[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: معرفي مجله :: آخرين شماره :: آرشيو مقالات :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 22، شماره 2 - ( تابستان 1399 ) ::
جلد 22 شماره 2 صفحات 1-8 برگشت به فهرست نسخه ها
اثر بریس زانوی مدرج در دو زاویه 30 درجه و 60 درجه بر نیروهای عکس‌العمل زمین طی فرود در پسران دارای زانوی ضربدری: یک مطالعه کارآزمایی بالینی
آیدین ولی زاده اورنج* 1، فرشاد قربانلو2 ، امیرعلی جعفرنژادگرو3
1- استادیار فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران ، jteymour@gmail.com
2- دانشجوی کارشناسی ارشد بیومکانیک ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
3- استادیار بیومکانیک ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
چکیده:   (406 مشاهده)

زمینه و هدف: یکی از شایع‌ترین عارضه‌های مفصل زانو، زانوی ضربدری (genu valgum) است. این مطالعه به منظور تعیین اثر بریس زانوی مدرج در دو زاویه 30 درجه و 60 درجه بر مؤلفه‌های نیروهای عکس‌العمل زمین طی فرود در پسران دارای زانوی ضربدری انجام شد.

روش بررسی: این کارآزمایی بالینی روی 20 دانشجوی پسر در محدوده سنی 2.12±21.70 سال دارای زانوی ضربدری انجام شد. بریس زانوی مدرج در دو زاویه فلکشنی 30 درجه و 60 درجه استفاده شد. فرود از سکوی 40 سانتی‌متری روی صفحه نیرو در سه شرایط بدون بریس، با بریس در زاویه 30 درجه و با بریس در زاویه 60 درجه انجام شد.

یافته‌ها: نیرو در راستای عمودی و طی فاز تماس پاشنه کاهش آماری معنی‌داری را طی شرایط فرود با بریس در زاویه 60 درجه در مقایسه با فرود بدون بریس به اندازه 15.21% نشان داد (P<0.05). همچنین اوج نیرو در راستای داخلی - خارجی طی فاز تماس پاشنه در شرایط فرود با بریس در زاویه فلکشنی 60 درجه به‌طور معنی‌داری بیشتر از فرود با بریس در زاویه فلکشنی 30 درجه به میزان 27.18% بود (P<0.05).

نتیجه‌گیری: با کاهش زاویه محدود کننده فلکشن زانو نیروهای وارده بر اندام تحتانی افزایش می‌یابد و این امر باعث افزایش احتمال آسیب در مفصل زانو می‌شود. از این رو استفاده از بریس زانوی مدرج در افراد دارای زانوی ضربدری در زاویه محدود کننده فلکشنی 60 درجه توصیه می‌شود.

