیمار بستری با همکاری سایر اعضاء تیم درمان بر اساس مراقبت تغذیه ای ارائه شده
 ۱۳. پیگیری روند بهبودی بیمار پس از ترخیص به روش های ممکن
 ۱۴. نظارت بر غذای بیماران از نظر مطابقت با رژیم غذایی تجویز شده
 ۱۵. پیگیری موارد نامطلوب (کامل نخوردن غذا، نرسیدن بموقع غذا، ناقص بودن ترکیب تغذیه ای غذا، طبخ نامطلوب غذا و ...) از کادر پرستاری یا به استناد موارد ثبت شده در پرونده بیمار
۱۶. تنظیم فرمول محلول گاواژ بیماران
 ۱۷. تهیه و یا نظارت بر نحوه تهیه محلول های گاواژ و محلول های تجاری بیماران
 ۱۸. بکارگیری مکمل های بیمارستانی و محلول های تجاری جهت بیماران واجد شرایط
 ۱۹. هماهنگی و همکاری با مدیر واحد در انجام تحقیقات کاربردی جهت ارتقاء کیفیت خدمات مشاوره تغذیه
 ۲۰. گذراندن دوره های آموزش مداوم تغذیه مرتبط با موضوعات تغذیه بالینی
 ۲۱. هماهنگی و پایش برنامه های آموزشی و سنجش اثربخشی آنها در کارکنان
 ۲۲. برنامه ریزی آموزشی تغذیه برای کارکنان با هماهنگی مدیر واحد
 ۲۳. آماده کردن بروشورهای آموزشی تغذیه در بیماریها و ارائه آنان به بیماران و همراهان بیمار در زمان بستری و ترخیص
 ۲۴. آموزش به بیماران و همراهان در خصوص تغذیه مناسب برای بیمار
 ۲۵. آموزش به بیمار و همراهان در خصوص تداخلات غذا با داروهای مصرفی بیمار
 ۲۶. ارائه گزارش موارد خاص در جلسات گزارش صبحگاهی (Morning Report) و تعامل با تیم درمانی
 ۲۷. پیگیری فعال شدن کلینیک مشاوره تغذیه و رژیم درمانی برای بیماران سرپایی و در صورت لزوم، ارجاع بیماران بستری پس از ترخیص برای پیگیری روند تغذیه به کلینیک
 ۲۸. برآورد تجهیزات و تدارکات مورد نیاز واحد مشاوره تغذیه و انعکاس به مدیر واحد
 ۲۹. تهیه گزارش عملکرد دوره ای جهت ارائه به مدیر واحد و ارائه راهکارهای مناسب جهت رفع مشکلات موجود
 ۳۰. انجام سایر امور محوله مرتبط شغلی از طرف مدیر واحد

 شرح وظایف سرآشپز
۱. تقسیم کار بین عوامل آشپزخانه با توجه به برنامه غذایی روزانه
 ۲. هدایت، کنترل و نظارت بر نحوه انجام وظایف کارکنان تحت سرپرستی در آشپزخانه و ارائه راهنمایی های تخصصی
 ۳. هماهنگی و اقدام برای تهیه و تدارک و تحویل گرفتن مواد غذایی مورد نیاز زیر نظر کارشناس خدمات غذایی
 ۴. درخواست مواد اولیه جهت پخت و تهیه غذا و خوراکی های متناسب با برنامه تنظیمی و اطمینان از کیفیت مواد غذایی اولیه
 ۵. مشارکت و نظارت مستقیم بر نحوه انجام مراحل مختلف آماده سازی و طبخ غذا بر اساس برنامه غذایی تنظیم شده توسط کارشناس خدمات غذایی
 ۶. هماهنگی و نظارت بر تقسیم غذای روزانه بخش ها و تحویل آنها به مقسم جهت توزیع در بخش ها و قسمت های مختلف بیمارستان بر اساس برنامه غذایی تنظیم شده توسط کارشناس خدمات غذایی
 ۷. هماهنگی و اقدام برای تهیه و تدارک غذای نوبت های بعد
 ۸. تحویل گرفتن آمار غذا و ارائه آن به نماینده پیمانکار
 ۹. نظارت و مشارکت مستقیم در امور نظافت کلی محیط، وسایل آشپزخانه، سالن غذا خوری، سردخانه و غیره با همکاری کارکنان آشپزخانه و نیز رعایت اصول بهداشت فردی و بهداشت محیط و حرفه ای
 ۱۰. مراقبت، نگهداری و کنترل وسایل، ابزار و تجهیزات مورد استفاده زیر نظر کارشناس خدمات غذایی
 ۱۱. شرکت در کلاس های آموزشی واحد تغذیه
 ۱۲. انجام سایر اموری که در حدود وظایف و مسئولیت های تعیین شده از جانب مافوق ارجاع می گردد

