[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: معرفي مجله :: آخرين شماره :: آرشيو مقالات :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 20، شماره 3 - ( پاییز 1397 ) ::
جلد 20 شماره 3 صفحات 90-98 برگشت به فهرست نسخه ها
ارزیابی تجربی فرمولاسیون زیست سازگار فسفولیپیدی پگیله حاوی اسانس گیاه آویشن و تعیین خاصیت ضد قارچی سامانه نانویی
سمیرا نادری نژاد1 ، شهره باباصفری2 ، فاطمه حقیرالسادات* 3
1- کارشناسی ارشد مهندسی بیوتکنولوژی، گروه مهندسی بیوتکنولوژی و داروسازی، دانشکده مهندسی شیمی، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران، تهران،
2- دانشجوی کارشناسی ارشد بیوشیمی، گروه بیوشیمی، دانشگاه پیام‌نور تفت، تفت، ایران
3- دکتری نانوبیوتکنولوژی، استادیار گروه علوم و فنون نوین، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران ، fhaghirosadat@ut.ac.ir
چکیده:   (2005 مشاهده)

زمینه و هدف : اسانس آویشن به دلیل دارا بودن موادی نظیر فنلیک تیمول و کارواکرول دارای اثر ضدقارچی، ضدانگلی و ضدباکتریایی قوی است. به منظور افزایش حلالیت، حفاظت در مقابل اکسیداسیون و تبخیر و بهبود اثربخشی اسانس از درونگیری استفاده می‌شود. این مطالعه به منظور ارزیابی تجربی فرمولاسیون زیست سازگار فسفولیپیدی پگیله حاوی اسانس دو گونه گیاه آویشن شیرازی و دنایی و تعیین خاصیت ضدقارچی سامانه نانویی گونه آویشن شیرازی انجام شد.

روش بررسی : در این مطالعه توصیفی آزمایشگاهی لیپوزوم‌های حاوی اسانس دو گونه گیاه آویشن با روش هیدراتاسیون فیلم نازک تهیه شدند و بعد از کاهش اندازه، ذرات از نظر مورفولوژی، اندازه، پتانسیل زتا و برهمکنش شیمیایی مشخصه‌یابی شدند. اثر نوع فسفولیپید، اثر میزان کلسترول و نوع گونه آویشن بر روی بازده بارگذاری بررسی شد. در نهایت خاصیت ضدقارچی سامانه حاوی اسانس گونه آویشن شیرازی از نظر سه شاخص حداقل غلظت کشندگی، حداقل غلظت بازدارندگی و قطر هاله عدم رشد بر روی قارچ تریکوفیتون منتاگروفیتس مورد بررسی قرار گرفت.

یافته‌ها : اسانس آویشن با بازده بیش از 80 درصد درون لیپوزوم بارگذاری شد. فرمولاسیون بهینه متشکل از 10 درصد کلسترول و 90درصد فسفولیپید فسفاتیدیل کولین سویا به همراه 3 درصد پلی اتیلن گلیکول و اسانس آویشن با غلظت 0.5mg/ml بود. ذرات، آنیونی و دارای ساختار کروی با اندازه کمتر از 100 نانومتر بودند. هیچگونه فعل و انفعال شیمیایی بین لیپوزوم و اسانس یافت نشد. فرمولاسیون تهیه شده از نظر شیمیایی پایدار بوده و به طور کلی اسانس ماهیت خود را درون سامانه حفظ نمود. سامانه دارویی- نانویی گونه آویشن شیرازی در مهار رشد قارچ تریکوفیتون منتاگروفیتس موثر بود.

نتیجه‌گیری : تهیه فرمولاسیون بهینه لیپوزومی حاوی اسانس آویشن تحت تاثیر نوع و مقدار فسفولیپید و کاملاً مستقل از نوع گونه آویشن مورد استفاده بود. همچنین درونگیری باعث افزایش خاصیت ضدقارچی اسانس گونه آویشن شیرازی گردید.