واژه‌های کلیدی: زانوی ضربدری، مفصل زانو، بریس
Article ID: Vol22-16
متن کامل [PDF 259 kb]   (102 دریافت)    
نوع مطالعه: تحقيقي | موضوع مقاله: توانبخشی
* نشانی نویسنده مسئول: اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تلفن 31505649-045
فهرست منابع
1. Shahidi-zandi Z, Amir-seyfaddini MR, Amiri-Khorasani MT. [Evaluation of Lower Extremity Kinematic Characteristics during Single-Leg Landing from Different Heights in Patients with Knee Valgus Deformity]. Journal of Rehabilitation Medicine. 2017; 6(1): 122-31. [Article in Persian]
2. Prakash J, Boruah T, Mehtani A, Chand S, Lal H. Experience of supracondylar cheveron osteotomy for genu valgum in 115 adolescent knees. J Clin Orthop Trauma. 2017 Jul-Sep; 8(3): 285-92. DOI: 10.1016/j.jcot.2017.05.017
3. Goldman V, Green DW. Advances in growth plate modulation for lower extremity malalignment (knock knees and bow legs). Curr Opin Pediatr. 2010 Feb; 22(1): 47-53. DOI: 10.1097/MOP.0b013e328334a600
4. Rabiei M, Jafarnejhad-Gre T, Binabaji H, Hosseininejad E, Anbarian M. [Assessment of postural response after sudden perturbation in subjects with genu valgum]. J Shahrekord Univ Med Sci. 2012; 14(2): 90-100. [Article in Persian]
5. Hayashi D, Englund M, Roemer FW, Niu J, Sharma L, Felson DT, et al. Knee malalignment is associated with an increased risk for incident and enlarging bone marrow lesions in the more loaded compartments: the MOST study. Osteoarthritis Cartilage. 2012 Nov; 20(11): 1227-33. DOI: 10.1016/j.joca.2012.07.020
6. Hoch MC, Weinhandl JT. Effect of valgus knee alignment on gait biomechanics in healthy women. J Electromyogr Kinesiol. 2017 Aug; 35: 17-23. DOI: 10.1016/j.jelekin.2017.05.003
7. Gao F, Ma J, Sun W, Guo W, Li Z, Wang W. The influence of knee malalignment on the ankle alignment in varus and valgus gonarthrosis based on radiographic measurement. Eur J Radiol. 2016 Jan; 85(1): 228-32. DOI: 10.1016/j.ejrad.2015.11.021
8. Felson DT, Niu J, Gross KD, Englund M, Sharma L, Cooke TD, et al. Valgus malalignment is a risk factor for lateral knee osteoarthritis incidence and progression: findings from the Multicenter Osteoarthritis Study and the Osteoarthritis Initiative. Arthritis Rheum. 2013 Feb; 65(2): 355-62. DOI: 10.1002/art.37726
9. Koga H, Muneta T, Bahr R, Engebretsen L, Krosshaug T. ACL injury mechanisms: lessons learned from video analysis. In: Musahl V, Karlsson J, Kuroda R, Zaffagnini S. (Eds.) Rotatory Knee Instability. 1st ed. New York: Springer. 2017; pp: 27-36.
10. Peh ECY, Liang YC, Guan YL. Optimization of cooperative sensing in cognitive radio networks: A sensing-throughput tradeoff view. ICC'09: Proceedings of the 2009 IEEE international conference on Communications. 2009 Jun; 58(9): 3521-25.
11. Robertson GE, Caldwell GE, Hamill J, Kamen G, Whittlesey S. Research methods in biomechanics. 2nd ed. Champaign: Human Kinetics. 2013; pp: 85-190.
12. Nejishima M, Urabe Y, Yokoyama S. Relationship between the knee valgus angle and EMG activity of the lower extremity in single-and double-leg landing. Journal of Biomechanics. 2007; 40(2): S743. https://doi.org/10.1016/S0021-9290(07)70731-5
13. Yeow CH, Lee PV, Goh JC. An investigation of lower extremity energy dissipation strategies during single-leg and double-leg landing based on sagittal and frontal plane biomechanics. Hum Mov Sci. 2011 Jun; 30(3): 624-35. DOI: 10.1016/j.humov.2010.11.010
14. Dammerer D, Giesinger JM, Biedermann R, Haid C, Krismer M, Liebensteiner M. Effect of knee brace type on braking response time during automobile driving. Arthroscopy. 2015 Mar; 31(3): 404-409. DOI: 10.1016/j.arthro.2014.09.003
15. World Medical Association. Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects. Eur J Emerg Med. 2001 Sep; 8(3): 221-23. DOI: 10.1097/00063110-200109000-00010
16. Valizade Orang A, Jafarnezhadgero A, Ghane G, Ghorbanloo F. [The effect of using a knee brace on the ground reaction forces, impulse, loading rate and free moment during landing in athletes with anterior cruciate ligament injuries]. Journal of Anesthesiology and Pain. 2019; 9(4): 66-77. [Article in Persian]
17. Moon J, Kim H, Lee J, Panday SB. Effect of wearing a knee brace or sleeve on the knee joint and anterior cruciate ligament force during drop jumps: A clinical intervention study. Knee. 2018 Dec; 25(6): 1009-15. DOI: 10.1016/j.knee.2018.07.017
