[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: معرفي مجله :: آخرين شماره :: آرشيو مقالات :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 22، شماره 1 - ( بهار 1399 ) ::
جلد 22 شماره 1 صفحات 50-56 برگشت به فهرست نسخه ها
اثر اگزالی پلاتین بر پارامترهای اسپرم موالید 60 روزه در دوره‌های قبل بارداری، بارداری و شیرواری موش‌های سوری
مسلم دهمرده1 ، جواد صادقی نژاد* 2، زهرا طوطیان3 ، مژده صالح نیا4
1- دانشجوی دکتری تخصصی آناتومی و جنین شناسی مقایسه‌ای، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
2- دانشیار، گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران ، sadeghinezhad@ut.ac.ir
3- استاد، گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
4- استاد، گروه علوم تشریح، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
چکیده:   (1090 مشاهده)

زمینه و هدف: اگزالی پلاتین درمان اصلی سرطان‌های کولورکتال بوده و با مهار تکثیر و نسخه برداری DNA ،سبب آپوپتوز و نکروز در سلول‌های سرطانی و رده سلول‌های با تکثیر بالا می‌شود. این مطالعه به منظور تعیین اثر داروی شیمی درمانی اگزالی پلاتین بر پارامترهای اسپرم موالید 60 روزه در دوره پیرازایشی (قبل بارداری، بارداری و شیرواری) موش‌های سوری انجام شد.

روش بررسی: در این مطالعه تجربی تعداد 32 سر موش بالغ ماده نژاد NMRI به‌صورت تصادفی در 4 گروه 8 تایی تقسیم شدند. موش‌های گروه کنترل 0.2ml نرمال سالین را به‌صورت داخل صفاقی طی 21روز قبل بارداری، بارداری و شیرواری دریافت کردند. گروه‌های تجربی شامل گروه‌های قبل بارداری، بارداری و شیرواری داروی اگزالی پلاتین را به میزان 3 میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن 3 بار در هفته به صورت داخل صفاقی طی 21 روز به‌ترتیب قبل از جفت‌گیری، طی بارداری و بعد از زایمان دریافت کردند. در روز 60 بعد از تولد همه موالید در آزمایشگاه جنین‌شناسی آسان کشی شده و نمونه‌های اسپرم دریافت گردید. ارزیابی پارامترهای اسپرم شامل تعداد، تحرک، زنده مانی، بلوغ و کیفیت کروماتین انجام شد.

یافته‌ها: تعداد، تحرک و یکپارچگی DNA اسپرم در هر سه گروه تجربی، قبل بارداری، بارداری و شیرواری در مقایسه با گروه کنترل به‌طور چشمگیری کاهش آماری معنی‌داری یافت (P<0.05). علاوه بر این، درصد اسپرم‌های نابالغ و مرده در گروه‌های دریافت کننده اگزالی پلاتین به‌طور معنی‌داری افزایش یافت (P<0.05).

نتیجه‌گیری: استفاده از داروی اگزالی پلاتین منجر به القای اثرات نامطلوب بر روی کیفیت اسپرم در دوره پیرازایشی می‌شود. بیشترین تاثیر این دارو در دوره شیرواری بود. همچنین با افزایش فاصله زمانی تجویز داروی اگزالی پلاتین در موش‌های مادر تا بلوغ موالید نر، اثرات سوء ناشی از استفاده از این دارو بر کیفیت پارامترهای اسپرم کاهش می‌یابد.

