[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: معرفي مجله :: آخرين شماره :: آرشيو مقالات :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 23، شماره 2 - ( تابستان 1400 ) ::
جلد 23 شماره 2 صفحات 16-23 برگشت به فهرست نسخه ها
اثر هشت هفته تمرین مقاومتی-هوازی بر سطوح فاکتور-1 مشتق از سلول استرومایی و فاکتور رشد مشتق از پلاکت در بیماران بای‌پس عروق کرونر: یک مطالعه کارآزمایی بالینی
سید هادی سیدی1 ، رامبد خواجه ای* 2، امیر رشید لمیر3 ، محمدرضا رمضانپور4 ، جمشید مهرزاد5
1- دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزش، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران.
2- استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران. ، r.khajeie@gmail.com
3- دانشیار، گروه علوم ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
4- دانشیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد مشهد ، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.
5- استادیار، گروه بیوشیمی، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران.
چکیده:   (171 مشاهده)

زمینه و هدف: ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ورزشی در ﺑﻴﻤﺎران ﻗﻠﺒﻲ ﭘﺲ از ﻋﻤﻞ ﺑﺎی ﭘﺲ ﺷﺮﻳﺎن ﻛﺮوﻧﺮ (coronary artery bypass grafting: CABG) ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺒﻮد عملکرد قلبی عروقی از طریق افزایش چگالی مویرگی عضله قلبی ﻣﻲﺷﻮد. فاکتور رشد مشتق از پلاکت (PDGF) و فاکتور-1 مشتق از سلول استرومایی (SDF1) نقش مهمی در آنژیوژنز و تکثیر و تمایز سلولی دارند. این مطالعه به منظور تعیین اثر هشت هفته تمرین مقاومتی-هوازی بر سطوح فاکتور-1 مشتق از سلول استرومایی و فاکتور رشد مشتق از پلاکت در بیماران بای‌پس عروق کرونر انجام شد.

روش بررسی: در اﻳﻦ کارآزمایی بالینی 24 ﺑﻴﻤﺎر ﻗﻠﺒﻲ تحت عمل جراحی CABG ﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﻴﺮی در دﺳﺘﺮس و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﻪﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ در دو ﮔﺮوه ١2 ﻧﻔﺮی ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ و ﻛﻨﺘﺮل قرار گرفتند. ﮔﺮوه ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻫﺸﺖ ﻫﻔﺘﻪ و ﻫﻔﺘﻪای ﺳﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﭘﺮوﺗﻜﻞﻫﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ ﻫﻮازی و ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ را اﺟﺮا ﻛﺮدﻧﺪ. ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ ارزﻳﺎﺑﻲﻫﺎی ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺪﻧﻲ و ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﻴﺮی ﺧﻮﻧﻲ برای ﺳﻨﺠﺶ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. به منظور اندازه‌گیری PDGF و SDF1 از روش آزمایشگاهی الایزا استفاده شد.

یافته‌ها: میزان PDGF در گروه مداخله در مقایسه با گروه کنترل افزایش آماری معنی‌داری داشت (P<0.05) اگرچه میزان SDF1a در گروه مداخله در مقایسه با گروه کنترل افزایش داشت؛ اما این افزایش از نظر آماری معنی‌دار نبود.

نتیجه‌گیری: اجرای ﻫﺸﺖ ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺑﺎزﺗﻮاﻧﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺑﺎ تغییر در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﭘﻼﺳﻤﺎیی PDGF در ﺑﻴﻤﺎران CABG ﺑﺎﻋﺚ ارﺗﻘﺎء ﺳﺎزﮔﺎریﻫﺎی ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ در ﺳﻼﻣﺖ ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق میﺷﻮد.


