[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: معرفي مجله :: آخرين شماره :: آرشيو مقالات :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 21، شماره 4 - ( زمستان 1398 ) ::
جلد 21 شماره 4 صفحات 79-85 برگشت به فهرست نسخه ها
فراوانی ژن‌های blaZ و mecA در ایزوله‌های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از نمونه‌های بالینی با روش PCR
یاسمن رهنما1 ، آیلر جمالی* 2، تینا دادگر3
1- کارشناس ارشد میکروبیولوژی، گروه زیست شناسی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران
2- دانشیار، مرکز تحقیقاتی علوم آزمایشگاهی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران ، jamali@goums.ac.ir
3- استادیار، گروه زیست شناسی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران
چکیده:   (780 مشاهده)

زمینه و هدف: استافیلوکوکوس اورئوس شایع‌ترین عامل مهم عفونت‌های بیمارستانی است. درمان عفونت‌های استافیلوکوکوس اورئوس با حضور گونه مقاوم به آنتی‌بیوتیک متی‌سیلین (Methicillin Resistant Staphylococcus aureus: MRSA) پیچیده‌تر شده است. mecA ژن کدکننده مقاومت به متی‌سیلین و blaZ ژن کدکننده مقاومت به آنزیم بتالاکتاماز است. این مطالعه به منظور تعیین فراوانی ژن‌های blaZ و mecA در ایزوله‌های استافیلوکوکوس اورئوس جداشده از نمونه‌های بالینی با استفاده از روش مولکولی واکنش زنجیره‌ای پلیمراز (Polymerase Chain Reaction: PCR) انجام شد.

روش بررسی: در این مطالعه توصیفی – تحلیلی 59 ایزوله استافیلوکوکوس اورئوس از نمونه‌های بالینی بیمارستان‌های شهر گرگان طی مدت شش‌ماه (از بهمن 1395 لغایت تیر 1396) جمع‌آوری شدند. ایزوله‌ها با استفاده از رنگ‌آمیزی گرم، تست‌های کوآگولاز، کاتالاز، Dnase و تخمیر قند مانیتول تعیین هویت شدند و با روش دیسک دیفیوژن مقاومت آنتی‌بیوتیکی ارزیابی گردید. از روش یدومتری برای تشخیص تولید آنزیم بتالاکتاماز در این باکتری استفاده شد. سپس تشخیص ژن‌های mecA و blaZ با استفاده از روش PCR انجام گردید.

یافته‌ها: همه 59 ایزوله (100 درصد) استافیلوکوکوس اورئوس برای ژن blaZ مثبت و به‌دنبال آن، 27 ایزوله (45.8%) دارای ژن mecA بودند که به‌طور همزمان ایزوله‌های دارای ژن mecA از لحاظ حضور ژن blaZ مثبت بودند. میزان 5 درصد از ایزوله‌های مقاوم به اگزاسیلین و 3 درصد از ایزوله‌های مقاوم به سفوکسی‌تین دارای ژن mecA بودند. 79.4% از ایزوله‌های دارای ژن blaZ، در تست فنوتیپی بتالاکتاماز مثبت بودند.

نتیجه‌گیری: این مطالعه نشان داد که تمام ایزوله‌های جدا شده دارای استافیلوکوکوس اورئوس با ژن blaZ بودند و به‌طور همزمان ایزوله‌های دارای ژن mecA از لحاظ حضور ژن blaZ مثبت بودند.

