[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: معرفي مجله :: آخرين شماره :: آرشيو مقالات :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 24، شماره 4 - ( زمستان 1401 ) ::
جلد 24 شماره 4 صفحات 110-104 برگشت به فهرست نسخه ها
رابطه خودپنداره جنسی و سلامت جنسی زنان میانسال شهر گرگان (98-1397)
طیبه ضیائی1 ، فاطمه معصومی2 ، زهرا مهربخش3 ، صدیقه مقسمی* 4
1- دانشیار، مرکز تحقیقات بهداشت باروری و مشاوره در مامائی، دانشکده پرستاری و مامائی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران.
2- کارشناس ارشد مشاوره در مامائی، مرکز تحقیقات بهداشت باروری و مشاوره در مامائی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران.
3- دانشجوی دکتری آمار زیستی، گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران. گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران.
4- استادیار، مرکز تحقیقات بهداشت باروری و مشاوره در مامائی، دانشکده پرستاری و مامائی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران. ، moghasemi.s@gmail.com
چکیده:   (568 مشاهده)

زمینه و هدف: میانسالی دوره‌ای همراه با تغییرات مختلف زیستی - روانی - اجتماعی است. سلامت جنسی یکی از ابعاد مهم سلامتی است که در میانسالی کمتر به آن پرداخته شده است. این مطالعه به منظور تعیین رابطه خودپنداره جنسی و سلامت جنسی زنان میانسال شهر گرگان انجام شد.


روش بررسی: این مطالعه توصیفی – تحلیلی روی 407 زن متاهل با میانگین سنی 5.46±46.38 سال دارای پرونده خانوار الکترونیک در هشت مرکز خدمات جامع سلامت شهر گرگان طی سال‌های 98-1397 انجام شد. داده‌ها با استفاده از چک لیست اطلاعات جمعیت‌شناختی، نسخه فارسی پرسشنامه چند وجهی خودپنداره جنسی Snell و مقیاس سلامت جنسی زنان میانسال (SHIMA) جمع‌آوری شدند.


یافته‌ها: میانگین و انحراف معیار نمره خودپنداره جنسی مثبت (26.88±115.10)، خودپنداره جنسی منفی (11.22±18.09)، خودپنداره جنسی موقعیتی (11.88±39.92) و نمره سلامت جنسی زنان میانسال (18.71±129.18) تعیین شد. نمره سلامت جنسی زنان میانسال متاهل با خودپنداره جنسی مثبت (r=0.67, P<0.001) و موقعیتی (r=0.63, P<0.001) همبستگی مثبت و قوی و با خودپنداره جنسی منفی (r= -0.48, P<0.001) همبستگی منفی متوسط و معنی‌دار آماری داشت.


نتیجه‌گیری: این مطالعه نشان داد که خودپنداره جنسی مثبت با سلامت جنسی زنان میانسال متاهل ارتباط مستقیم و خودپنداره جنسی منفی با سلامت جنسی ارتباط معکوس دارد.