واژه‌های کلیدی: اگزالی پلاتین، کیفیت اسپرم، دوره پیرازایشی، اسپرموگرام، موش سوری
Article ID: Vol22-07
متن کامل [PDF 222 kb]   (161 دریافت)    
نوع مطالعه: تحقيقي | موضوع مقاله: انكولوژي
* نشانی نویسنده مسئول: تهران، خیابان آزادی، نبش خیابان دکتر قریب، دانشگاه تهران، دانشکده دامپزشکی، گروه علوم پایه، تلفن 61117116-021، نمابر 66929532
فهرست منابع
1. Bleiberg H. Oxaliplatin (L.OHP): a new reality in colorectal cancer. Br J Cancer. 1998 Jun; 77(4): 1-3.
2. Raymond E, Faivre S, Woynarowski JM, Chaney SG. Oxaliplatin: mechanism of action and antineoplastic activity. Semin Oncol. 1998 Apr; 25(2 Suppl 5): 4-12.
3. Levi M, Shalgi R, Brenner B, Perl G, Purim O, Amit L, et al. The impact of oxaliplatin on the gonads: from bedside to the bench. Mol Hum Reprod. 2015 Dec; 21(12): 885-93. doi: 10.1093/molehr/gav055
4. Yu BB, Tong XH, Dong SY, Gu YC, Jiao H, Ji J, et al. [Total flavonoids of litsea coreana decreases the cytotoxicity of oxaliplatin in TM3 Leydig cells via enhancing the function of gap junction]. Zhonghua Nan Ke Xue. 2014 May; 20(5): 400-4. [Article in Chinese]
5. Tong X, Han X, Yu B, Yu M, Jiang G, Ji J, et al. Role of gap junction intercellular communication in testicular leydig cell apoptosis induced by oxaliplatin via the mitochondrial pathway. Oncol Rep. 2015 Jan; 33(1): 207-14. doi: 10.3892/or.2014.3571
6. Jeppesen JB, Østerlind K. Successful twin pregnancy outcome after in utero exposure to FOLFOX for metastatic colon cancer: a case report and review of the literature. Clin Colorectal Cancer. 2011 Dec; 10(4): 348-52. doi: 10.1016/j.clcc.2011.06.003
7. Makoshi Z, Perrott C, Al-Khatani K, Al-Mohaisen F. Chemotherapeutic treatment of colorectal cancer in pregnancy: case report. J Med Case Rep. 2015 Jun; 9: 140. doi: 10.1186/s13256-015-0621-9
8. McQuade RM, Carbone SE, Stojanovska V, Rahman A, Gwynne RM, Robinson AM, et al. Role of oxidative stress in oxaliplatin-induced enteric neuropathy and colonic dysmotility in mice. Br J Pharmacol. 2016 Dec; 173(24): 3502-21. doi: 10.1111/bph.13646
9. Dobrzyńska MM, Gajowik A, Jankowska-Steifer EA, Radzikowska J, Tyrkiel EJ. Reproductive and developmental F1 toxicity following exposure of pubescent F0 male mice to bisphenol A alone and in a combination with X-rays irradiation. Toxicology. 2018 Dec; 410: 142-51. doi: 10.1016/j.tox.2018.10.007
10. World Health Organization. WHO laboratory manual for the examination of human semen and sprm-cervical mucus interaction. 5th ed. Cambridg: Cambridge University Press. 2010; pp: 8-23.
11. Ahmadi A, Sader khanlou RJ, Salami S, Ahmadi A. [Evaluation of sperm quality, maturation and DNA integrity in adult mice treated with sulpiride]. Tehran Univ Med J. 2012; 70(4): 205-11. [Article in Persian]
12. Hammadeh ME, Al Hasani S, Rosenbaum P, Schmidt W, Fischer Hammadeh C. Reactive oxygen species, total antioxidant concentration of seminal plasma and their effect on sperm parameters and outcome of IVF/ICSI patients. Arch Gynecol Obstet. 2008 Jun; 277(6):515-26. doi: 10.1007/s00404-007-0507-1
13. Sadeghi MR, Hodjat M, Lakpour N, Arefi S, Amirjannati N, Modarresi T, et al. Effects of sperm chromatin integrity on fertilization rate and embryo quality following intracytoplasmic sperm injection. Avicenna J Med Biotechnol. 2009; 1(3): 173-80.
14. Seethalakshmi L, Flores C, Kinkead T, Carboni AA, Malhotra RK, Menon M. Effects of subchronic treatment with cis-platinum on testicular function, fertility, pregnancy outcome, and progeny. J Androl. 1992 Jan-Feb; 13(1): 65-74.