واژه‌های کلیدی: استافیلوکوکوس اورئوس، ژن blaZ، ژن mecA، PCR
متن کامل [PDF 268 kb]   (89 دریافت)    
نوع مطالعه: تحقيقي | موضوع مقاله: میکروب شناسی
* نشانی نویسنده مسئول: گرگان، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، مرکز تحقیقاتی علوم آزمایشگاهی، تلفن 32451651-017
فهرست منابع
1. Ryu S, Song PI, Seo CH, Cheony H, Park Y. Colonization and Infection of the Skin by S. aureus: Immune System Evasion and the Response to Cationic Antimicrobial Peptides. Int J Mol Sci. 2014 May; 15(5): 8753-72. doi: 10.3390/ijms15058753
2. Mah FS, Davidson R, Holland EJ, Hovanesian J, John T, Kanellopoulos J, et al. Current knowledge about and recommendations for ocular methicillin-resistant Staphylococcus aureus. J Cataract Refract Surg. 2014 Nov; 40(11): 1894-908. doi: 10.1016/j.jcrs.2014.09.023
3. Alaouadi RF. Comparative phenotypic and genotypic study of MSSA and MRSA wound infections in Babylon. AL-Qadisiya Journal of Vet Med Sci. 2015; 14(2): 23-33. doi: https://doi.org/10.29079/vol14iss2art346
4. Nwokah EG, Abbey SD, Wachukwu CK. mecA Gene Profile of Methicillin-Resistant StaphylococcusaureusIsolates from Clinical Sources in Port Harcourt, Nigeria. American Journal of Biomedical and Life Sciences. 2016; 4(3): 41-48. doi: 10.11648/j.ajbls.20160403.14
5. Rostamzad A, Rostamneia N, Pourahmad F, Shamsi M. Determination of vancomycin and methicillin resistance in clinical isolates of Staphylococcus aureus in hospitals of Ilam city. Journal of Basic Research in Medical Scineces. 2016; 3(3): 1-6. doi: 10.18869/acadpub.jbrms.3.3.1
6. Reddy PN, Srirama K, Dirisala VR. An Update on Clinical Burden, Diagnostic Tools, and Therapeutic Options of Staphylococcus aureus. Infect Dis (Auckl). 2017 May; doi: 10.1177/1179916117703999. eCollection 2017.
7. Chambers HF, Deleo FR. Waves of Resistance: Staphylococcus aureus in the Antibiotic Era. Nat Rev Microbiol. 2009 Sep; 7(9): 629-41. doi: 10.1038/nrmicro2200
8. Solberg CO. Spread of Staphylococcus aureus in hospitals: causes and prevention. Scand J Infect Dis. 2000; 32(6): 587-95.
9. Amr GE, Al Gammal S. Emergence of Vancomycin Resistant Staphylococcus aureusIsolated from Patients in ICUs of Zagazig University Hospitals. The Egyptian Journal of Medical Microbiology. 2017 Apr; 26(2): 53-59. doi: 10.12816/0046229
10. Chaudhary M, Payasi A. Surveillance Study for MRSA Prevalence and Susceptibility Trends Against mecAand vanAPositive Clinical Isolates. International Journal of Advances in Pharmacy, Biology and Chemistry. 2015; 4(2): 469-77.
11. Olsen JE, Christensen H, Aarestrup FM. Diversity and evolution of blaZ from Staphylococcus aureus and coagulase-negative staphylococci. J Antimicrob Chemother. 2006 Mar; 57(3): 450-60. doi: 10.1093/jac/dki492
12. Raei F, Eftekhar F. [Studying the presence of blaZ gene and β-lactamase production in clinical isolates of Staphylococcus epidermidis]. Iran J Med Microbiol. 2008; 2(2): 35-41. [Article in Persian]
13. Jeshina J, Surekha K. Molecclar Characterization of Methicillin Resistant S.aureusStrains Isolated in Kerala, South India. Current Research in Bacteriology. 2009; 2(1): 1-6. doi: 10.3923/crb.2009.1.6
14. Jomehpour N, Rezaei Manesh MR. [Investigation of the frequency of Staphylococcus aureus carriers and its methicillin-resistant pattern in TorbatHeydariyeh hospitals staff in 2013]. Journal of Tanin Salamat (Health Chimes). 2016; 4(1): 42-49. [Article in Persian]
15. Bokaeian M, Tahmasebi H, Shahraki Zahedani Sh, Adabi J. [An investigation of toxic shock syndrome Toxin-1Gene in methicilin-resistant clinical strains of Staphylococcus aureus using multiplex PCR method]. Qom Univ Med Sci J. 2017; 11(1): 57-67. [Article in Persian]
16. Izanloo A, Bahreini M, Sharifmoghadam MR, Safamanesh S, Azimian A. [Evaluation of vancomycin resistance by Phenotypic and genotypic methods among S. aureus strains isolated from patients]. J North Khorasan Univ Med Sci. 2016; 8(2): 215-24. [Article in Persian]
17. Sobhani Poor MH, Mansouri S, Saeidadeli N. [Prevalence of Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus (MRSA) and Antibiotic Resistance Patterns of the Isolates from the Nose of Training Soldiers in Kerman in 2012]. Iran J Med Microbiol. 2014; 8(3): 15-21. [Article in Persian]
