[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: معرفي مجله :: آخرين شماره :: آرشيو مقالات :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 23، شماره 2 - ( تابستان 1400 ) ::
جلد 23 شماره 2 صفحات 33-39 برگشت به فهرست نسخه ها
اثر استفاده از بریس زانو و گوه خارجی بر دامنه فعالیت عضلات طی دویدن در فوتبالیست‌های مرد دارای زانوی پرانتزی
امین نقدی زاده1 ، امیرعلی جعفرنژادگرو* 2، معرفت سیاهکوهیان3 ، سعید نوری نسب1 ، میترا زیوری کبیر4
1- دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.
2- دانشیار بیومکانیک ورزشی، گروه مدیریت و بیومکانیک ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران. ، amiralijafarnezhad@gmail.com
3- استاد فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.
4- دانشجوی کارشناسی ارشد بیومکانیک ورزشی، گروه مدیریت و بیومکانیک ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.
چکیده:   (148 مشاهده)

زمینه و هدف:  زاﻧﻮی ﭘﺮاﻧﺘﺰی ﻧﻮﻋﯽ از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ زاﻧﻮ در ﺻﻔﺤﻪ ﻓﺮوﻧﺘﺎل است ﮐﻪ در ﺻﻮرت اﺑﺘﻼ ﺑﻪ آن اﮔـر ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺤﻤﻞ وزن ﺑﺮ روی دو ﭘﺎ ﻗﻮزکﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﻣﭻ ﭘﺎ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﮐﻨﺪیﻞﻫﺎی داخلی ران ازﻫﻢ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ. زاﻧﻮی ﭘﺮاﻧﺘﺰی در بازیکنان فوتبال از شیوع بالایی برخوردار است. این مطالعه به منظور تعیین اثر استفاده از بریس زانو و گوه خارجی بر دامنه فعالیت عضلات طی دویدن در فوتبالیست‌های مرد دارای زانوی پرانتزی انجام شد.

روش بررسی: این مطالعه شبه تجربی روی 15 فوتبالیست مرد دارای زانوی پرانتزی با میانگین سنی 1.8±22.13 سال و 15 فوتبالیست مرد سالم با میانگین سنی 1.55±22.86 سال انجام شد. داده‌های الکترومایوگرافی با نرخ نمونه برداری 1000 هرتز در عضلات منتخب طی پنج شرایط دویدن شامل: کنترل (بدون تداخل)، گوه خارجی 10 درجه، گوه خارجی 15 درجه، استفاده همزمان از بریس 30 درجه و گوه خارجی 10 درجه و استفاده همزمان از بریس 30 درجه و گوه خارجی 15 درجه ثبت شدند.

یافته‌ها: اثر تداخل درمانی بر دامنه عضلات دوسررانی و پهن خارجی در فاز هل دادن کاهش آماری معنی‌داری داشت (P<0.05). اثر تداخل درمانی بر دامنه فعالیت عضلات دوسررانی و پهن خارجی در فاز پاسخ بارگیری کاهش آماری معنی‌داری داشت (P<0.05).

نتیجه‌گیری: استفاده همزمان از بریس و گوه موجب کاهش فعالیت دو عضله دوسررانی و پهن خارجی می‌شود. کاهش فعالیت این دو عضله می‌تواند در نتیجه حمایت غیرفعال بریس از مفصل زانو باشد که در نهایت منجر به کاهش گشتاور آداکتوری خارجی وارده مفصل زانو می‌شود.


