[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: معرفي مجله :: آخرين شماره :: آرشيو مقالات :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 21، شماره 1 - ( بهار 1398 ) ::
جلد 21 شماره 1 صفحات 7-14 برگشت به فهرست نسخه ها
اثر 12 هفته تمرینات تناوبی سنگین و سبک بر سطح آیریزین و عامل رشد فیبروبلاست 21 در زنان چاق و دارای اضافه وزن: یک مطالعه کارآزمایی بالینی
محمدرضا حامدی نیا1، زینب فیروزه* 2، امیرحسین حقیقی3 ، سعید رمضانی4
1- استاد فیزیولوژی ورزش، ﮔﺮوه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﻋﻠﻮم ورزﺷﻲ، داﻧﺸﮕﺎه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
2- دﻛﺘﺮی ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژی ورزش، ﮔﺮوه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﻋﻠﻮم ورزﺷﻲ، داﻧﺸﮕﺎه حکیم سبزواری، سبزوار،ایران ، zfirozeh@yahoo.com
3- دانشیار ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژی ورزش، ﮔﺮوه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﻋﻠﻮم ورزﺷﻲ، داﻧﺸﮕﺎه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
4- داﻧﺸﺠﻮی دﻛﺘﺮی ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژی ورزش، ﮔﺮوه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﻋﻠﻮم ورزﺷﻲ، داﻧﺸﮕﺎه تهران، تهران، ایران
چکیده:   (2153 مشاهده)

زمینه و هدف: افزایش هزینه انرژی در پیشگیری و درمان چاقی و کاهش عوارض آن می‌تواند از طریق تحریک عوامل مرتبط با قهوه‌ای شدن بافت چربی سفید صورت گیرد که آیریزین و FGF21 ازجمله این عوامل هستند. این مطالعه به منظور تعیین اثر 12 هفته تمرینات تناوبی سنگین و سبک بر سطح آیریزین و عامل رشد فیبروبلاست 21 (FGF21) زنان چاق و دارای اضافه وزن انجام شد.

روش بررسی: این کارآزمایی بالینی روی 35 زن دارای اضافه وزن و چاق (سن 3.58±39.8 سال و شاخص توده بدن 3.37±27.1 کیلوگرم بر متر مربع) از بین شرکت کنندگان در فراخوان انجام شد. شرکت‌کنندگان به‌طور تصادفی ساده در سه گروه تمرین تناوبی سنگین (12نفر)، تمرین تناوبی سبک (12نفر) و گروه کنترل (11نفر) قرار گرفتند. برنامه تمرینی شامل 12 هفته تمرینات تناوبی سنگین و سبک به مدت 25 تا 60 دقیقه در هر جلسه و سه جلسه در هفته بود. قبل و بعد از دوره تمرینی برای اندازه‌گیری شاخص‌های آیریزین و FGF21 سرمی از همه آزمودنی‌ها درحالت ناشتا خونگیری شد.

یافته‌ها: ﺳﻄح FGF21 ﺳﺮﻣﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺲ از 12ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺗﻨﺎوﺑﻲ ﺳﻨﮕﻴﻦ در مقایسه با گروه کنترل اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ (P<0.05). در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮی در ﺳﻄح آﻳریزین ﺳﺮﻣﻲ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﻫﺮ دو ﻧﻮع ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺗﻨﺎوﺑﻲ ﺳﻨﮕﻴﻦ و سبک در مقایسه با گروه کنترل مشاهده نشد. همچنین درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺪن، ﻧﺴﺒﺖ دور ﻛﻤﺮ ﺑﻪ دور ﻟﮕﻦ و BMI آزﻣﻮدﻧﻲ‌ﻫﺎی ﮔﺮوهﻫﺎی ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺗﻨﺎوﺑﻲ ﺳﺒﻚ و ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻛﺎﻫﺶ آماری ﻣﻌﻨﻲ‌داری یافتند (P<0.05). VO2max دو گروه مداخله در مقایسه با گروه کنترل افزایش آماری معنی‌داری نشان داد (P<0.05).

نتیجه‌گیری: 12هفته تمرین تناوبی سبک و سنگین بدون تغییر در سطح سرمی آیریزین، تاثیر مطلوبی بر افزایش VO2max و بهبود ترکیب بدن داشت. همچنین تمرین تناوبی سنگین باعث افزایش معنی‌دار FGF21 می‌شود که می‌تواند از طریق قهوه‌ای کردن بافت چربی سفید در کاهش وزن موثر باشد.

