[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: معرفي مجله :: آخرين شماره :: آرشيو مقالات :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 25، شماره 2 - ( تابستان 1402 ) ::
جلد 25 شماره 2 صفحات 102-92 برگشت به فهرست نسخه ها
چالش‌های سازمان‌های مردم نهاد برای ارتقاء سلامت اجتماعی: یک مطالعه کیفی
سجاد پورباقر1 ، عبدالرضا بای2 ، علیرضا حیدری* 3
1- دانشجوی دکتری تخصصی، گروه علوم سیاسی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران.
2- * نویسنده مسؤول - استادیار، گروه علوم سیاسی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران. نشانی: آزاد شهر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر، گروه علوم سیاسی، تلفن: 35722223-017، نمابر 35724003
3- * نویسنده مسؤول - استادیار، مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و توسعه اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران. ، alirezaheidari7@gmail.com
چکیده:   (126 مشاهده)

زمینه و هدف: سازمان‌های مردم نهاد (سمن) (Non-governmental organizations: NGOs) از دیرباز در حوزه سلامت فعال بوده و نقش کلیدی و به سزایی در آن داشته‌اند؛ ولی این سازمان‌ها در برای ارتقاء سلامت اجتماعی برای مردم کمتر شناخته شده هستند و زیاد مورد توجه برنامه‌ریزان و مدیران نظام سلامت نیستند. این مطالعه به منظور تبیین چالش‌های سازمان‌های مردم نهاد برای ارتقاء سلامت اجتماعی انجام شد.


روش بررسی: این مطالعه کیفی روی 15 نفر از مدیران و صاحب نظران علمی و اجرایی وزارت بهداشت، وزارت کشور، استانداری، دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور و و سازمان‌های مردم نهاد با روش نمونه‌گیری مبتنی بر هدف در سال 1400 انجام شد. داده‌ها با استفاده از راهنمای مصاحبه و به روش مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته جمع‌آوری شدند. سپس داده‌ها پس از ضبط و پیاده‌سازی، به روش تحلیل محتوا آنالیز شدند.


یافته‌ها: چالش‌های سازمان‌های مردم نهاد برای ارتقاء سلامت اجتماعی در شش عنوان اصلی چالش‌های برنامه‌ریزی، سازماندهی، عملکردی، سیاستی، اقتصادی و فرهنگی اجتماعی و 33 عنوان فرعی طبقه‌بندی گردید. اکثر مشارکت کنندگان بر نقش ضعیف سازمان‌های مردم نهاد در ارتقاء سلامت اجتماعی تاکید داشتند و آن را ناشی از چالش‌های برنامه‌ریزی، سازماندهی، عملکردی، سیاستی، اقتصادی و فرهنگی اجتماعی ‌دانستند.


نتیجه‌گیری: توانمندسازی سازمان‌های مردم نهاد در ارتباط با داشتن برنامه راهبردی و عملیاتی و جذب منابع مالی از بخش‌های مختلف دولتی، خصوصی و خیرین کمک شایانی به تقویت آنها برای پیشبرد برنامه‌های ارتقاء سلامت اجتماعی خواهد نمود.

