بایگانی بخش سایر دانشگاهها

img_yw_news
شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۸۷ -

سایر دانشگاهها

  سایر دانشگاهها  آدرس وب سایتنام دانشگاهhttp://www.amc.ac.irآکادمی علوم پزشکی ایرانhttp://www.ui.ac.irدانشگاه اصفهانhttp://www.urmia.ac.irدانشگاه ارومیهhttp://www.iaucth.orgدانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران مرکزhttp://www.isu.ac.irدانشگاه امام صادقhttp://www.basu.ac.irدانشگاه بوعلی سینا همدانhttp://www.iuc.ac.irدانشگاه بین المللی چاه بهارhttp://www.ikiu.ac.irدانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین http://www.kntu.ac.irدانشگاه خواجه نصیر الدین طوسیhttp://www.ut.ac.irدانشگاه تهرانhttp://www.tabrizu.ac.irدانشگاه تبریزhttp://www.modares.ac.irدانشگاه تربیت مدرسhttp://www.azaruniv.eduدانشگاه تربیت معلم آذربایجانhttp://www.um.ac.irدانشگاه فردوسی مشهد http://www.usb.ac.irدانشگاه سیستان و بلوچستانhttp://www.semnan.ac.ir/دانشگاه سمنانhttp://www.shiraz.ac.irدانشگاه شیرازhttp://www.mofidu.ac.irدانشگاه شیخ مفیدhttp://www.shahrood.ac.irدانشگاه شاهرودhttp://www.sbuk.ac.irدانشگاه شهید چمران اهوازhttp://www.sbuk.ac.irدانشگاه شهید باهنر کرمانhttp://www.sbu.ac.irدانشگاه شهید بهشتیhttp://www.aku.ac.irدانشگاه صنعتی امیر کبیرhttp://www.sharif.ac.irدانشگاه صنعتی شریفhttp://www.put.ac.irدانشگاه صنعتی نفتhttp://www.iut.ac.irدانشگاه صنعتی اصفهانhttp://www.iust.ac.irدانشگاه علم و صنعتhttp://www.atu.ac.irدانشگاه علامه طباطباییhttp://www.art.ac.irدانشگاه هنرhttp://www.yazduni.ac.irدانشگاه یزدhttp://www.kashanu.ac.irدانشگاه کاشانhttp://www.znu.ac.irدانشگاه زنجانhttp://www.pnu.ac.irدانشگاه پیام نورhttp://www.iasbs.ac.irمرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجانhttp://www.nic.ac.irمرکز تحقیقات ریاضی وفیزیک نظریhttp://www.nrcgeb.irمرکز تحقیقات مهندسی ژنتیکhttp://www.cancer-institute.ac.irمرکز سرطان شناسی