واژه‌های کلیدی: خودپنداره جنسی، سلامت جنسی، میانسالی، یائسگی
Article ID: Vol24-58
متن کامل [PDF 752 kb]   (670 دریافت)    
نوع مطالعه: تحقيقي | موضوع مقاله: نظام سلامت
* نشانی نویسنده مسئول: گرگان، ابتدای جاده قدیم گرگان به کردکوی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، مجموعه آموزش عالی فلسفی، دانشکده پرستاری و مامایی، تلفن 32456900-017، نمابر 32425171
فهرست منابع
1. Moghasemi S, Ozgoli G, Simbar M, Nasiri M. Middle-Aged Iranian Women's Accounts of Their Sexual Health Care Practices: A Conventional Content Analysis. Int Perspect Sex Reprod Health. 2018 Sep; 44(3): 91-99. doi: 10.1363/44e6718 [DOI] [PubMed]
2. Jamali S, Rahmanian A, Javadpour S. Examining the sexual function and related attitudes among aged women: A cross- sectional study. Int J Reprod Biomed. 2016 Jan; 14(1): 29-38. [PubMed]
3. Kågesten A, Parekh J, Tunçalp O, Turke S, Blum RW. Comprehensive adolescent health programs that include sexual and reproductive health services: a systematic review. Am J Public Health. 2014 Dec; 104(12): e23-36. doi: 10.2105/AJPH.2014.302246 [DOI] [PubMed]
4. Moghasemi S, Ozgoli G, Ahmadi F, Simbar M. Sexual Experience of Iranian Women in Their Middle Life: A Qualitative Approach. Int J Community Based Nurs Midwifery. 2018 Jan; 6(1): 47-55. [PubMed]
5. Jaafarpour M, Maroufi M, Molaeinezhad M. Relationship between Sexual self-concept and Sexual Performance in Married Women Referring to Mobarakeh Health Centers, Iran. J Res Dev Nurs Midw. 2016; 12(S3): 40-47. [View at Publisher]
6. Schaafsma D, Kok G, Stoffelen JMT, Van Doorn P, Curfs LMG. Identifying the important factors associated with teaching sex education to people with intellectual disability: A cross-sectional survey among paid care staff. J Intellect Dev Disabil. 2014 Jun; 39(2): 157-66. doi: 10.3109/13668250.2014.899566 [DOI] [PubMed]
7. Montpetit MA, Bergeman CS, Bisconti TL. The self-concept and conjugal loss: evidence for structural change. Death Stud. 2010 Aug; 34(7): 606-24. doi: 10.1080/07481187.2010.495522 [DOI] [PubMed]
8. Hay EL, Diehl M. Reactivity to daily stressors in adulthood: the importance of stressor type in characterizing risk factors. Psychol Aging. 2010 Mar; 25(1): 118-31. doi: 10.1037/a0018747 [DOI] [PubMed]
9. Potki R, Ziaei T, Faramarzi M, Moosazadeh M, Shahhosseini Z. Bio-psycho-social factors affecting sexual self-concept: A systematic review. Electron Physician. 2017 Sep; 9(9): 5172-78. doi: 10.19082/5172 [DOI] [PubMed]
10. Ziaei T, Khoei EM, Salehi M, Farajzadegan Z. Psychometric properties of the Farsi version of modified Multidimensional Sexual Self-concept Questionnaire. Iran J Nurs Midwifery Res. 2013 Nov; 18(6): 439-45. [PubMed]
11. Heidari M, Ghodusi M, Rafiei H. Sexual Self-concept and Its Relationship to Depression, Stress and Anxiety in Postmenopausal Women. J Menopausal Med. 2017 Apr; 23(1): 42-48. doi: 10.6118/jmm.2017.23.1.42 [DOI] [PubMed]
12. Ziaei T, Farahmand Rad H, Rezaei Aval M, Roshandel G. The Relationship between Sexual Self-concept and Sexual Function in Women of Reproductive Age Referred to Health Centers in Gorgan, North East of Iran. Journal of Midwifery and Reproductive Health. 2017; 5(3): 969-77. doi: 10.22038/jmrh.2017.8744 [DOI] [PubMed]
13. Nazarpour S, Simbar M, Tehrani FR. Factors affecting sexual function in menopause: A review article. Taiwan J Obstet Gynecol. 2016 Aug; 55(4): 480-87. doi: 10.1016/j.tjog.2016.06.001 [DOI] [PubMed]
14. Moghasemi S, Simbar M, Ahmadi F, Montazeri A, Sharif Nia H, Ozgoli G. Development and Psychometric Properties of the Sexual Health Scale for Middle-Aged Married Women (SHIMA): a Mixed Methods Study. Urol J. 2022 Nov; 19(5): 398-405. doi: 10.22037/uj.v19i.7154 [DOI] [PubMed]
15. Moghasemi S. [Development and Psychometric Assessment of sexual health instrument for Middle aged women]. Dissertation. Tehran: Shahid Beheshti University of Medical Sciences. 2017. [Persian]
16. Plichta SB, Kelvin E. Correlation coefficients:Measuring the association of two variables. In: Plichta Kellar SP. Munro's statistical methods for health care research. Chap 11. 6th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. 2013; p: 265.
17. Mohammadi Nik M, Modarres M, Ziaei T. The relation between sexual self-concepts and attachment styles in married women: A cross-sectional study. NPT. 2018; 5(1): 235-242. [View at Publisher]
18. Mollen D, Stabb SD. Women's sexuality and meaning making. Journal of Constructivist Psychology. 2010; 23(4): 295-320. doi: 10.1080/10720537.2010.502400 [Link] [DOI]
19. Stanton AM, Boyd RL, Pulverman CS, Meston CM. Determining women's sexual self-schemas through advanced computerized text analysis. Child Abuse Negl. 2015 Aug; 46: 78-88. doi: 10.1016/j.chiabu.2015.06.003 [DOI] [PubMed]
20. Ziaei T, Gorzin M, Rezai M, Behnampour N. The effect of individual consciousness skills’ base counseling on sexual satisfaction of women at reproductivef age. J Res Dev Nurs Midw. 2018; 15(2): 22-27. doi: 10.29252/jgbfnm.15.2.22 [View at Publisher] [DOI]
21. Rowland DL, Adamski BA, Neal CJ, Myers AL, Burnett AL. Self-efficacy as a relevant construct in understanding sexual response and dysfunction. J Sex Marital Ther. 2015; 41(1): 60-71. doi: 10.1080/0092623X.2013.811453 [DOI] [PubMed]
22. Simbar M, Nazarpour S, Alavi Majd H, Dodel Andarvar K, Jafari Torkamani Z, Alsadat Rahnemaei F. Is body image a predictor of women's depression and anxiety in postmenopausal women? BMC Psychiatry. 2020 May; 20(1): 202. doi: 10.1186/s12888-020-02617-w [DOI] [PubMed]
ارسال پیام به نویسنده مسئول


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Ziaei T, Masoumi F, Mehrbakhsh Z, Moghasemi S. Relationship between Sexual Self-Concept and Sexual Health of Middle-Aged Women in Gorgan, Iran. J Gorgan Univ Med Sci 2023; 24 (4) :104-110
URL: http://goums.ac.ir/journal/article-1-4105-fa.html

ضیائی طیبه، معصومی فاطمه، مهربخش زهرا، مقسمی صدیقه. رابطه خودپنداره جنسی و سلامت جنسی زنان میانسال شهر گرگان (98-1397). مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان. 1401; 24 (4) :104-110

URL: http://goums.ac.ir/journal/article-1-4105-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 24، شماره 4 - ( زمستان 1401 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان Journal of Gorgan University of Medical Sciences
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 29 queries by YEKTAWEB 4570