بایگانی بخش اطلاعات تماس

img_yw_news
چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ -

شماره تماس واحدها

شماره های تماس با ادارات / واحدهای معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی گلستان نام واحد / اداره شماره اتاق سمت داخلی مستقیم شماره مستقیم دفتر معاونت درمان   مسئول دفتر ۲۹۴۴ ۲۲۸۹ ۳۱۹۳۲۹۴۴ ۳۱۹۳۲۲۸۹ ۳۲۴۷۰۰۴۲ دبیرخانه ۱ مسئول دبیرخانه و امور محرمانه ۲۹۲۰ ۳۱۹۳۲۹۲۰   متصدی امور دفتری ۲۹۱۰ ۳۱۹۳۲۹۱۰   بایگان    فناوری اطلاعات ۱ مسئول فناوری اطلاعات و روابط عمومی ۲۹۳۰ ۳۱۹۳۲۹۳۰   اداره پرستاری ۲ رئیس اداره پرستاری ۲۹۴۳ ۳۱۹۳۲۹۴۳   کارشناس پرستاری  ۲۹۲۲ ۳۱۹۳۲۹۲۲   کارشناس فراهم آوری اعضاء پیوندی و پیوند اعضاء ۲۹۴۲ ۳۱۹۳۲۹۴۲   نظارت و اعتباربخشی امور درمان ۳ مدیر نظارت و اعتباربخشی امور درمان ۲۹۰۰ ۳۱۹۳۲۹۰۰ ۳۲۴۷۰۰۵۹ کارشناس نظارت و اعتباربخشی امور درمان ـ بیمارستانهای خصوصی ۲۹۱۹ ۳۱۹۳۲۹۱۹ کارشناس نظارت و اعتباربخشی امور درمان کارشناس نظارت و اعتباربخشی امور درمان ـ امور تصویربرداری کارشناس نظارت و اعتباربخشی امور درمان ـ پزشکان متخصص ۲۹۳۵ ۳۱۹۳۲۹۳۵ کارشناس نظارت و اعتباربخشی امور درمان ـ امور دندانپزشکی کارشناس نظارت و اعتباربخشی امور درمان ـ پزشکان عمومی کارشناس نظارت و اعتباربخشی امور درمان ـ امور توانبخشی ۲۹۳۲ ۳۱۹۳۲۹۳۲ کارشناس نظارت و اعتباربخشی امور درمان امور اداری ۴ سرپرست امور اداری ۲۹۲۱ ۳۱۹۳۲۹۲۱   کارگزین ۲۹۴۹ ۳۱۹۳۲۹۴۹   حراست ۵ کارشناس حراست ۲۹۳۱ ۳۱۹۳۲۹۳۱   درمان بیماریها ۵ کارشناس مسئول درمان بیماریها ۲۹۳۴ ۳۱۹۳۲۹۳۴ ۳۲۴۷۰۰۸۷ تعالی خدمات بالینی کارشناس بیماریهای خاص گردشگری سلامت کارشناس گردشگری سلامت و کاهش تصدی گری تغذیه بالینی کارشناس تغذیه ۲۹۳۱ ۳۱۹۳۲۹۳۱ مددکاری کارشناس مددکاری آموزش کارشناس آموزش آمار و مدارک پزشکی کارشناس آمار و مدارک پزشکی پاسخگویی به شکایات کارشناس پاسخگویی به شکایات و سامانه ۱۹۰ ۲۹۳۹ ۳۱۹۳۲۹۳۹ مامایی ۶ کارشناس مسئول مامایی ۲۹۰۵ ۳۱۹۳۲۹۰۵   کارشناس مامایی ۲۹۱۵ ۳۱۹۳۲۹۱۵ مالی ۷ رئیس امور مالی ۲۹۱۶ ۳۱۹۳۲۹۱۶ ۳۲۴۷۰۰۷۵ حسابدار حسابدار ـ کارشناس خدمات ۲۹۲۶ ۳۱۹۳۲۹۲۶ انباردار کارپرداز تجهیزات پزشکی ۸ کارشناس مسئول تجهیزات پزشکی و سرپرست اجرائی کلینیکهای تخصصی ۲۹۱۷ ۳۱۹۳۲۹۱۷   دندانپزشکی کارشناس مسئول دندانپزشکی ۲۹۲۸ ۳۱۹۳۲۹۲۸ توزیع نیروی متخصص کارشناس توزیع نیروی تخصصی درمان و گردشگری سلامت ۲۹۳۸ ۳۱۹۳۲۹۳۸ درمان اختلال مصرف مواد کارشناس روانپزشکی و درمان اعتیاد ۲۹۴۶ ۳۱۹۳۲۹۴۶ صدور پروانه ها کارشناس مسئول صدور پروانه ها ۲۹۲۷ ۳۱۹۳۲۹۲۷ کارشناس صدور پروانه ها آمار و مدارک پزشکی ۹ کارشناس آمار و مدارک پزشکی ۲۹۱۳ ۳۱۹۳۲۹۱۳ ۳۲۴۸۰۵۴۳ امور آزمایشگاهها  مسئول آزمایشگاه مرجع سلامت و مدیریت امور آزمایشگاه ها ۲۹۲۴ ۳۱۹۳۲۹۲۴ کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی ۲۹۱۴ ۳۱۹۳۲۹۱۴ بیماریهای خاص کارشناس بیماریهای خاص ۲۹۱۸ ۳۱۹۳۲۹۱۸ اداره اعتبار بخشی، اختلال مصرف مواد، صدور پروانه ها، توزیع نیروی تخصصی ۱۱ رئیس اداره اعتبار بخشی، اختلال مصرف مواد، صدور پروانه ها، توزیع نیروی تخصصی ۲۹۲۵ ۳۱۹۳۲۹۲۵   امور بیماری ها و مراکز تشخیصی و درمانی  مدیر امور بیماری ها و مراکز تشخیصی و درمانی ۲۹۳۱ ۳۱۹۳۲۹۳۱   اداره هماهنگی امور بیمه، تعرفه و استاندارد ۱۲ رئیس اداره هماهنگی امور بیمه، تعرفه و استاندارد ۲۹۵۹ ۳۱۹۳۲۹۵۹   کارشناس بیمه و اقتصاد درمان ۲۹۴۰ ۳۱۹۳۲۹۴۰ کارشناس تعرفه و نظام پرداخت ۲۹۴۱ ۳۱۹۳۲۹۴۱ کارشناس اقتصاد درمان نظارت و اعتباربخشی امور درمان کارشناس نظارت و اعتباربخشی امور درمان ـ بیمارستانهای دولتی ۲۹۰۷ ۳۱۹۳۲۹۰۷ کمیسیون پزشکی - مسئول کمیسیون پزشکی ۲۹۳۷ ۳۱۹۳۲۹۳۷   کارشناس کمیسیون پزشکی کمیسیون ماده ۱۱ - مسئول کمیسیون ماده ۱۱ ۲۹۰۰ ۳۱۹۳۲۹۰۰ اداره طب سنتی و مکمل - رئیس اداره طب سنتی و مکمل ۲۹۳۳ ۳۱۹۳۲۹۳۳  


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به معاونت درمان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 All Rights Reserved | Treatment deputy

Designed & Developed by : Yektaweb