[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: معرفي مجله :: آخرين شماره :: آرشيو مقالات :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 20، شماره 4 - ( زمستان 1397 ) ::
جلد 20 شماره 4 صفحات 108-114 برگشت به فهرست نسخه ها
مقاومت آنتی‌بیوتیکی و بتالاکتامازهای AmpC از نظر فنوتیپی و ژنوتیپی در بین ایزوله‌های اشرشیاکلی بیماران سرپایی
علیشا اکیا1 ، اعظم الهی* 2، رویا چگنه لرستانی3 ، یزدان حمزوی4
1- دانشیار میکروب شناسی، مرکز تحقیقات عفونت‌های بیمارستانی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
2- دانشجوی کارشناسی ارشد میکروب شناسی، گروه میکروب شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران ، azamelahi202@yahoo.com
3- دانشجوی کارشناسی ارشد میکروب شناسی، گروه میکروب شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
4- دانشیار انگل شناسی، گروه انگل شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
چکیده:   (1482 مشاهده)

زمینه و هدف: تولید آنزیم‌های بتالاکتامازی یکی از شایع‌ترین مکانیسم‌های مقاومت باکتری‌ها در برابر آنتی‌بیوتیک‌های بتالاکتام است. این مطالعه به منظور تعیین الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی و فراوانی ژن‌های AmpC در ایزوله‌های اشرشیاکلی (E.coli) بیماران سرپایی انجام شد.

روش بررسی: در این مطالعه توصیفی - تحلیلی 67 ایزوله E.coli مولد عفونت ادراری از بیماران سرپایی بزرگترین مرکز پزشکی در کرمانشاه بررسی شد. تعیین حساسیت نسبت به آنتی‌بیوتیک‌های سفتریاکسون، سفوتاکسیم، سفتازیدیم، سفوکسیتین و ایمی‌پنم به روش انتشار در دیسک انجام شد. آزمایش فنوتیپی غربالگری AmpC با روش دیسک ترکیبی (سفوکسیتین همراه و بدون برونیک‌اسید) انجام شد. پس از استخراج ژنوم باکتری‌ها، ژن‌های MOX، CIT، DHA، ACC، EBC و FOX با روش PCR Multiplex مورد آزمایش قرار گرفتند.

یافته‌ها: مقاومت67 ایزوله E.coli به سفتریاکسون، سفوتاکسیم، سفتازیدیم و سفوکسیتین به‌ترتیب 49.2% ، 49.2%، 37.3% و 25.3% تعیین شد. 100درصد ایزوله‌ها به ایمی‌پنم حساس بودند. 17 ایزوله (25.3%) و 9 ایزوله (13.4%) به‌ترتیب به‌صورت فنوتیپی و ژنوتیپی تولیدکننده AmpC بودند. فراوانی ژن‌هایCIT ، MOX، FOX،DHA و EBC به‌ترتیب 7.4% ، 5.9% ، 4.4% و 2.9% تعیین شد؛ اما ژن ACC در ایزوله‌ها یافت نشد. به‌جز ارتباط آماری معنی‌دار بین فنوتیپ AmpC و ژن MOX (P<0.05) هیچ ارتباط آماری معنی‌دار دیگری بین فنوتیپ و ژنوتیپ AmpC یافت نشد. بین فنوتیپ AmpC و آنتی‌بیوتیک سفتازیدیم ارتباط آماری معنی‌داری وجود داشت (P<0.05). بین ژن CIT با EBC و FOX ارتباط آماری معنی‌داری یافت شد (P<0.05).

نتیجه‌گیری: جدایه‌های E.coli تولید کننده AmpC سبب مقاومت قابل توجهی به سفالوسپورین‌ها می‌شوند. یکی از گزینه‌های درمانی کنونی استفاده از کرباپنم‌ها است. با این حال شیوع نسبتاً بالا و حضور همزمان ژن‌های AmpC در بیماران سرپایی، یک نگرانی بزرگ و بیانگر این واقعیت است که این ایزوله‌ها در جامعه در حال شیوع هستند.