واژه‌های کلیدی: آویشن، لیپوزوم، فعالیت ضدقارچی، تریکوفیتون منتاگروفیتس، آهسته رهش، پگیله
متن کامل [PDF 355 kb] [English Abstract]   (233 دریافت)    
نوع مطالعه: تحقيقي | موضوع مقاله: بیوتکنولوژی پزشکی
* نشانی نویسنده مسئول: یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، مجتمع آموزشی امام رضا، دانشکده پیراپزشکی، گروه علوم و فنون نوین، تلفن 36240691-035، نمابر 36238561، fhaghirosadat@ut.ac.ir
فهرست منابع
1. Mavourian SM, Ahmadi Kaliji S, Aminravan M. [Determining the export target markets for medicinal plants in Iran]. Iranian Journal of Agrcultural Economics and Develpment Research. 2016; 46(4): 729-37. doi:10.22059/IJAEDR.2016.58027 [Article in Persian]
2. Silva NCC, Fernandes Júnior A. Biological properties of medicinal plants: a review of their antimicrobial activity. J Venom Anim Toxins Incl Trop Dis. 2010; 16(3): 402-13. http://dx.doi.org/10.1590/S1678-91992010000300006
3. Nikolić M, Glamočlija J, Ferreira ICFR, Calhelha RC, Fernandes Â, Marković T, et al. Chemical composition, antimicrobial, antioxidant and antitumor activity of Thymus serpyllum L., Thymus algeriensis Boiss. and Reut and Thymus vulgaris L. essential oils. Ind Crops Prod. 2014; 52: 183-90. https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2013.10.006
4. Abdollahzadeh E, Rezaei M, Hosseini H. Antibacterial activity of plant essential oils and extracts: The role of thyme essential oil, nisin, and their combination to control Listeria monocytogenes inoculated in minced fish meat. Food Control. 2014; 35(1): 177-83. https://doi.org/10.1016/j.foodcont. 2013.07.004
5. Imelouane B, Amhamdi H, Wathelet JP, Ankit M, Khedid K, El Bachiri A. Chemical composition and antimicrobial activity of essential oil of thyme (Thymus vulgaris) from Eastern Morocco. Int J Agric Biol. 2009; 11(2): 205-8.
6. Akbari S. [Antifungal Activity of Thymus vulgaris L. and Origanum vulgare L. Against Fluconazol-Resistant and Susceptible Candida albicans Isolates]. J Med Plants. 2007; 1(S3): 53-62. [Article in Persian]
7. Sherry M, Charcosset C, Fessi H, Greige-Gerges H. Essential oils encapsulated in liposomes: a review. J Liposome Res. 2013 Dec; 23(4): 268-75. doi:10.3109/08982104.2013.819888
8. Bonifácio BV, Silva PB, Ramos MA, Negri KM, Bauab TM, Chorilli M. Nanotechnology-based drug delivery systems and herbal medicines: a review. Int J Nanomedicine. 2014; 9: 1-15. doi:10.2147/IJN.S52634
9. Majeed H, Bian YY, Ali B, Jamil A, Majeed U, Khan QF, et al. Essential oil encapsulations: uses, procedures, and trends. RSC Adv. 2015; 5: 58449-63. doi:10.1039/C5RA06556A
10. Amoabediny G, Haghiralsadat F, Naderinezhad S, Helder MN, Akhoundi Kharanaghi E, Mohammadnejad Arough J, et al. Overview of preparation methods of polymeric and lipid-based (niosome, solid lipid, liposome) nanoparticles: a comprehensive review. Int J Polym Mater Po. 2018; 67(6): 383-400. https://doi.org/10.1080/00914037.2017.1332623
11. Ebrahimi Khosfi M, Khosravi Darani K, Hosseini H, Arabi Sh, Komili Fenode R, Kohi Kamali P. [Production of nanoliposomes containing essential oil of Boiss Zatariamultiflora by response surface method]. Nano Meghyas. 2014; 1(2): 119-28. [Article in Persian]
12. Alimi M, Jahantigh S. [Effect of some extracts of medicinal plants on control of citrus blast disease]. Journal of Iranian Plant Ecophysiological Research (Plant Sciences Research). 2013; 7(28): 57-66. [Article in Persian]
13. Haghiralsadat F, Amoabediny G, Sheikhha MH, Forouzanfar T, Helder MN, Zandieh-doulabi B. A novel approach on drug delivery: Investigation of new nano-formulation of liposomal doxorubicin and biological evaluation of entrapped doxorubicin on various osteosarcomas cell lines. Cell J. 2017; 19(Suppl 1): 55-65. doi:10.22074/cellj.2017.4502