واژه‌های کلیدی: تمرین تناوبی، چاقی، آیریزین، عوامل رشدی فیبروبلاست
متن کامل [PDF 271 kb]   (520 دریافت)    
نوع مطالعه: تحقيقي | موضوع مقاله: فیزیولوژی ورزشی
* نشانی نویسنده مسئول: سبزوار، توحید شهر، دانشگاه حکیم سبزواری، دانشکده علوم ورزشی، کد پستی 9617836778، تلفن 44012765-051، نمابر 44012753
فهرست منابع
1. Kajimura S, Saito M. A new era in brown adipose tissue biology: molecular control of brown fat development and energy homeostasis. Annu Rev Physiol. 2014; 76: 225-49. doi: 10.1146/annurev-physiol-021113-170252
2. Sepa-Kishi DM, Ceddia RB. Exercise-mediated effects on white and brown adipose tissue plasticity and metabolism. Exerc Sport Sci Rev. 2016 Jan; 44(1): 37-44. doi: 10.1249/JES.0000000000000068
3. Jeremic N, Chaturvedi P, Tyagi SC. Browning of white fat: novel insight into factors, mechanisms, and therapeutics. J Cell Physiol. 2017 Jan; 232(1): 61-68. doi: 10.1002/jcp.25450
4. Cereijo R, Giralt M, Villarroya F. Thermogenic brown and beige/brite adipogenesis in humans. Ann Med. 2015 Mar; 47(2): 169-77. doi: 10.3109/07853890.2014.952328
5. Boström P, Wu J, Jedrychowski MP, Korde A, Ye L, Lo JC, et al. A PGC1-α-dependent myokine that drives brown-fat-like development of white fat and thermogenesis. Nature. 2012 Jan; 481(7382): 463-68. doi: 10.1038/nature10777
6. Kim HJ, Lee HJ, So B, Son JS, Yoon D, Song W. Effect of aerobic training and resistance training on circulating irisin level and their association with change of body composition in overweight/obese adults: a pilot study. Physiol Res. 2016 Jun; 65(2): 271-79.
7. Huh JY, Panagiotou G, Mougios V, Brinkoetter M, Vamvini MT, Schneider BE, et al. FNDC5 and irisin in humans: I. Predictors of circulating concentrations in serum and plasma and II. mRNA expression and circulating concentrations in response to weight loss and exercise. Metabolism. 2012 Dec; 61(12): 1725-38. doi: 10.1016/j.metabol.2012.09.002
8. Tsuchiya Y, Ijichi T, Goto K. Effect of sprint training on resting serum irisin concentration - Sprint training once daily vs. twice every other day. Metabolism. 2016 Apr; 65(4): 492-95. doi: 10.1016/j.metabol.2015.12.006
9. Norheim F, Langleite TM, Hjorth M, Holen T, Kielland A, Stadheim HK, et al. The effects of acute and chronic exercise on PGC-1α, irisin and browning of subcutaneous adipose tissue in humans. FEBS J. 2014 Feb; 281(3): 739-49. doi: 10.1111/febs.12619
10. Pekkala S, Wiklund PK, Hulmi JJ, Ahtiainen JP, Horttanainen M, Pöllänen E, et al. Are skeletal muscle FNDC5 gene expression and irisin release regulated by exercise and related to health? J Physiol. 2013 Nov; 591(21): 5393-400. doi: 10.1113/jphysiol.2013.263707
11. Segsworth BM. Acute sprint interval exercise induces a greater FGF-21 response in comparison to work-matched continuous exercise. Electronic Thesis and Dissertation Repository. 2015.
12. Kim KH, Kim SH, Min YK, Yang HM, Lee JB, Lee MS. Acute exercise induces FGF21 expression in mice and in healthy humans. PLoS One. 2013 May; 8(5): e63517. doi: 10.1371/journal.pone.0063517
13. Scalzo RL, Peltonen GL, Giordano GR, Binns SE, Klochak AL, Paris HL, et al. Regulators of human white adipose browning: evidence for sympathetic control and sexual dimorphic responses to sprint interval training. PLoS One. 2014 Mar; 9(6): e90696. doi: 10.1371/journal.pone.0090696
14. Cuevas-Ramos D, Almeda-Valdés P, Meza-Arana CE, Brito-Córdova G, Gómez-Pérez FJ, Mehta R, et al. Exercise increases serum fibroblast growth factor 21 (FGF21) levels. PLoS One. 2012; 7(5): e38022. doi: 10.1371/journal.pone.0038022
15. Besse-Patin A, Montastier E, Vinel C, Castan-Laurell I, Louche K, Dray C, et al. Effect of endurance training on skeletal muscle myokine expression in obese men: identification of apelin as a novel myokine. Int J Obes (Lond). 2014 May; 38(5): 707-13. doi: 10.1038/ijo.2013.158
16. Wewege M, van den Berg R, Ward RE, Keech A. The effects of high-intensity interval training vs. moderate-intensity continuous training on body composition in overweight and obese adults: a systematic review and meta-analysis. Obes Rev. 2017 Jun; 18(6): 635-46. doi: 10.1111/obr.12532
17. Jackson AS, Pollock ML. Generalized equations for predicting body density of men. Br J Nutr. 1978 Nov; 40(3): 497-504.