واژه‌های کلیدی: اشرشیاکلی، عفونت ادراری، AmpC
متن کامل [PDF 368 kb]   (233 دریافت)    
نوع مطالعه: تحقيقي | موضوع مقاله: میکروب شناسی
* نشانی نویسنده مسئول: کرمانشاه، باغ ابریشم، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، دانشکده پزشکی، گروه میکروب شناسی، کدپستی 6714869914 ، تلفن 34274618-083
فهرست منابع
1. Akya A, Khodadoost M, Rashiditabar E. [Prevalence of blaTEM gene in Escherichia coli isolated from urinary tract infections of outpatients in Kermanshah]. J Zanjan Univ Med Sci. 2013; 21(5): 84-94. [Article in Persian]
2. Japoni-Nejad A, Fardmusavi N, Safari M, Kazemian H, Tabibnejad M, Nobaveh A, et al. [Prevalence of plasmid-mediated AmpC ß-Lactamase genes in clinical isolates of Klebsiella Pneumoniae in Arak city, Iran]. J Isfahan Med Sch. 2013; 31(249): 1285-95. [Article in Persian]
3. Philippon A, Arlet G, Jacoby GA. Plasmid determined AmpC type β-lactamases. Antimicrob Agents Chemother. 2002 Jan; 46(1): 1-11. doi: 10.1128/AAC.46.1.1-11.2002
4. Mansouri S, Chitsaz M, Hajihosseini R, Mirzaee M, Gheini M. [Determination of resistance pattern of plasmid-mediated AmpC]. Daneshvar Medicine. 2009; 16(80): 61-70. [Article in Persian]
5. Manoharan A, Sugumar M, Kumar A, Jose H, Mathai D, Khilnani GC, et al. Phenotypic & molecular characterization of AmpC β-lactamases among Escherichia coli, Klebsiella spp. & Enterobacter spp. from five Indian Medical Centers. Indian J Med Res. 2012 Mar; 135: 359-64.
6. Helmy MM, Wasfi R. Phenotypic and molecular characterization of plasmid mediated AmpC β-lactamases among Escherichia coli, Klebsiella spp., and Proteus mirabilis isolated from urinary tract infections in Egyptian hospitals. Biomed Res Int. 2014; 2014: 171548. doi: 10.1155/2014/171548
7. Yilmaz NO, Agus N, Bozcal E, Oner O, Uzel A. Detection of plasmid-mediated AmpC β-lactamase in Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae. Indian J Med Microbiol. 2013 Jan-Mar; 31(1): 53-9. doi: 10.4103/0255-0857.108723
8. Kim J, Lim YM. Prevalence of derepressed ampC mutants and extended-spectrum beta-lactamase producers among clinical isolates of Citrobacter freundii, Enterobacter spp., and Serratia marcescens in Korea: dissemination of CTX-M-3, TEM-52, and SHV-12. J Clin Microbiol. 2005 May; 43(5): 2452-55. doi: 10.1128/JCM.43.5.2452-2455.2005
9. Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing. Twenty-Fourth Informational Supplement. M100-S24. 2014 Jan.
10. Coudron PE. Inhibitor-based methods for detection of plasmid-mediated AmpC beta-lactamases in Klebsiella spp., Escherichia coli, and Proteus mirabilis. J Clin Microbiol. 2005 Aug; 43(8): 4163-7. doi: 10.1128/JCM.43.8.4163-4167.2005
11. Li Y, Li Q, Du Y, Jiang X, Tang J, Wang J, et al. Prevalence of plasmid-mediated AmpC beta-lactamases in a Chinese university hospital from 2003 to 2005: first report of CMY-2-Type AmpC beta-lactamase resistance in China. J Clin Microbiol. 2008 Apr; 46(4): 1317-21. doi: 10.1128/JCM.00073-07
12. Stürenburg E, Mack D. Extended-spectrum beta-lactamases: implications for the clinical microbiology laboratory, therapy, and infection control. J Infect. 2003 Nov; 47(4): 273-95.
13. Kalantar D, Mansouri S, Razavi M. [Emergence of imipenem resistance and presence of Metallo-β-Lactamases enzymes in multi drug resistant gram negative Bacilli isolated from clinical samples in Kerman, 2007-2008]. J Kerman Univ Med Sci. 2010 Jun; 17(3): 208-14. [Article in Persian]
14. Dahmen S, Mansour W, Charfi K, Boujaafar N, Arlet G, Bouallègue O. Imipenem resistance in Klebsiella pneumoniae is associated to the combination of plasmid-mediated CMY-4 AmpC β-lactamase and loss of an outer membrane protein. Microb Drug Resist. 2012 Oct; 18(5): 479-83. doi: 10.1089/mdr.2011.0214
15. Tofteland S, Haldorsen B, Dahl KH, Simonsen GS, Steinbakk M, Walsh TR, et al. Effects of phenotype and genotype on methods for detection of extended-spectrum-beta-lactamase-producing clinical isolates of Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae in Norway. J Clin Microbiol. 2007 Jan; 45(1): 199-205. doi: 10.1128/JCM.01319-06
