پیام خود را بنویسید

بایگانی بخش موتورهای جستجو

img_yw_news
شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۸۷ -

موتورهای جستجو

      موتورهای جستجو   ابزارهای کاوش اینترنت internet search tools) )     موتورهای جستجو search Engine   Altavista:www.altavista.com   Hobot:www.hobot.com   Excite:www.Excite.com   In foseek:www.infossek.com   Lycos:www.lycos.com       ابر موتورهای جستجو meta search Engines   Mamma:www.mamma.com   Profusion:www.profusion.com   Dogpile:www.Dogpile.com   Metacrawler:www.metacrawler.com