واژه‌های کلیدی: الکترومایوگرافی، زانوی پرانتزی، بریس
Article ID: Vol23-23
متن کامل [PDF 1032 kb]   (291 دریافت)    
نوع مطالعه: تحقيقي | موضوع مقاله: آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
* نشانی نویسنده مسئول: اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تلفن 33510801-045، نمابر 33512902
فهرست منابع
1. Marchado M, Miragaya dos Santos M, Pereira L, Pereira R, Sampaio-Jorge F. Muscle Activation Sequence Compromises Vertical Jump Performance. Serbian Journal of Sports Sciences. 2008; 3: 85-90. [View at Publisher]
2. Jafarnezhadgero AA, Majlesi M, Etemadi H, Robertson DGE. Rehabilitation improves walking kinematics in children with a knee varus: Randomized controlled trial. Ann Phys Rehabil Med. 2018 May; 61(3): 125-34. DOI: 10.1016/j.rehab.2018.01.007 [DOI] [PubMed]
3. Witvrouw E, Danneels L, Thijs Y, Cambier D, Bellemans J. Does soccer participation lead to genu varum? Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2009 Apr; 17(4): 422-27. DOI: 10.1007/s00167-008-0710-z [DOI] [PubMed]
4. Jafarnezhadgero AA, Madadi Shad M, Majlesi M, Granacher U. A comparison of running kinetics in children with and without genu varus: A cross sectional study. PLoS One. 2017; 12(9): e0185057. DOI: 10.1371/journal.pone.0185057 [DOI] [PubMed]
5. Madadi-Shad M, Jafarnezhadgero AA, Zago M, Granacher U. Effects of varus knee alignment on gait biomechanics and lower limb muscle activity in boys: A cross sectional study. Gait Posture. 2019 Jul; 72: 69-75. DOI: 10.1016/j.gaitpost.2019.05.030 [DOI] [PubMed]
6. Lewek MD, Rudolph KS, Snyder-Mackler L. Control of frontal plane knee laxity during gait in patients with medial compartment knee osteoarthritis. Osteoarthritis Cartilage. 2004 Sep; 12(9): 745-51. DOI: 10.1016/j.joca.2004.05.005 [DOI] [PubMed]
7. Jafarnezhadgero AA, Fatollahi A, Amirzadeh N, Siahkouhian M, Granacher U. Ground reaction forces and muscle activity while walking on sand versus stable ground in individuals with pronated feet compared with healthy controls. PLoS One. 2019 Sep; 14(9): e0223219. DOI: 10.1371/journal.pone.0223219 [DOI] [PubMed]
8. Brouwer GM, van Tol AW, Bergink AP, Belo JN, Bernsen RMD, Reijman M, et al. Association between valgus and varus alignment and the development and progression of radiographic osteoarthritis of the knee. Arthritis Rheum. 2007 Apr; 56(4): 1204-11. DOI: 10.1002/art.22515 [DOI] [PubMed]
9. Lun V, Meeuwisse WH, Stergiou P, Stefanyshyn D. Relation between running injury and static lower limb alignment in recreational runners. Br J Sports Med. 2004 Oct; 38(5): 576-80. DOI: 10.1136/bjsm.2003.005488 [DOI] [PubMed]
10. Sorkhe E, Jafarnezhadgero A. The ombined use of lateral wedges and knee braces on the frequency spectrum of ground reaction forces in patients with knee osteoarthritis. Anesth Pain. 2018; 9(3): 25-38. [Article in Persian] [View at Publisher]
11. Chang A, Hayes K, Dunlop D, Song J, Hurwitz D, Cahue S, et al. Hip abduction moment and protection against medial tibiofemoral osteoarthritis progression. Arthritis Rheum. 2005 Nov; 52(11): 3515-19. DOI: 10.1002/art.21406 [DOI] [PubMed]
12. Divine JG, Hewett TE. Valgus bracing for degenerative knee osteoarthritis: relieving pain, improving gait, and increasing activity. Phys Sportsmed. 2005 Feb; 33(2): 40-46. DOI: 10.3810/psm.2005.02.48 [DOI] [PubMed]
13. Hewett TE, Noyes FR, Barber-Westin SD, Heckmann TP. Decrease in knee joint pain and increase in function in patients with medial compartment arthrosis: a prospective analysis of valgus bracing. Orthopedics. 1998 Feb; 21(2): 131-38. [PubMed]
14. Abdallah AA, Radwan AY. Biomechanical changes accompanying unilateral and bilateral use of laterally wedged insoles with medial arch supports in patients with medial knee osteoarthritis. Clin Biomech (Bristol, Avon). 2011 Aug; 26(7): 783-89. DOI: 10.1016/j.clinbiomech.2011.03.013 [DOI] [PubMed]
15. Pamukoff DN, Lewek MD, Blackburn JT. Greater vertical loading rate in obese compared to normal weight young adults. Clin Biomech (Bristol, Avon). 2016 Mar; 33: 61-65. DOI: 10.1016/j.clinbiomech.2016.02.007 [DOI] [PubMed]
16. Willwacher S, Goetze I, Fischer KM, Brüggemann GP. The free moment in running and its relation to joint loading and injury risk. Footwear Science. 2016 Jan; 8(1): 1-11. DOI: 10.1080/19424280.2015.1119890 [View at Publisher] [DOI]
17. Moyer RF, Birmingham TB, Dombroski CE, Walsh RF, Leitch KM, Jenkyn TR, et al. Combined effects of a valgus knee brace and lateral wedge foot orthotic on the external knee adduction moment in patients with varus gonarthrosis. Arch Phys Med Rehabil. 2013 Jan; 94(1): 103-12. DOI: 10.1016/j.apmr.2012.09.004 [DOI] [PubMed]
18. Jafarnezhadgero AA, Oliveira AS, Mousavi SH, Madadi-Shad M. Combining valgus knee brace and lateral foot wedges reduces external forces and moments in osteoarthritis patients. Gait Posture. 2018 Jan; 59: 104-10. DOI: 10.1016/j.gaitpost.2017.09.040 [DOI] [PubMed]
19. Ramsey DK, Wretenberg PF, Lamontagne M, Németh G. Electromyographic and biomechanic analysis of anterior cruciate ligament deficiency and functional knee bracing. Clin Biomech (Bristol, Avon). 2003 Jan; 18(1): 28-34. DOI: 10.1016/s0268-0033(02)00138-9 [DOI] [PubMed]
ارسال پیام به نویسنده مسئول


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Naghdizadeh A, Jafarnezhadgero A A, Siahkohian M, Noorinasab S, Zivarikabir M. Effect of knee brace and lateral wedge on muscular activity amplitude during running in male soccer players with genu varus. J Gorgan Univ Med Sci. 2021; 23 (2) :33-39
URL: http://goums.ac.ir/journal/article-1-3783-fa.html

نقدی زاده امین، جعفرنژادگرو امیرعلی، سیاهکوهیان معرفت، نوری نسب سعید، زیوری کبیر میترا. اثر استفاده از بریس زانو و گوه خارجی بر دامنه فعالیت عضلات طی دویدن در فوتبالیست‌های مرد دارای زانوی پرانتزی. مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان. 1400; 23 (2) :33-39

URL: http://goums.ac.ir/journal/article-1-3783-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 23، شماره 2 - ( تابستان 1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان Journal of Gorgan University of Medical Sciences
Persian site map - English site map - Created in 0.03 seconds with 29 queries by YEKTAWEB 4341