16. Drieux L, Brossier F, Sougakoff W, Jarlier V. Phenotypic detection of extended-spectrum beta-lactamase production in Enterobacteriaceae: review and bench guide. Clin Microbiol Infect. 2008 Jan; 14 Suppl 1: 90-103. doi: 10.1111/j.1469-0691.2007.01846.x
17. Soltan dallal MM, Sabbaghi A, Fallah A, Molaaqamirrzaee H, Rstgearlary A, Fard Saneii A. [Detection of beta-lactamase genes bla-SHV and bla-AmpC (CITM, FOX) in clinical isolates of Escherichia coli]. J Med Counc I.R. Iran. 2010; 28(3): 269-76. [Article in Persian]
18. Soltan Dallal MM, Molla Aghamirzaei H, Fallah Mehrabadi J, Rastegar Lari A, Sabbaghi A, Eshraghian MR, et al. [Molecular detection of TEM and AmpC (Dha, mox) broad spectrum β-lactamase in clinical isolates of Escherichia coli]. Tehran Univ Med J. 2010; 68(6): 315-20. [Article in Persian]
19. Olusoga Ogbolu D, Terry Alli OA, Olanipekun LB, Ojo OI, Makinde OO. Faecal carriage of extended-spectrum beta-lactamase (ESBL)-producing commensal Klebsiella pneumoniae and Escherichia coli from hospital out-patients in Southern Nigeria. Afr J Med Med Sci. 2013; 5(3): 97-105. doi: 10.5897/IJMMS12.0005
20. Maleki A, Khosravi A, Ghafourian S, Pakzad I, Hosseini S, Ramazanzadeh R, et al. High Prevalence of AmpC β-Lactamases in Clinical Isolates of Escherichia coli in Ilam, Iran. Osong Public Health Res Perspect. 2015 Jun; 6(3): 201-4. doi: 10.1016/j.phrp.2015.02.001
21. Shayan S, Bokaeian M, Shahraki S. Prevalence and molecular characterization of AmpC-producing clinical isolates of Escherichia coli from southeastern Iran. Microb Drug Resist. 2014 Apr; 20(2): 104-7. doi: 10.1089/mdr.2013.0087
22. Gazouli M, Tzouvelekis LS, Vatopoulos AC, Tzelepi E. Transferable class C beta-lactamases in Escherichia coli strains isolated in Greek hospitals and characterization of two enzyme variants (LAT-3 and LAT-4) closely related to Citrobacter freundii AmpC beta-lactamase. J Antimicrob Chemother. 1998 Oct; 42(4): 419-25.
23. Miró E, Agüero J, Larrosa MN, Fernández A, Conejo MC, Bou G, et al. Prevalence and molecular epidemiology of acquired AmpC β-lactamases and carbapenemases in Enterobacteriaceae isolates from 35 hospitals in Spain. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2013 Feb; 32(2): 253-59. doi: 10.1007/s10096-012-1737-0
24. Livermore DM, Canton R, Gniadkowski M, Nordmann P, Rossolini GM, et al. CTX-M: changing the face of ESBLs in Europe. J Antimicrob Chemother. 2007 Feb; 59(2): 165-74. doi: 10.1093/jac/dkl483
25. Yoo JS, Byeon J, Yang J, Yoo JI, Chung GT, Lee YS. High prevalence of extended-spectrum beta-lactamases and plasmid-mediated AmpC beta-lactamases in Enterobacteriaceae isolated from long-term care facilities in Korea. Diagn Microbiol Infect Dis. 2010 Jul; 67(3): 261-65. doi: 10.1016/j.diagmicrobio.2010.02.012
26. Coudron PE, Moland ES, Thomson KS. Occurrence and detection of AmpC beta-lactamases among Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, and Proteus mirabilis isolates at a veterans medical center. J Clin Microbiol. 2000 May; 38(5): 1791-96.
ارسال پیام به نویسنده مسئول


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Akya A, Elahi A, Chegene Lorestani R, Hamzavi Y. Antibiotic resistance and phenotypically and genotypically AmpC beta-lactamases among Escherichia coli isolates from Outpatients. J Gorgan Univ Med Sci. 2018; 20 (4) :108-114
URL: http://goums.ac.ir/journal/article-1-3540-fa.html

اکیا علیشا، الهی اعظم، چگنه لرستانی رویا، حمزوی یزدان. مقاومت آنتی‌بیوتیکی و بتالاکتامازهای AmpC از نظر فنوتیپی و ژنوتیپی در بین ایزوله‌های اشرشیاکلی بیماران سرپایی . مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان. 1397; 20 (4) :108-114

URL: http://goums.ac.ir/journal/article-1-3540-fa.htmlدوره 20، شماره 4 - ( زمستان 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان Journal of Gorgan University of Medical Sciences
Persian site map - English site map - Created in 0.07 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 3937