14. Haghiralsadat F, Amoabediny G, Sheikhha MH, Zandieh-Doulabi B, Naderinezhad S, Helder MN, et al. New liposomal doxorubicin nanoformulation for osteosarcoma: Drug release kinetic study based on thermo and pH sensitivity. Chem Biol Drug Des. 2017 Sep; 90(3): 368-79. doi:10.1111/cbdd.12953
15. Guarro J, Pujol I, Aguilar C, Llop C, Fernández-Ballart J. Inoculum preparation for in-vitro susceptibility testing of filamentous fungi. J Antimicrob Chemother. 1998;42(3):385-87.
16. Watts JL, Institute C and LS. Performance standards for antimicrobial disk and dilution susceptibility tests for bacteria isolated from animals: approved standard. National Committee for Clinical Laboratory Standards; 2008.
17. National Committee for Clinical Laboratory Standards. Reference Methods for Broth Dilution Antifungal Susceptibility Testing of Yeast. M27-A2. Approved Standard. 2nd ed. 2002. Vol 22. No 15.
18. 18. Hamdy Roby MH, Sarhan MA, Selim KA-H, Khalel KI. Evaluation of antioxidant activity, total phenols and phenolic compounds in thyme (Thymus vulgaris L.), sage (Salvia officinalis L.), and marjoram (Origanum majorana L.) extracts. Ind Crops Prod. 2013; 43: 827-31. https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2012.08.029
19. Munin A, Edwards-Lévy F. Encapsulation of natural polyphenolic compounds; a review. Pharmaceutics. 2011 Nov; 3(4): 793-829. doi:10.3390/pharmaceutics3040793
20. Asprea M, Leto I, Bergonzi MC, Bilia AR. Thyme essential oil loaded in nanocochleates: Encapsulation efficiency, in vitro release study and antioxidant activity. LWT. 2017 Apr; 77: 497-502. https://doi.org/10.1016/j.lwt.2016.12.006
21. Nallamothu R, Wood GC, Kiani MF, Moore BM, Horton FP, Thoma LA. A targeted liposome delivery system for combretastatin A4: formulation optimization through drug loading and in vitro release studies. PDA J Pharm Sci Technol. 2006 May-Jun; 60(3): 144-55.
22. Mourtas S, Fotopoulou S, Duraj S, Sfika V, Tsakiroglou C, Antimisiaris SG. Liposomal drugs dispersed in hydrogels. Effect of liposome, drug and gel properties on drug release kinetics. Colloids Surf B Biointerfaces. 2007 Apr; 55(2): 212-21. doi:10.1016/j.colsurfb.2006.12.005
23. Naderinezhad S, Amoabediny Gh, Haghiralsadatb F. Co-delivery of hydrophilic and hydrophobic anticancer drugs using biocompatible pH-sensitive lipid-based nano-carriers for multidrug-resistant cancers. RSC Advances. 2017; 48(7): 30008-19. doi:10.1039/C7RA01736G
24. Mohammadigholami A, Sanaie Z. [Study of antifungal properties and chemical composition of essential oil of Thymus kotscuyanus Boiss. & Hohen]. Iranian Journal of Plant Physiology and Biochemistry. 2016; 1(2): 52-62. [Article in Persian]
25. Memarian M, Malekzadeh F, Razavi MR, Dahili M. [Evaluation of antifungal effects of essential oil of three medicinal plants of Thymus vulgaris, Pune and Sour on the inhibition of spore growth and its formation and cell growth of Aspergillus niger fungus]. Journal Management System. 2011; 7(3): 1-9. [Article in Persian]
ارسال پیام به نویسنده مسئول


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Naderinezhad S, Babasafari S, Haghiralsadat F. Experimental evaluation of biocompatible pegylated phospholipid formulation containing Thyme essential oils and evaluation of anti-fungal activity of nanoscale system. J Gorgan Univ Med Sci. 2018; 20 (3) :90-98
URL: http://goums.ac.ir/journal/article-1-3409-fa.html

نادری نژاد سمیرا، باباصفری شهره، حقیرالسادات فاطمه. ارزیابی تجربی فرمولاسیون زیست سازگار فسفولیپیدی پگیله حاوی اسانس گیاه آویشن و تعیین خاصیت ضد قارچی سامانه نانویی. مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان. 1397; 20 (3) :90-98

URL: http://goums.ac.ir/journal/article-1-3409-fa.htmlدوره 20، شماره 3 - ( پاییز 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان Journal of Gorgan University of Medical Sciences
Persian site map - English site map - Created in 0.09 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 3877