واژه‌های کلیدی: بای پس عروق کرونر، بازتوانی، فاکتور رشد مشتق از پلاکت
Article ID: Vol23-21
متن کامل [PDF 989 kb]   (212 دریافت)    
نوع مطالعه: تحقيقي | موضوع مقاله: فیزیولوژی ورزشی
* نشانی نویسنده مسئول: نیشابور، بلوار پژوهش، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور، تلفن ۴۲۶۲۱۹۰۱-051، نمابر ۴۲۶۱۵۴۷۲
فهرست منابع
1. Ellison GM, Waring CD, Vicinanza C, Torella D. Physiological cardiac remodelling in response to endurance exercise training: cellular and molecular mechanisms. Heart. 2012 Jan; 98(1): 5-10. DOI: 10.1136/heartjnl-2011-300639 [DOI] [PubMed]
2. Vahanian A, Ferrari R. ESC Guidelines Desk Reference 2010: Compendium of Abridged ESC Guidelines 2010. Springer Healthcare Ltd. 2010.
3. Rashidlamir A. [Investigation of the Effect of Aerobic and Resistance Exercises on Peripheral Blood Mononuclear Cells ABCG1 Gene Expression in Female Athletes]. J Shahid Sadoughi Uni Med Sci. 2012; 20(1): 1-9. [Article in Persian] [View at Publisher]
4. Nazari N, Hashemi-Javaheri AA, Rashid-Lami A, Alaviniya E. Effect of Cardiac Rehabilitation on Strength and Balance in Patients after Coronary Artery Bypass Graft. Zahedan J Res Med Sci. 2013; 16(1): e1754. [View at Publisher]
5. Wang B, Zhou R, Wang Y, Liu X, Shou X, Yang Y, et al. Effect of high-intensity interval training on cardiac structure and function in rats with acute myocardial infarct. Biomed Pharmacother. 2020 Nov; 131: 110690. DOI: 10.1016/j.biopha.2020.110690 [DOI] [PubMed]
6. Rashidlamir A, Saadatnia A. [Effects of 2 Months Aerobic Exercis on Glucose Homeostasis Index and Cardiovascular Risk Factors]. J Shahid Sadoughi Uni Med Sci. 2011; 19(2): 219-29. [Article in Persian] [View at Publisher]
7. Alsabah Alavizadeh N, Rashidlamir A, Hejazi SM. Effects of Eight Weeks of Cardiac Rehabilitation Training on Serum Levels of Sirtuin1 and Functional Capacity of Post- Coronary Artery Bypass Grafting Patients. Med Lab J. 2019; 13(2): 41-47. DOI: 10.29252/mlj.13.2.41 [View at Publisher] [DOI]
8. Weiner RB, Baggish AL. Exercise-induced cardiac remodeling. Prog Cardiovasc Dis. 2012 Mar-Apr; 54(5): 380-6. DOI: 10.1016/j.pcad.2012.01.006 [DOI] [PubMed]
9. Olfert IM, Howlett RA, Wagner PD, Breen EC. Myocyte vascular endothelial growth factor is required for exercise-induced skeletal muscle angiogenesis. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol. 2010 Oct; 299(4): R1059-67. DOI: 10.1152/ajpregu.00347.2010 [DOI] [PubMed]
10. Semenza GL. Oxygen sensing, homeostasis, and disease. N Engl J Med. 2011 Aug; 365(6): 537-47. DOI: 10.1056/NEJMra1011165 [DOI] [PubMed]
11. Sica A, Melillo G, Varesio L. Hypoxia: a double-edged sword of immunity. J Mol Med (Berl). 2011 Jul; 89(7): 657-65. DOI: 10.1007/s00109-011-0724-8 [DOI] [PubMed]
12. Otrock ZK, Mahfouz RAR, Makarem JA, Shamseddine AI. Understanding the biology of angiogenesis: review of the most important molecular mechanisms. Blood Cells Mol Dis. 2007 Sep-Oct; 39(2): 212-20. DOI: 10.1016/j.bcmd.2007.04.001 [DOI] [PubMed]
13. Zhu H, Zhang Sh. Hypoxia inducible factor-1α/vascular endothelial growth factor signaling activation correlates with response to radiotherapy and its inhibition reduces hypoxia-induced angiogenesis in lung cancer. J Cell Biochem. 2018 Sep; 119(9): 7707-18. DOI: 10.1002/jcb.27120 [DOI] [PubMed]
14. Gallini R, Lindblom P, Bondjers C, Betsholtz C, Andrae J. PDGF-A and PDGF-B induces cardiac fibrosis in transgenic mice. Exp Cell Res. 2016 Dec; 349(2): 282-90. DOI: 10.1016/j.yexcr.2016.10.022 [DOI] [PubMed]
15. Czarkowska-Paczek B, Bartlomiejczyk I, Przybylski J. The serum levels of growth factors: PDGF, TGF-beta and VEGF are increased after strenuous physical exercise. J Physiol Pharmacol. 2006 Jun; 57(2): 189-97. [PubMed]