15. Bechter R, Haebler R, Ettlin RA, Dixon RL. Testicular toxicity of antineoplastic drugs during postnatal development of the rat. Arch Toxicol Suppl. 1985; 8: 390-93.
16. Favareto AP, de Toledo FC, Kempinas Wde G. Paternal treatment with cisplatin impairs reproduction of adult male offspring in rats. Reprod Toxicol. 2011 Dec; 32(4): 425-33. doi: 10.1016/j.reprotox.2011.10.003
17. Liu M, Hales BF, Robaire B. Effects of four chemotherapeutic agents, bleomycin, etoposide, cisplatin, and cyclophosphamide, on DNA damage and telomeres in a mouse spermatogonial cell line. Biol Reprod. 2014 Apr; 90(4): 72. doi: 10.1095/biolreprod.114.117754
18. Glen CD, Dubrova YE. Exposure to anticancer drugs can result in transgenerational genomic instability in mice. Proceedings of the National Academy of Sciences. 2012 Feb; 109(8): 2984-88. doi: 10.1073/pnas.1119396109
19. Asleiranifam N, Hasanzadeh S, Sam M R, Najafi Tazehkand G R. [The Effects of Hydro-alcoholic Extract of Achillea millefolium on Sperm Parameters and Apoptotic Changes in Cyclophosphamide Treated Mice]. J Mazandaran Univ Med Sci. 2016; 25(133): 77-90. [Article in Persian]
20. Amin A, Abraham C, Hamza AA, Abdalla ZA, Al-Shamsi SB, Harethi SS, et al. A standardized extract of Ginkgo biloba neutralizes cisplatin-mediated reproductive toxicity in rats. J Biomed Biotechnol. 2012 Feb; 2012: 362049. doi: 10.1155/2012/362049
21. Qu N, Kuramasu M, Hirayanagi Y, Nagahori K, Hayashi S, Ogawa Y, et al. Gosha-Jinki-Gan Recovers Spermatogenesis in Mice with Busulfan-Induced Aspermatogenesis. Int J Mol Sci. 2018 Sep; 19(9) pii: E2606. doi: 10.3390/ijms19092606
22. Sikka SC. Role of oxidative stress and antioxidants in andrology and assisted reproductive technology. J Androl. 2004 Jan-Feb; 25(1): 5-18. doi: 10.1002/j.1939-4640.2004.tb02751.x
23. Zhu B, Zheng YF, Zhang YY, Cao YS, Zhang L, Li XG, et al. Protective effect of L-carnitine in cyclophosphamide-induced germ cell apoptosis. J Zhejiang Univ Sci B. 2015 Sep; 16(9): 780-87. doi: 10.1631/jzus.B1500015
24. Soleimanirad J, Roshangar L, Abouzaripour M, Daneshi E. [Study of Sperm Parameters and Sperm Fertility in Mice were Exposed to Tamoxifen during Embryonic Development]. J Shahid Sadoughi Univ Med Sci. 2017; 25(2): 101-10. [Article in Persian]
25. Chamorro-Cevallos G, Garduño-Siciliano L, Martínez-Galero E, Mojica-Villegas A, Pages N, Gutiérrez-Salmeán G. The protective effect of dietary Arthrospira (Spirulina) maxima against mutagenicity induced by benzo[alpha]pyrene in mice. J Med Food. 2014 May; 17(5): 527-34. doi: 10.1089/jmf.2013.0109
26. Pasqualotto FF, Sharma RK, Nelson DR, Thomas AJ, Agarwal A. Relationship between oxidative stress, semen characteristics, and clinical diagnosis in men undergoing infertility investigation. Fertil Steril. 2000 Mar; 73(3): 459-64. doi: 10.1016/s0015-0282(99)00567-1
27. Tremellen K. Oxidative stress and male infertility--a clinical perspective. Hum Reprod Update. 2008 May-Jun; 14(3): 243-58. doi: 10.1093/humupd/dmn004
28. Schaalan MF, Ramadan BK, H Abd Elwahab A. Ameliorative effect of taurine-chloramine in azathioprine-induced testicular damage; a deeper insight into the mechanism of protection. BMC Complement Altern Med. 2018 Sep; 18(1): 255. doi: 10.1186/s12906-018-2272-z.
29. Rezvanfar MA, Rezvanfar MA, Shahverdi AR, Ahmadi A, Baeeri M, Mohammadirad A, et al. Protection of cisplatin-induced spermatotoxicity, DNA damage and chromatin abnormality by selenium nano-particles. Toxicol Appl Pharmacol. 2013 Feb; 266(3): 356-65. doi: 10.1016/j.taap.2012.11.025
