[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: معرفي مجله :: آخرين شماره :: آرشيو مقالات :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 21، شماره 2 - ( تابستان 1398 ) ::
جلد 21 شماره 2 صفحات 9-17 برگشت به فهرست نسخه ها
اثر ترکیبی آتورواستاتین و اکسیدروی بر تغییرات بیوشیمیایی سرم و هیستوپاتولوژی کلیه موش‌های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین
زهرا کرم پور قبچاق1 ، رضا حیدری* 2، سیدمیثم ابطحی فروشانی3 ، فرح فرخی4
1- کارشناس ارشد بیوشیمی، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
2- استاد، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران ، r.heidari@urmia.ac.ir
3- استادیار، گروه میکروبیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
4- دانشیار، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
چکیده:   (922 مشاهده)

زمینه و هدف: ﻧﻔﺮوﭘﺎﺗﻲ دﻳﺎﺑﺘﻲ ﻳﻜﻲ از مهم‌ترین ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﻘﺺ در ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻛﻠﻴﻪ‌ﻫﺎ در ﺑﻴﻤﺎری دﻳﺎﺑﺖ ﻣﻠﻴﺘﻮس اﺳﺖ. ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻛﻠﻴﻪ‌ﻫﺎ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﻘﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه‌ای ﻛﻪ در ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن دارﻧﺪ؛ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﻴﭙﺮﮔﻠﻴﺴﻤﻴﻚ ﺳﺮﻳﻊ‌ﺗﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮ از بقیه ﺑﺎﻓﺖ‌ﻫﺎ آﺳﻴﺐ‌ﭘﺬﻳﺮی از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ‌دﻫﻨﺪ. این مطالعه به منظور تعیین اثر ترکیبی آتورواستاتین و اکسیدروی بر تغییرات بیوشیمیایی سرم و هیستوپاتولوژی کلیه موش‌های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین انجام شد.


روش بررسی: در این مطالعه تجربی 40 سر موش صحرایی ماده نژاد ویستار به صورت تصادفی به 5 گروه 8 تایی تقسیم شدند. گروه‌ها شامل کنترل سالم، کنترل دیابتی، دیابتی تیمار شده با 20 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن آتورواستاتین، دیابتی تیمار شده با 30 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن اکسیدروی و دیابتی تیمار شده با 10 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن آتورواستاتین و 15 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن اکسیدروی بودند. موش‌های صحرایی با تزریق داخل صفاقی 60 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن استرپتوزوتوسین دیابتی شده و به مدت یک ماه تحت تیمار قرار گرفتند. در پایان آزمایش ابتدا تغییرات وزن حیوانات و وزن کلیه، سپس عوامل بیوشیمیایی کراتینین و اوره سرم برای ارزیابی عملکرد کلیه اندازه‌گیری شدند. برای بررسی آسیب‌شناسی بافت کلیه نیز برش‌هایی با رنگ‌آمیزی هماتوکسیلین- ائوزین طبق روش‌های معمول تهیه مقاطع هیستوپاتولوژی تهیه گردید.


یافته‌ها: میزان کراتینین و اوره سرم در حیوانات دیابتی افزایش آماری در مقایسه با گروه کنترل معنی‌داری یافت (P<0.05). تنها تیمار با ترکیبی از نصف دوز آتورواستاتین و اکسیدروی، نسبت به دوز کامل آنها به تنهایی، موجب کاهش آماری معنی‌داری (P<0.05) سطح کراتینین، اوره و آسیب‌های بافتی کلیه نسبت به گروه کنترل دیابتی گردید.


نتیجه‌گیری: این مطالعه نشان داد که ترکیب آتورواستاتین و اکسیدروی اثر بهتری در کنترل نفروپاتی دیابتی دارد.