18. American College of Sports Medicine. ACSM’s Guidelines for Exercise Testing and Prescription. 9th ed. Philadelphia: Lippincott Willams & Wilkins. 2010.
19. Shirvani H, Aslani J. [The effects of high-intensity interval training vs. moderate-intensity continuous training on serum irisin and expression of skeletal muscle PGC-1α gene in male rats]. Tehran Univ Med J. 2017; 75(7): 513-20. [Article in Persian]
20. Hecksteden A, Wegmann M, Steffen A, Kraushaar J, Morsch A, Ruppenthal S, et al. Irisin and exercise training in humans - results from a randomized controlled training trial. BMC Med. 2013 Nov; 11: 235. doi: 10.1186/1741-7015-11-235
21. Hakimi M, Attarzade Hosseini S. [The changes of irisin serum levels and lipid profile of overweight male students after eight weeks of aerobic training]. J Shahid Sadoughi Uni Med Sci. 2016; 23(12): 1189-201. [Article in Persian]
22. Kurdiova T, Balaz M, Vician M, Maderova D, Vlcek M, Valkovic L, et al. Effects of obesity, diabetes and exercise on Fndc5 gene expression and irisin release in human skeletal muscle and adipose tissue: in vivo and in vitro studies. J Physiol. 2014 Mar; 592(5): 1091-107. doi: 10.1113/jphysiol.2013.264655
23. Raschke S, Elsen M, Gassenhuber H, Sommerfeld M, Schwahn U, Brockmann B, et al. Evidence against a beneficial effect of irisin in humans. PLoS One. 2013 Sep; 8(9): e73680. doi: 10.1371/journal.pone.0073680
24. Timmons JA, Baar K, Davidsen PK, Atherton PJ. Is irisin a human exercise gene? Nature. 2012 Aug; 488(7413): E9-10. doi: 10.1038/nature11364
25. Nygaard H, Slettaløkken G, Vegge G, Hollan I, Whist JE, Strand T, et al. Irisin in blood increases transiently after single sessions of intense endurance exercise and heavy strength training. PLoS One. 2015 Mar; 10(3): e0121367. doi: 10.1371/journal.pone.0121367
26. Abbassi Daloii A, Hedayatzadeh S, Abdi A, Abbaszadeh Sourati H. [The effect of 8 weeks of aerobic exercise on serum levels of FGF21, Apolipoprotein A-1 and LDL-C to HDL-C ratio in obese women]. Sport Physiology &Management Investigations. 2016; 8(1): 77-87. [Article in Persian]
27. Tofighi A, Alizadeh R, Tolouei Azar J. [The effect of eight weeks high intensity interval training (hiit) on serum amounts of fgf21 and irifsin in sedentary obese women]. J Urmia Univ Med Sci. 2017; 28(7): 453-66. [Article in Persian]
28. Cheragh Birjandi S, Saghebjoo M, Hedayati M. [Effect of high intensity interval training and L-Arginine supplementation on serum levels of fibroblast growth factor 21 and atrial natriuretic peptide in overweight and obese young men]. J Birjand Univ Med Sci. 2016; 23(3): 211-21. [Article in Persian]
29. Kong Z, Sun S, Liu M, Shi Q. Short-term high-intensity interval training on body composition and blood glucose in overweight and obese young women. J Diabetes Res. 2016; 2016: 4073618.
30. Long YC, Zierath JR. AMP-activated protein kinase signaling in metabolic regulation. J Clin Invest. 2006 Jul; 116(7): 1776-83.
31. Mai K, Andres J, Biedasek K, Weicht J, Bobbert T, Sabath M, et al. Free fatty acids link metabolism and regulation of the insulin-sensitizing fibroblast growth factor-21. Diabetes. 2009 Jul; 58(7): 1532-38. doi: 10.2337/db08-1775
32. Inagaki T, Dutchak P, Zhao G, Ding X, Gautron L, Parameswara V, et al. Endocrine regulation of the fasting response by PPARalpha-mediated induction of fibroblast growth factor 21. Cell Metab. 2007 Jun; 5(6): 415-25.
ارسال پیام به نویسنده مسئول


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Hamedinia M R, Firozeh Z, Haghighi A H, Ramezani S. Effect of 12 weeks of light and heavy interval training on the level of irisin and fibroblast growth factor 21 in obese and overweight women: A clinical trial study . J Gorgan Univ Med Sci. 2019; 21 (1) :7-14
URL: http://goums.ac.ir/journal/article-1-3329-fa.html

حامدی نیا محمدرضا، فیروزه زینب، حقیقی امیرحسین، رمضانی سعید. اثر 12 هفته تمرینات تناوبی سنگین و سبک بر سطح آیریزین و عامل رشد فیبروبلاست 21 در زنان چاق و دارای اضافه وزن: یک مطالعه کارآزمایی بالینی. مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان. 1398; 21 (1) :7-14

URL: http://goums.ac.ir/journal/article-1-3329-fa.htmlدوره 21، شماره 1 - ( بهار 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان Journal of Gorgan University of Medical Sciences
Persian site map - English site map - Created in 0.07 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 4111