واژه‌های کلیدی: ارتقاء سلامت، عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، رفاه اجتماعی
Article ID: Vol25-26
متن کامل [PDF 574 kb]   (176 دریافت)    
نوع مطالعه: تحقيقي | موضوع مقاله: نظام سلامت
* نشانی نویسنده مسئول: دکتر علیرضا حیدری: گرگان، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و توسعه اجتماعی، تلفن 32558400-017، نمابر 32558500 - دکتر عبدالرضا بای: آزاد شهر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر، گروه علوم سیاسی، تلفن: 35722223-017، نمابر 35724003
فهرست منابع
1. Samiee M, Rafiee H, Amini Rarani M, Akbarian M. [The Social health of Iran: from a consensus-based definition to an evidence-based index]. Journal of Social Problems of Iran. 2010; 1(2): 31-51. [Article in Persian] [Link]
2. Sharbatiyan MH. The Semantic Components Reflecting the link between Social Capital and the Rate Social health of the Benefit of Students of Payam Noor University, Mashhad. Sociological Studies of Youth, 2011; 2(5): 149-74. [View at Publisher]
3. Safari K, Mansoorian Ravandi F. [Explaining the relationship between gender identity and social health of young men and women in Tehran]. Journal of Applied Sociology. 2014; 25(1): 51-70. doi: 10.22067/jss.v11i2.26117. [Article in Persian] [View at Publisher] [DOI]
4. Hassanpour T, Hosseini M, Ghobadpour H, Sharifi M. [Indicators of Social Health Promotion]. Iran J Cult Health Promot. 2021; 5(1): 83-87. [Article in Persian] [View at Publisher]
5. Mousavi T, Shiani MS, Fatemi Nia S, Omid Nia S. [Conceptual expanding of social capital with social health approach]. Social Welfare Quarterly. 2015; 15(57): 109-48. [Artricle in Persian] [View at Publisher]
6. Edrisi A, Sheykhdadzadeh L, Bozorgari M. [Religions rules and instituation have huge responsibiliy in improvig caltural and moral standards of the society]. Journal of Medical Council of Iran. 2016; 34(3): 215-32. [Article in Persian] [View at Publisher]
7. Haery SM, Tehrani H, Olyaeimanesh A, Nedjat S. [Factors Influencing the Social Health of Employees of the Ministry of Health and Medical Education in Iran]. Iran J Health Educ Health Promot. 2016; 3(4): 311-18. [Article in Persian] [View at Publisher]
8. Rahimi F, Esmaeili M, Nouri A, Mahdavi A. [The investigation social capital with emphasize to non-governmental organization role’s in prevention of drug dependency]. Social Psychology Research. 2011; 1(4): 45-62. [Article in Persian] [View at Publisher]
9. TolooiMoghadam A, Goldoozian I, Davoodi Garmaroodi H. [The Role of National and International Ngos in the Prevention of Environmental Crimes]. Environment and Interdisciplinary Development. 2020; 5(68): 11-28. doi: 10.22034/envj.2020.126252. [Article in Persian] [View at Publisher] [DOI]
10. Purezzat AA, Khaniki H, Yazdani H, Mokhtari B. [Identification of Government Sector Strategies Regarding to NGOs along Public Policy Process in Iran; Case study: Environment and Natural Resources Area]. Iranian Journal of Public Policy. 2017; 3(2): 91-116. doi: 10.22059/ppolicy.2017.62831. [Article in Persian] [View at Publisher] [DOI]
11. Mohammadi A, Askarzadeh E, Pourahmadi E, Hoseinolhoseini N, Vafaee Nagar A. [Study of the performance of NGOs in financing the cost of treatment for patients in Mashhad University of Medical Sciences]. Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences. 2019; 62(1): 1355-62. doi: 10.22038/mjms.2019.13837. [Article in Persian] [View at Publisher] [DOI]
12. Damari B, Heidarnia MA, Rahbari Bonab M. [Role and performance of Iranian NGOs in community health promotion]. Payesh. 2014; 13(5): 541-50. [Article in Persian] [View at Publisher]
13. Bromideh AA, Rezaei A, Bromand-Rad H, Aarabi N. [The Impact of Health System Reform Plan on NGOs's Activities in Health Sector]. Health Based Research. 2017; 2(4): 355-68. [Article in Persian] [View at Publisher]
14. Damari B, Nasehei A, Vosoogh Moghaddam A. [What should we do for improving Iranian social health?Situational analysis, national strategies and role of ministry of health and medical education]. SJSPH. 2013; 11(1): 45-58. [Article in Persian] [View at Publisher]
15. Nikzad J, Motamed H, Mashayekh P, Ghasemi Zad A. [Mechanisms of Role-playing NGOs in Crisis Management (Case Study: Iranian Red Crescent Society)]. Disaster Prev Manag Know. 2022; 12(2): 229-41. [Article in Persian] [View at Publisher]
16. Kolivand PH, Kazemi H. [The Role Of Non-Governmental Organization And Charities In The Economic Crisis Of COVID-19]. NavidNo. 2022; 24(80): 75-80. doi: 10.22038/nnj.2022.59770.1305. [Article in Persian] [View at Publisher] [DOI]
17. Rouhi N. [Proposing a model for coordinating humanitarian assistance among Iranian NGOs in natural disasters]. Dissertation. Tehran: School of Health Management and Information Sciences. Iran University of Medical Sciences. 2018. [Persian]
18. Etemad K, Heidari A, Panahi M, Lotfi M, Fallah F, Sadeghi S. [Challenges of Access to Data of Ministry of Health from the Perspective of Policy-makers, Producers, and Consumers of Data: A Qualitative Study]. Iranian Journal of Epidemiology. 2017; 13(3): 74-182. [Article in Persian] [View at Publisher]
