پیام خود را بنویسید

بایگانی بخش لیست پایان نامه

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۶ -

کارشناسی ارشد سال96

رشته تحصیلی نام و نام خانوادگی دانشجو عنوان پایان نامه استاد راهنما استاد راهنمای دوم استاد مشاور استاد مشاور استاد مشاور استاد داور استاد داور استاد داور استاد داور (نماینده) تاریخ دفاع گروه آموزشی ویروس شناسی پزشکی حسین واضح بررسی اثرانکولایتیک واکسن تخفیف حدت یافته سه ظرفیتی پولیوویروس بر رده های سلول های سرطانی سینه MCF-7  و  MDA-MB231  و سالم MCF-10A دکتر عبدالوهاب مرادی - دکتر علیجان تبرائی - دکتر سید محمد هادی رضوی نیکو دکتر محمد رضا کلانی - دکتر آیلر جمالی 1396/07/03 میکروب شناسی میکروب شناسی پزشکی مریم جمالان بررسی تاثیر نانو ذره اکسید روی(ZnO) بر اتصال اشریشیا کلای یوروپاتوژن به سلول های انسانی اپی تلیال ادراری T24 و میزان بیان ژن FimH دکتر آیلر جمالی - دکتر عزت الله قائمی دکتر هما داوودی - دکتر علیجان تبرائی دکتر ثمین زمانی - دکتر عبداله اردبیلی 1396/05/04 میکروب شناسی علوم تشریحی علی معمارزاده بررسی تغییرات بیان ژن های کلاسترmicroRNA-1-2/133a-1 حین تکوین قلب جنین موش های مبتلا به دیابت بارداری دکتر محمد جعفر گلعلی پور - دکترکامران حیدری دکتر مسعود گلعلی پور - دکتر مهرداد جهانشاهی - دکتر حسین امینی 1396/06/21 علوم تشریحی علوم تشریحی مجتبی رحیمی بررسی تغییرات بیان ژن های کلاستر microRNA-1-1/133a-2 حین تکوین قلب جنین موش های مبتلا به دیابت بارداری دکتر محمد جعفر گلعلی پور - دکترکامران حیدری دکتر مجید شهبازی - دکتر مهرداد جهانشاهی دکتر مسعود گلعلی پور - دکتر حسین امینی 1396/06/21 علوم تشریحی ویروس شناسی پزشکی میر سعید ابراهیم زاده بررسی قابلیت القای پاسخهای القای آپاپتوزیس توسط  ویروس آنکولایتیک  بیماری نیوکاسل در مدل موش توموری  TC-1 دکتر امیر قائمی - دکتر امیر کفاشی - - دکتر علیجان تبرائی دکتر هما داودی - دکتر سید محمد هادی رضوی نیکو 1395/12/09 میکروب شناسی ویروس شناسی پزشکی فرشته صفائی مقایسه فراوانی ویروس های BK و JC  و تعیین ژنوتایپ های آن  در بیماران دریافت کننده پیوند کلیه  و افراد سالم شهر گرگان دکتر علیجان تبرایی - دکتر عبدالوهاب مرادی - - دکتر آیلر جمالی دکتر سید محمد هادی رضوی نیکو - دکتر هما داودی 1396/04/21 میکروب شناسی میکروب شناسی پزشکی مریم کرد بررسی تشکیل بیوفیلم به روش های متفاوت  و حضور ژن های icaA و icaD در ایزوله های کلینیکی استافیلوکوک های کواگولاز منفی دکتر عزت اله قائمی - دکتر عبداله اردبیلی - - دکتر سید محمد هادی رضوی نیکو دکتر آیلر جمالی - دکتر شقایق انوری 1395/11/23 میکروب شناسی میکروب شناسی پزشکی سجاد یزدان ستاد بررسی فراوانی ایزوله های اسینتوباکتر بومانی حامل ژن های کارباپنمازی blaOXA و ISaba1-blaOXA و ارزیابی الگوی حساسیت ضدمیکروبی آنها دکتر عبداله اردبیلی - دکتر عزت الله قائمی - - دکتر آیلر جمالی دکتر ثمین زمانی - دکتر سید محمد هادی رضوی نیکو 1396/07/03 میکروب شناسی بیوشیمی بالینی مینا ربیعی بررسی همراهی پلی مورفیسم های  آنزیم  سیتوکرومp450 (2C9) با فعالیت آنزیمی در دو قوم فارس و ترکمن     دکتر عبدالجلال مرجانی - دکتر بی بی صفورا خواجه نیازی دکتر محمد موجرلو - دکتر آزادرضا منصوریان دکتر جهانبخش اسدی - دکتر حمید سپهری 1395/11/30 بیوشیمی بالینی علوم تشریحی سارا گرگانی بررسی اثر حفاظتی و درمانی تورین بر تراکم پلاک های آمیلوئیدی ناشی از اسکوپولامین در هیپوکامپ موش صحرایی نر دکتر مهرداد جهانشاهی - دکتر لیلا الیاسی - - دکتر کامران حیدری - - دکتر علی اصغر مولانا 1396/04/26 علوم تشریحی ویروس شناسی