30. Garrido N, Meseguer M, Simon C, Pellicer A, Remohi J. Pro-oxidative and anti-oxidative imbalance in human semen and its relation with male fertility. Asian J Androl. 2004 Mar; 6(1): 59-65.
31. Agarwal A, Makker K, Sharma R. Clinical relevance of oxidative stress in male factor infertility: an update. Am J Reprod Immunol. 2008 Jan; 59(1): 2-11. doi: 10.1111/j.1600-0897.2007.00559.x
32. Attia SM, Ahmad SF, Okash RM, Bakheet SA. Dominant lethal effects of nocodazole in germ cells of male mice. Food Chem Toxicol. 2015 Mar; 77:101-4. doi: 10.1016/j.fct.2015.01.004
33. Oshio S, Ozaki S, Ohkawa I, Tajima T, Kaneko S, Mohri H. Mecobalamin promotes mouse sperm maturation. Andrologia. 1989 Mar-Apr; 21(2): 167-73.
34. Zhou DX, Qiu SD, Zhang J, Tian H, Wang HX. The protective effect of vitamin E against oxidative damage caused by formaldehyde in the testes of adult rats. Asian J Androl. 2006 Sep; 8(5): 584-88. doi: 10.1111/j.1745-7262.2006.00198.x
35. Codrington AM, Hales BF, Robaire B. Exposure of male rats to cyclophosphamide alters the chromatin structure and basic proteome in spermatozoa. Hum Reprod. 2007 May; 22(5): 1431-42. doi: 10.1093/humrep/dem002
36. Cabral REL, Mendes TB, Vendramini V, Miraglia SM. Carnitine partially improves oxidative stress, acrosome integrity, and reproductive competence in doxorubicin-treated rats. Andrology. 2018 Jan; 6(1): 236-46. doi: 10.1111/andr.12426
37. Ghezzi M, Berretta M, Bottacin A, Palego P, Sartini B, Cosci I, et al. Impact of Bep or Carboplatin Chemotherapy on Testicular Function and Sperm Nucleus of Subjects with Testicular Germ Cell Tumor. Front Pharmacol. 2016 May; 7: 122. doi: 10.3389/fphar.2016.00122
38. Tavalaee M, Razavi S, Nasr-Esfahani MH. Influence of sperm chromatin anomalies on assisted reproductive technology outcome. Fertil Steril. 2009 Apr; 91(4): 1119-26. doi: 10.1016/j.fertnstert.2008.01.063
39. Moustafa MH, Sharma RK, Thornton J, Mascha E, Abdel-Hafez MA, Thomas AJ Jr, et al. Relationship between ROS production, apoptosis and DNA denaturation in spermatozoa from patients examined for infertility. Hum Reprod. 2004 Jan; 19(1): 129-38. doi: 10.1093/humrep/deh024
40. Guérin P, El Mouatassim S, Ménézo Y. Oxidative stress and protection against reactive oxygen species in the pre-implantation embryo and its surroundings. Hum Reprod Update. 2001 Mar-Apr; 7(2): 175-89. doi: 10.1093/humupd/7.2.175
41. Raez LE, Kobina S, Santos ES. Oxaliplatin in first-line therapy for advanced non-small-cell lung cancer. Clin Lung Cancer. 2010 Jan; 11(1): 18-24. doi: 10.3816/CLC.2010.n.003
42. Stordal B, Pavlakis N, Davey R. Oxaliplatin for the treatment of cisplatin-resistant cancer: a systematic review. Cancer Treat Rev. 2007 Jun; 33(4): 347-57. doi: 10.1016/j.ctrv.2007.01.009
ارسال پیام به نویسنده مسئول


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Dahmardeh M, Sadeghinezhad J, Tootian Z, Salehnia M. Effect of Oxaliplatin on sperm parameters of 60 days old offspring during pre-pregnancy, pregnancy and lactation period in mice. J Gorgan Univ Med Sci. 2020; 22 (1) :50-56
URL: http://goums.ac.ir/journal/article-1-3509-fa.html

دهمرده مسلم، صادقی نژاد جواد، طوطیان زهرا، صالح نیا مژده. اثر اگزالی پلاتین بر پارامترهای اسپرم موالید 60 روزه در دوره‌های قبل بارداری، بارداری و شیرواری موش‌های سوری. مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان. 1399; 22 (1) :50-56

URL: http://goums.ac.ir/journal/article-1-3509-fa.htmlدوره 22، شماره 1 - ( بهار 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان Journal of Gorgan University of Medical Sciences
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 29 queries by YEKTAWEB 4256