شرح وظایف آشپز
 ۱. آماده سازی و طبخ مواد غذایی مطابق با دستورالعمل بیمارستان
 ۲. طبخ انواع غذاهای رژیمی طبق برنامه غذایی تنظیم شده توسط کارشناس خدمات غذایی و تهیه انواع سالاد، دسر و سایر خوراکی ها مطابق با دستورالعمل های تدوین شده
 ۳. شرکت در کلاس های آموزشی واحد تغذیه
 ۴. تهیه گزارش منظم از چگونگی وضع آشپزخانه و نحوه انجام وظیفه و ارائه آن به مقام مافوق
 ۵. انجام سایر امور مربوطه مطابق دستور مافوق

شرح وظایف کارکنان خدماتی در خدمات غذایی
 ۱. تخلیه مواد اولیه غذایی وارد شده به انبار یا سردخانه و حمل و انتقال مواد درخواستی از انبار یا سردخانه به آشپزخانه
 ۲. همکاری در پاک کردن، شستن و تمیز کردن موادغذایی اولیه
 ۳. انجام دستورات سرپایی آشپزها
 ۴. رعایت اصول بهداشتی اعم از بهداشت فردی و محیط کار
 ۵. ‍‍ توزیع غذا و آب جوش در بخش
 ۶. سرو سینی غذا برای بیماران در وعده های صبحانه، ناهار، شام و میان وعده ها و جمع آوری آن بعد از توزیع مطابق دستورالعمل مربوطه
 ۷. آماده کردن خوراکی های داخل سینی همچون برنج، نان، خورشت، سالاد، سوپ، نوشیدنی، ماست و ...
 ۸. چیدن و تدارک ظروف غذا، دستمال، قاشق و چنگال و چاشنی ها یا مخلفات کنار غذا در سینی
 ۹. توجه به چیدمان و ظاهر مطلوب غذای بیماران در سینی مخصوص هر بیمار بر اساس رژیم و دستورات غذایی
 ۱۰. آماده کردن مواد غذایی که لازم است نرم و یا توسط دستگاه مخلوط شوند
 ۱۱. جمع آوری ظروف برای بازگرداندن به آشپزخانه (با همکاری متصدیان توزیع غذای بخش)
 ۱۲. جمع آوری و قرار دادن پسماند ها در ظروف ویژه طی هماهنگی با واحد بهداشت محیط
 ۱۳. شست و شو و ضدعفونی کردن ظروف و نظافت محیط آشپزخانه، میزها، کابینت ها، اجاق گاز، وسایل پخت و پز و سالن غذاخوری و آماده نمودن آن برای وعده بعدی مطابق با دستورالعمل مربوطه
 ۱۴. سرو و توزیع غذا برای کارکنان بیمارستان در رستوران بیمارستان
 ۱۵. آماده کردن آبدارخانه جهت تهیه آب جوش برای بیماران طبق برنامه تنظیم شده
 ۱۶. اخذ لیست غذای روزانه از مسئول بخش به منظور آماده کردن و سرو غذا
۱۷. هماهنگی با مسئولین بخش ها به منظور کنترل لیست غذای بیماران قبل از توزیع غذا
۱۸. تهیه آمار غذای توزیع شده جهت ارائه به مسئول مربوطه
 ۱۹. شرکت در کلاس های آموزشی واحد تغذیه
۲۰. انجام سایر امور در حدود وظایف و مسئولیت های تعیین شده از جانب مافوق

شرح وظایف انباردار مواد غذایی
 ۱. هماهنگی با کارشناس خدمات غذایی در امور مربوطه
 ۲. مراقبت و نگهداری مواد غذایی موجود در انبار
۳. تهیه درخواست کسری مواد غذایی بیمارستان
 ۴. تحویل مواد غذایی به درخواست های اعلام شده
 ۵. نوشتن حواله انبار و اخذ تائیدیه مسئول شرکت پیمانکاری
 ۶. ثبت و درج مواد غذایی و تحویل برابر حواله انبار صادره حسابداری بیمارستان
 ۷. صدور قبض انبار در مقابل دریافت اجناس
 ۸. خروج مواد اولیه از انبار با توجه به قاعده " اولین در ورود - اولین در خروج" یا first in – first out
۹. تحویل مواد اولیه غذایی به آشپزخانه
 ۱۰. آگاه نمودن کارشناس تغذیه در مورد کمبود جا و مکان نگهداری اجناس
 ۱۱. کشیک در موارد ضروری جهت تحویل اجناس
 ۱۲. ثبت روزانه درجه حرارت یخچال و سردخانه موادغذایی
 ۱۳. انجام سایر امور مربوطه مطابق دستور مقام مافوق


دفعات مشاهده: 3242 بار   |   دفعات چاپ: 1075 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان آل جلیل آق قلا می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 All Rights Reserved | alejalil-hosp

Designed & Developed by : Yektaweb