پزشکی حسین خانی بررسی شیوع کورناویروسها دربیماران ارجاعی به آزمایشگاه آنفوالانزای دانشگاه درسال های 92-94 دکتر عبدالوهاب مرادی - دکتر علیجان تبرائی - - دکتر سید محمد هادی رضوی نیکو دکتر محمدرضا کلانی - دکتر آیلر جمالی 1396/07/11 میکروب شناسی میکروب شناسی پزشکی عبدالاحد دوگونچی بررسی مقاومت ضدمیکروبی و فراوانی ژن های متالو- بتا- لاکتاماز در ایزوله های کلینیکی سودوموناس آئروژینوزای جدا شده از شهر گرگان دکتر عبداله اردبیلی - دکتر عزت اله قائمی - - دکتر آیلر جمالی دکتر ثمین زمانی - دکتر علیجان تبرائی 1396/05/30 میکروب شناسی علوم تشریحی سارا پاسبان بوانلو بررسی اثر القائ دیابت در دوره بارداری بر بیان ژن های فرآیند تغییر اپیتلیال به مزانشیمال در قلب رویان موش C57BL دکتر محمد جعفر گلعلی پور - دکتر مسعود گلعلی پور دکتر کامران حیدری - دکتر مهرداد جهانشاهی دکتر مجید شهبازی - دکتر جهانبخش اسدی 1396/06/26 علوم تشریحی علوم تشریحی الیا صحراگرد کرمانی بررسی اثر دیابت بارداری القاشده بر ساختار، فراساختار و بیان ژن های هایپرتروفیک سلول های میوسیت قلب در زاده های بالغ موش صحرایی دکتر محمد جعفر گلعلی پور - دکتر مهدی مهدیزاده دکتر مجید شهبازی - دکتر مهرداد جهانشاهی دکتر مسعود گلعلی پور - دکتر کامران حیدری 1396/06/14 علوم تشریحی میکروب شناسی پزشکی زینب فرجی روشن تیپ بندی ملکولی اشرشیا کلی یوروپاتوژن(UPEC) جدا شده از بیماران شهر گرگان به روش RAPD-PCR(RANDOM AMPLIFIED POLYMORPHIC DNA) دکتر آیلر جمالی دکتر رمضان رجب نیا دکتر عزت اله قائمی - - دکتر علیجان تبرائی دکتر ثمین زمانی - دکتر عبداله اردبیلی 1396/07/05 میکروب شناسی ویروس شناسی پزشکی آمنه عرب چادگانی بررسی فراوانی  برناویروس براساس توالی  ژن P40  برناویروس در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی و خلقی دوقطبی در اصفهان دکتر عبدالوهاب مرادی - دکتر حمید افشار - - دکتر علیجان تبرائی دکتر آیلر جمالی - دکتر سید محمد هادی رضوی نیکو 1395/11/26 میکروب شناسی ویروس شناسی پزشکی مریم محمدی منش بررسی فراوانی برنا ویروس بر اساس توالی ژن P40 برناویروس در  بیماران مبتلا به اختلالات اسکیزوفرنی و خلقی دو قطبی در گرگان دکتر عبدالوهاب مرادی - دکتر صادقعلی تازیکی - - دکتر علیجان تبرائی دکتر سید محمد هادی رضوی نیکو - دکتر عبداله اردبیلی  1395/12/22 میکروب شناسی میکروب شناسی پزشکی اعظم شاره بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی هلیکوباکتر پیلوری در نمونه های بیوپسی معده به روش PCR و PCR-RFLP دکتر شقایق انوری - دکتر مسعود خوش نیا - - دکتر عبداله اردبیلی دکتر ثمین زمانی - دکتر علیجان تبرائی 1396/07/05 میکروب شناسی علوم تشریحی فاطمه قاسم زاده بررسی بیان ژن های (2,4,5,6,7,10) BMP در تکوین میوکاردیوم قلب جنین موش های C57BL مبتلا به دیابت بارداری دکتر محمد جعفر گلعلی پور - دکتر مسعود گلعلی پور دکتر کامران حیدری - دکتر مهرداد جهانشاهی دکتر مجید شهبازی - دکتر جهانبخش اسدی 1396/06/26 علوم تشریحی ویروس شناسی پزشکی سید عباس تزرقی بررسی فراوانی و تعیین ژنوتایپ ویروس اپشتین بار و سایتومگالو ویروس در نمونه PBMC بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس و افراد سالم در شهر گرگان دکتر علیجان تبرائی - دکتر محمد حسن نعیمی - - دکتر عبدالوهاب مرادی دکتر سید محمد هادی رضوی نیکو - دکتر آیلر جمالی 1396/09/12 میکروب شناسی


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشکده پزشکی گرگان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 All Rights Reserved | School of Medicine

Designed & Developed by : Yektaweb