18. Swenson JM, Spargo J, Tenover FC, Ferraro MJ. Optimal inoculation methods and quality control for the NCCLS oxacillin agar screen test for detection of oxacillin resistance in Staphylococcus aureus. J Clin Microbiol. 2001 Oct;39(10):3781-4. doi: 10.1128/JCM.39.10.3781-3784.2001
19. Clinical and Laboratory Standards Institute / NCCLS Performance standards for Antimicrobial disc diffusion tests; Approved standards. 9th ed. CLSI Document M2-M9. Wayne Pa: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2006.
20. Miller SA, Dykes DD, Polsky HF. A simply salting outprocedure for extracting DNA from human nucleated cells. Nucleic Acids Res. 1988 Feb; 16(3): 1215. doi: 10.1093/nar/16.3.1215
21. Hallin M, Friedrich AW, Struelens MJ. spa typing for epidemiological surveillance of Staphylococcus aureus. Methods Mol Biol. 2009; 551:189-202. doi: 10.1007/978-1-60327-999-4_15
22. Shakeri F, Shojai A, Golalipour M , Rahimi Alang S, Vaez H, et al. Spa Diversity among MRSA and MSSA Strains of Staphylococcus aureus in North of Iran. Int J Microbiol. Volume 2010, Article ID 351397. http://dx.doi.org/10.1155/2010/351397
23. Rahimi H, Dastmalchi Saei H, Ahmadi M. Nasal Carriage of Staphylococcus aureus: Frequency and Antibiotic Resistance in Healthy Ruminants. Jundishapur J Microbiol. 2015 Oct; 8(10): e22413. doi: 10.5812/jjm.22413
24. Nowroozi J, Pakzad P, Ebrahimi E, Razavipour R. [Detection of biocide resistance genes, qac A/B and smr, among isolated Staphylococcus aureus from clinical and non-clinical sources]. Pajoohande. 2011; 16 (2) :83-91. [Article in Persian]
25. Pournajaf A, Ardebili A, Goudarzi L, Khodabandeh M, Narimani T, Abbaszadeh H. PCR-based identification of methicillin-resistant Staphylococcus aureusstrains and their antibiotic resistance profiles. Asian Pac J Trop Biomed. 2014 May; 4(Suppl 1): S293-S297. doi: 10.12980/APJTB.4.2014C423
26. Khoei F, Mobaiyen H, Nahaei MR, Sadeghi Mohammadi S. Antibiotic Resistance Pattern and Frequency of mecA Gene in Staphylococcus aureus Isolated from Shohada Hospital, Tabriz. Journal of Medical Microbiology and Infectious Diseases. 2014; 2(3): 105-108.
27. Gomes RMF, Bomfim MRQ, Trindade MJV, Farias LM, Santos SG. Potential Spread of Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Recovered from Patients with Bloodstream Infection. Chemo Open Access. 2015; 4(2): 149. doi: 10.4172/2167-7700.1000149
28. Kim GY, Lee CH. Antimicrobial susceptibility and pathogenic genes of Staphylococcus aureus isolated from the oral cavity of patients with periodontitis. J Periodontal Implant Sci. 2015 Dec; 45(6): 223-28. doi: 10.5051/jpis.2015.45.6.223
29. Naseer BS, Jayaraj YM. Identification of Multi-Resistant Staphylococcus aureus in Clinical Specimens. Res J Med Sci. 2010; 4(3): 204-207. doi: 10.3923/rjmsci.2010.204.207
30. Khattak SU, Bacha N, Lutfullah G, Bakht J, Ali S, Ali J, et al. Study of the genetic traits associated with antibiotic resistance in Staphylococcus aureus isolated from skin wards of Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. Asian Pac J Trop Dis. 2015; 5(5): 393-98. https://doi.org/10.1016/S2222-1808(14)60803-3
31. Saderi H, Owlia P, Shahrbanooie R. Vancomycin resistance among clinical isolates of Staphylococcus aureus. Arch Iranian Med. 2005; 8(2): 100-103.
ارسال پیام به نویسنده مسئول


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Rahnama Y, Jamalli A, Dadgar T. Frequency of mecA and blaZ genes in isolates of Staphylococcus aureus isolated from clinical samples by PCR method. J Gorgan Univ Med Sci. 2020; 21 (4) :79-85
URL: http://goums.ac.ir/journal/article-1-3503-fa.html

رهنما یاسمن، جمالی آیلر، دادگر تینا. فراوانی ژن‌های blaZ و mecA در ایزوله‌های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از نمونه‌های بالینی با روش PCR. مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان. 1398; 21 (4) :79-85

URL: http://goums.ac.ir/journal/article-1-3503-fa.htmlدوره 21، شماره 4 - ( زمستان 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان Journal of Gorgan University of Medical Sciences
Persian site map - English site map - Created in 0.07 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 4072