19. Damari B, Heidari A, Rahbari Bonab M, Vosoogh Moghadam A. Designing a toolkit for the assessment of Health in All Policies at a national scale in Iran. Health Promot Perspect. 2020 Jul; 10(3): 244-49. doi: 10.34172/hpp.2020.38. [DOI] [PubMed]
20. Nooraie H, Tabibian M, Rezaie N. [The Analysis of Security in Informal Areas with Special Reference to Social Pathologies (Case study: Khaksefid-Tehran)]. Hoviateshahr. 2013; 7(13): 11-22. [Article in Persian] [View at Publisher]
21. Khanjankhani Kh, Kiani MM, Mohamadi E, Olyaeimanesh A, Takian A. [An Introductory Remark into the Terminology of Social Problems and the Health System]. Iran J Cult Health Promot. 2020; 4(2): 123-30. [Article in Persian] [View at Publisher]
22. Zaboli R, Sanaeinasab H. [The Challenges and Solutions for Action of Social Determinants of Health in Iran: A Qualitative Study]. Iran J Health Educ Health Promot. 2014; 2(1): 5-16. [Article in Persian] [View at Publisher]
23. Bidar Z, Ghasemi G. [Role of NGOs in Developing the Right of Health]. Medical Law Journal. 2020; 14 (52): 7-26. [Article in Persian] [View at Publisher]
24. Nekoeimokadam M, Amiryosafi S, Ghorbani Bahabadi Z, Amiresmaili M. [Role of Charities in the Health System: A Qualitative Study]. Journal of Qualitative Research in Health Sciences. 2020; 2(1): 1-10. [Article in Persian] [View at Publisher]
25. Milanifar A, Akhondi MM, Paykarzadeh P, Larijani B. [Assessing conflict of interest in Iran’s health legal system]. Iranian Journal of Medical Ethics and History of Medicine. 2011; 5(1): 1-16. [Article in Persian] [View at Publisher]
26. Damari B, Rostamigooran N, Salarianzadeh M H, Malekafzali S. [Analysis of Intersectoral Collaboration in the Iranian Health System for Implementing Health in all Policies: Challenges and the Way Forward (This Research was Conducted Before the Covoid-19 Pandemic)]. SJSPH. 2020; 18(1): 1-16. [Article in Persian] [View at Publisher]
27. Akhavan Behbahani A, Masoudi Asl I, Hesam S, Najafikhah M. [Challenges for Public Participation in Health Legislation in Iran: A Qualitative Study]. Archives of Rehabilitation. 2020; 21(4): 454-69. doi: 10.32598/RJ.21.4.555.2. [View at Publisher] [DOI]
28. Srinivas H. Quick Introduction: NGO Accoutnability. GDRC Reseaarch Output E-109. November 2014. Kobe, Japan: Global Development Research Center. [Link]
29. Kabir MJ, Heidari A, Honarvar MR, Khatirnamani Z, Rafiei N. Challenges in the implementation of an electronic referral system: A qualitative study in the Iranian context. Int J Health Plann Manage. 2023 Jan; 38(1): 69-84. doi: 10.1002/hpm.3563. [DOI] [PubMed]
30. Heidari A, Arab M, Damari B. A policy analysis of the national phenylketonuria screening program in Iran. BMC Health Serv Res. 2021 Feb; 21(1): 120. doi: 10.1186/s12913-021-06116-w. [DOI] [PubMed]
31. Heidari A, Arab M, Etemad K, Damari B, Kabir MJ. Challenges of Implementation of the National Phenylketonuria Screening Program in Iran: A Qualitative Study. Electron Physician. 2016 Oct; 8(10): 3048-56. doi: 10.19082/3048. [DOI] [PubMed]
32. Afzali R, Irankhah A, Momeni H. [Investigating the role of ngo in preventing social injuries. Case study: Tehran]. Geography and Human Relationships. 2018; 1(1): 569-92. [Article in Persian] [View at Publisher]
33. Rajabi M, Ebrahimi P, Aryankhesal A. [Developing a model for partnership of non-governmental organizations in Iran’s health system]. Journal of Health Administration (JHA). 2022; 25(3): 30-49. doi: 10.22034/25.3.30. [Article in Persian] [View at Publisher] [DOI]
34. Varughese S. Response of a Non- Governmental Organisation to COVID-19. Christian Journal for Global Health. 2020; 7(4): 14-19. doi: 10.15566/cjgh.v7i4.421 [View at Publisher] [DOI]
35. Soofi M, Rashidian A, Aabolhasani F, Akbari Sari A, Bazyar M. [Measuring the Exposure of Households to Catastrophic Healthcare Expenditures in Iran in 2001: the World Health Organization and the World Bank's Approach]. Journal of Hospital. 2013; 12(2): 39-50. [Article in Persian] [View at Publisher]
36. Ejaz I, Shaikh BT, Rizvi N. NGOs and government partnership for health systems strengthening: a qualitative study presenting viewpoints of government, NGOs and donors in Pakistan. BMC Health Serv Res. 2011 May; 11: 122. doi: 10.1186/1472-6963-11-122. [DOI] [PubMed]
ارسال پیام به نویسنده مسئول


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Pourbagher S, Bay A, Heidari A. Challenges of Non-Governmental Organizations to Promote Social Health in Iran: A Qualitative Study. J Gorgan Univ Med Sci 2023; 25 (2) :92-102
URL: http://goums.ac.ir/journal/article-1-4284-fa.html

پورباقر سجاد، بای عبدالرضا، حیدری علیرضا. چالش‌های سازمان‌های مردم نهاد برای ارتقاء سلامت اجتماعی: یک مطالعه کیفی. مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان. 1402; 25 (2) :92-102

URL: http://goums.ac.ir/journal/article-1-4284-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 25، شماره 2 - ( تابستان 1402 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان Journal of Gorgan University of Medical Sciences
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 29 queries by YEKTAWEB 4570