16. Lee HJ. Exercise training regulates angiogenic gene expression in white adipose tissue. J Exerc Rehabil. 2018 Feb; 14(1): 16-23. DOI: 10.12965/jer.1836010.005 [DOI] [PubMed]
17. Rahimi M, Ghaforyan S, Asad MR, Abbasi A. The Effect of Exercise with Different Intensity on Platelet- Derived Growth Factor Gene Expression in Visceral and Subcutaneous Adipose Tissue of Rats. Rep Health Care. 2017; 3(3): 37-45. [View at Publisher]
18. Nijhawans P, Behl T, Bhardwaj S. Angiogenesis in obesity. Biomed Pharmacother. 2020 Jun; 126: 110103. DOI: 10.1016/j.biopha.2020.110103 [DOI] [PubMed]
19. Pang C, Gao Zh, Yin J, Zhang J, Jia W, Ye J. Macrophage infiltration into adipose tissue may promote angiogenesis for adipose tissue remodeling in obesity. Am J Physiol Endocrinol Metab. 2008 Aug; 295(2): E313-22. DOI: 10.1152/ajpendo.90296.2008 [DOI] [PubMed]
20. Duda DG, Kozin SV, Kirkpatrick ND, Xu L, Fukumura D, Jain RK. CXCL12 (SDF1alpha)-CXCR4/CXCR7 pathway inhibition: an emerging sensitizer for anticancer therapies? Clin Cancer Res. 2011 Apr; 17(8): 2074-80. DOI: 10.1158/1078-0432.CCR-10-2636 [DOI] [PubMed]
21. Luo J, Hu X, Zhang L, Li L, Zheng H, Li M, et al. Physical exercise regulates neural stem cells proliferation and migration via SDF-1α/CXCR4 pathway in rats after ischemic stroke. Neurosci Lett. 2014 Aug; 578: 203-8. DOI: 10.1016/j.neulet.2014.06.059 [DOI] [PubMed]
22. Moholdt TT, Amundsen BH, Rustad LA, Wahba A, Løvø KT, Gullikstad LR, et al. Aerobic interval training versus continuous moderate exercise after coronary artery bypass surgery: a randomized study of cardiovascular effects and quality of life. Am Heart J. 2009 Dec; 158(6): 1031-37. DOI:10.1016/j.ahj.2009.10.003 [DOI] [PubMed]
23. Karamanlidis G, Bautista-Hernandez V, Fynn-Thompson F, Del Nido P, Tian R. Impaired mitochondrial biogenesis precedes heart failure in right ventricular hypertrophy in congenital heart disease. Circ Heart Fail. 2011 Nov; 4(6): 707-13. DOI: 10.1161/CIRCHEARTFAILURE.111.961474 [DOI] [PubMed]
24. Gaeini AA, Sattarifard S, CafiZadeh S, Nejatian M. [The comparison of eight weeks of combined and aerobic training on functional capacity, body composition and strength in post-coronary artery bypass graft cardiac patients]. Cardiovasc Nurs. 2013; 2(1): 34-41. [Article in Persian] [View at Publisher]
25. Ghroubi S, Elleuch W, Abid L, Abdenadher M, Kammoun S, Elleuch MH. Effects of a low-intensity dynamic-resistance training protocol using an isokinetic dynamometer on muscular strength and aerobic capacity after coronary artery bypass grafting. Ann Phys Rehabil Med. 2013 Mar; 56(2): 85-101. DOI: 10.1016/j.rehab.2012.10.006 [DOI] [PubMed]
26. Brubaker PH, Ross JH, Joo KC. Contemporary Approaches to Prescribing Exercise in Coronary Artery Disease Patients. Am J Lifestyle Med. 2016 Jan; 12(2): 130-39. DOI: 10.1177/1559827615625482 [DOI] [PubMed]
27. Smith DL, Fernhall B. Advanced cardiovascular exercise physiology. 1st ed. Illinois: Human Kinetics. 2011.
28. Kwon JH, Moon KM, Min KW. Exercise-Induced Myokines can Explain the Importance of Physical Activity in the Elderly: An Overview. Healthcare (Basel). 2020 Oct; 8(4): 378. DOI: 10.3390/healthcare8040378 [DOI] [PubMed]
29. Yamada M, Hokazono C, Tokizawa K, Marui S, Iwata M, Lira VA, et al. Muscle-derived SDF-1α/CXCL12 modulates endothelial cell proliferation but not exercise training-induced angiogenesis. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol. 2019 Dec; 317(6): R770-R779. DOI: 10.1152/ajpregu.00155.2019 [DOI] [PubMed]
30. Rajabi H, Nasirinezhad F, Bapiran M, Ramezani F. [The Effect of two Weeks of Severe Periodic Training on SDF-1α Protein, its Receptor (CXCR4) and C-Kit in the Heart of Male Rats]. Armaghane Danesh. 2018; 23(3): 317-33. [Article in Persian] [View at Publisher]