18. Farahpour N, Jafarnezhad A, Damavandi M, Bakhtiari A, Allard P. Gait ground reaction force characteristics of low back pain patients with pronated foot and able-bodied individuals with and without foot pronation. J Biomech. 2016 Jun; 49(9): 1705-10. DOI: 10.1016/j.jbiomech.2016.03.056
19. Almosnino S, Kajaks T, Costigan PA. The free moment in walking and its change with foot rotation angle. Sports Med Arthrosc Rehabil Ther Technol. 2009 Aug; 1(1): 19. DOI: 10.1186/1758-2555-1-19
20. Cohen J. A power primer. Psychol Bull. 1992 Jul; 112(1): 155-59. DOI: 10.1037//0033-2909.112.1.155
21. Abbasi A, Sadeghi H, Khaleghi Tazji M, Hosseini Mehr SH. [Gender differences in vertical grouns reaction forces attenuation during stop-jump task]. Olampic. 2010; 17(4): 83-91. [Article in Persian]
22. Benjaminse A, Habu A, Sell TC, Abt JP, Fu FH, Myers JB, et al. Fatigue alters lower extremity kinematics during a single-leg stop-jump task. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2008; 16: 400-407. DOI: 10.1007/s00167-007-0432-7
23. Chaudhari AM, Andriacchi TP. The mechanical consequences of dynamic frontal plane limb alignment for non-contact ACL injury. J Biomech. 2006; 39(2): 330-38. https://doi.org/10.1016/j.jbiomech.2004.11.013
24. Leitch KM, Birmingham TB, Dunning CE, Giffin JR. Changes in valgus and varus alignment neutralize aberrant frontal plane knee moments in patients with unicompartmental knee osteoarthritis. J Biomech. 2013 Apr; 46(7): 1408-12. DOI: 10.1016/j.jbiomech.2013.01.024
25. Hawkins RD, Hulse MA, Wilkinson C, Hodson A, Gibson M. The association football medical research programme: an audit of injuries in professional football. Br J Sports Med. 2001 Feb; 35(1): 43-47. DOI: 10.1136/bjsm.35.1.43
26. Andersen TE, Larsen Ø, Tenga A, Engebretsen L, Bahr R. Football incident analysis: a new video based method to describe injury mechanisms in professional football. Br J Sports Med. 2003 Jun; 37(3): 226-32. DOI: 10.1136/bjsm.37.3.226
27. Bates NA, Ford KR, Myer GD, Hewett TE. Impact differences in ground reaction force and center of mass between the first and second landing phases of a drop vertical jump and their implications for injury risk assessment. J Biomech. 2013 Apr; 46(7): 1237-41. DOI: 10.1016/j.jbiomech.2013.02.024
28. Gustavsson A, Neeter C, Thomeé P, Silbernagel KG, Augustsson J, Thomeé R, Karlsson J. A test battery for evaluating hop performance in patients with an ACL injury and patients who have undergone ACL reconstruction. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2006 Aug; 14(8): 778-88. DOI: 10.1007/s00167-006-0045-6
29. Ramsey DK, Briem K, Axe MJ, Snyder-Mackler L. A mechanical hypothesis for the effectiveness of knee bracing for medial compartment knee osteoarthritis. J Bone Joint Surg Am. 2007 Nov; 89(11): 2398-407. DOI: 10.2106/JBJS.F.01136
30. Yang PF, Sanno M, Ganse B, Koy T, Brüggemann GP, Müller LP, et al. Torsion and antero-posterior bending in the in vivo human tibia loading regimes during walking and running. PLoS One. 2014 Apr; 9(4): e94525. DOI: 10.1371/journal.pone.0094525
31. Willwacher S, Goetze I, Fischer KM, Brüggemann GP. The free moment in running and its relation to joint loading and injury risk. Footwear Science. 2016; 8: 1-11. DOI: 10.1080/19424280.2015.1119890
32. Milner CE, Davis IM, Hamill J. Free moment as a predictor of tibial stress fracture in distance runners. Journal of Biomechanics. 2006; 39(15): 2819-25. DOI: 10.1016/j.jbiomech.2005.09.022
ارسال پیام به نویسنده مسئول


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Valizadehorang A, Ghorbanlou F, Jafarnezhadgero A A. Effect of using graded knee brace at two angles of 60 and 30 degrees on the ground reaction forces components in individuals with genu valgum during landing. J Gorgan Univ Med Sci. 2020; 22 (2) :1-8
URL: http://goums.ac.ir/journal/article-1-3588-fa.html

ولی زاده اورنج آیدین، قربانلو فرشاد، جعفرنژادگرو امیرعلی. اثر بریس زانوی مدرج در دو زاویه 30 درجه و 60 درجه بر نیروهای عکس‌العمل زمین طی فرود در پسران دارای زانوی ضربدری: یک مطالعه کارآزمایی بالینی. مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان. 1399; 22 (2) :1-8

URL: http://goums.ac.ir/journal/article-1-3588-fa.htmlدوره 22، شماره 2 - ( تابستان 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان Journal of Gorgan University of Medical Sciences
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 29 queries by YEKTAWEB 4237