31. Ghalebi S, Hassanshahi G, Tabatabai Naini S, Esmaeili Nadimi A, Vazirinejad R, Rezaeian M, et al. [Evaluation of the Changes Pattern in Serum Levels of SDF-1α and IP-10 in Dogs Animal Model of Experimental Myocardial Infarction]. J Rafsanjan Univ Med Sci. 2012; 11(2): 93-102. [Article in Persian] [View at Publisher]
32. Abdi H, Shamsaei N, Jafari M. [The role of aerobic training in protein expression of stromal cell-derived factor-alpha and apoptotic death of cardiomyocyte after experimental myocardial infarction]. Journal of Practical Studies of Biosciences in Sport. 2019; 7(14): 103-15. DOI: 10.22077/JPSBS.2017.489.1190 [Article in Persian] [View at Publisher] [DOI]
33. Naghibzade A, Rashidlamir A, Khajeie R, Zarei M, Safipour Afshar A. The Effect of Combined Rehabilitation Training on Plasma Levels and Ghrelin Gene Expression in PBMNC Among CABG Patients. Journal of Animal Biology. 2019; 12(1): 69-80. [View at Publisher]
34. Hamidi A, Rashidlamir A, Khajei R, Zarei M, Zendedel A. The Effect of Aerobic-resistance Training on Plasma Levels of bFGF in Coronary Artery Disease After CABG. J Arak Uni Med Sci. 2020; 23(3): 314-25. DOI: 10.32598/jams.23.3.6056.1 [View at Publisher] [DOI]
35. MacNeil LG, Tarnopolsky MA, Crane JD. Acute, Exercise-Induced Alterations in Cytokines and Chemokines in the Blood Distinguish Physically Active and Sedentary Aging. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2021 Apr; 76(5): 811-18. DOI: 10.1093/gerona/glaa310 [DOI] [PubMed]
36. Ma Z, Qi J, Meng S, Wen B, Zhang J. Swimming exercise training-induced left ventricular hypertrophy involves microRNAs and synergistic regulation of the PI3K/AKT/mTOR signaling pathway. Eur J Appl Physiol. 2013 Oct; 113(10): 2473-86. DOI: 10.1007/s00421-013-2685-9 [DOI] [PubMed]
37. Shen WH, Chen Z, Shi S, Chen H, Zhu W, Penner A, et al. Cardiac Restricted Overexpression of Kinase-dead Mammalian Target of Rapamycin (mTOR) Mutant Impairs the mTOR-mediated Signaling and Cardiac Function. J Biol Chem. 2008 May; 283(20): 13842–49. DOI: 10.1074/jbc.M801510200 [DOI] [PubMed]
38. Shoeibi S, Mozdziak P, Mohammadi S. Important signals regulating coronary artery angiogenesis. Microvasc Res. 2018 May; 117: 1-9. DOI: 10.1016/j.mvr.2017.12.002 [DOI] [PubMed]
39. Yang X, Chrisman H, Weijer CJ. PDGF signalling controls the migration of mesoderm cells during chick gastrulation by regulating N-cadherin expression. Development. 2008; 135(21): 3521-30. DOI: 10.1242/dev.023416 [View at Publisher] [DOI]
40. Samsa LA, Yang B, Liu J. Embryonic cardiac chamber maturation: Trabeculation, conduction, and cardiomyocyte proliferation. Am J Med Genet C Semin Med Genet. 2013 Aug; 163C(3): 157-68. DOI:10.1002/ajmg.c.31366 [DOI] [PubMed]
ارسال پیام به نویسنده مسئول


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Seyedi S H, Khajei R, Rashidlamir A, Ramezanpour M R, Mehrzad J. Effect of eight weeks of aerobic-resistance training on stromal cell-derived factor-1 and platelet-derived growth factor level in patients with coronary artery bypass grafting: A clinical trial study. J Gorgan Univ Med Sci. 2021; 23 (2) :16-23
URL: http://goums.ac.ir/journal/article-1-3749-fa.html

سیدی سید هادی، خواجه ای رامبد، رشید لمیر امیر، رمضانپور محمدرضا، مهرزاد جمشید. اثر هشت هفته تمرین مقاومتی-هوازی بر سطوح فاکتور-1 مشتق از سلول استرومایی و فاکتور رشد مشتق از پلاکت در بیماران بای‌پس عروق کرونر: یک مطالعه کارآزمایی بالینی. مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان. 1400; 23 (2) :16-23

URL: http://goums.ac.ir/journal/article-1-3749-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 23، شماره 2 - ( تابستان 1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان Journal of Gorgan University of Medical Sciences
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 29 queries by YEKTAWEB 4341