واژه‌های کلیدی: دیابت، نفروپاتی دیابتی، آتورواستاتین، اکسید روی، موش صحرایی
متن کامل [PDF 474 kb]   (265 دریافت)    
نوع مطالعه: تحقيقي | موضوع مقاله: فیزیولوژی - فارماکولوژی
* نشانی نویسنده مسئول: ارومیه، دانشگاه ارومیه، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، تلفن 32752741-044، نمابر 32752746
فهرست منابع
1. Navarro-González JF, Mora-Fernández C, Muros de Fuentes M, García-Pérez J. Inflammatory molecules and pathways in the pathogenesis of diabetic nephropathy. Nat Rev Nephrol. 2011 Jun; 7(6): 327-40. doi: 10.1038/nrneph.2011.51
2. Moeller MJ, Tenten V. Renal albumin filtration: alternative models to the standard physical barriers. Nat Rev Nephrol. 2013 May; 9(5): 266-77. doi: 10.1038/nrneph.2013.58
3. Rivero A, Mora C, Muros M, García J, Herrera H, Navarro-González JF. Pathogenic perspectives for the role of inflammation in diabetic nephropathy. Clin Sci (Lond). 2009 Mar; 116(6): 479-92. doi: 10.1042/CS20080394
4. Wada J, Makino H. Inflammation and the pathogenesis of diabetic nephropathy. Clin Sci (Lond). 2013 Feb; 124(3): 139-52. doi: 10.1042/CS20120198
5. Elmarakby AA, Sullivan JC. Relationship between oxidative stress and inflammatory cytokines in diabetic nephropathy. Cardiovasc Ther. 2012 Feb; 30(1): 49-59. doi: 10.1111/j.1755-5922.2010.00218.x
6. Murrow JR, Sher S, Ali S, Uphoff I, Patel R, Porkert M, et al. The differential effect of statins on oxidative stress and endothelial function: atorvastatin versus pravastatin. J Clin Lipidol. 2012 Jan-Feb; 6(1): 42-49. doi: 10.1016/j.jacl.2011.08.006
7. Forbes JM, Coughlan MT, Cooper ME. Oxidative stress as a major culprit in kidney disease in diabetes. Diabetes. 2008 Jun; 57(6): 1446-54. doi: 10.2337/db08-0057
8. Afshari AT, Shirpoor A, Farshid A, Saadatian R, Rasmi Y, Saboory E, et al. The effect of ginger on diabetic nephropathy, plasma antioxidant capacity and lipid peroxidation in rats. Food Chemistry. 2007; 101(1): 148-53. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2006.01.013
9. Chen X, Hu X, Zou Y, Pi R, Liu M, Wang T, et al. Combined treatment with minocycline and prednisone attenuates experimental autoimmune encephalomyelitis in C57 BL/6 mice. J Neuroimmunol. 2009 May; 210(1-2): 22-29. doi: 10.1016/j.jneuroim.2009.02.016
10. Conway D, Cohen JA. Combination therapy in multiple sclerosis. Lancet Neurol. 2010 Mar; 9(3): 299-308. doi: 10.1016/S1474-4422(10)70007-7
11. Luo JD, Zhang WW, Zhang GP, Zhong BH, Ou HJ. Effects of simvastatin on activities of endogenous antioxidant enzymes and angiotensin-converting enzyme in rat myocardium with pressure-overload cardiac hypertrophy. Acta Pharmacol Sin. 2002 Feb; 23(2): 124-28.
12. Lefer DJ, Scalia R, Jones SP, Sharp BR, Hoffmeyer MR, Farvid AR, et al. HMG-CoA reductase inhibition protects the diabetic myocardium from ischemia-reperfusion injury. FASEB J. 2001 Jun; 15(8): 1454-56.
13. Kishi T, Hirooka Y, Konno S, Sunagawa K. Atorvastatin improves the impaired baroreflex sensitivity via anti-oxidant effect in the rostral ventrolateral medulla of SHRSP. Clin Exp Hypertens. 2009 Nov; 31(8): 698-704. doi: 10.3109/10641960903407066
14. Mooradian AD, Haas MJ, Batejko O, Hovsepyan M, Feman SS. Statins ameliorate endothelial barrier permeability changes in the cerebral tissue of streptozotocin-induced diabetic rats. Diabetes. 2005 Oct; 54(10): 2977-82.
15. Grip O, Janciauskiene S, Bredberg A. Use of atorvastatin as an anti-inflammatory treatment in Crohn's disease. Br J Pharmacol. 2008 Dec; 155(7): 1085-92. doi: 10.1038/bjp.2008.369
16. Li J, Sun YM, Wang LF, Li ZQ, Pan W, Cao HY. Comparison of effects of simvastatin versus atorvastatin on oxidative stress in patients with coronary heart disease. Clin Cardiol. 2010 Apr; 33(4): 222-27. doi: 10.1002/clc.20724
17. Mohammadi MT, Ramezani Binabaj M, Mirjalili MH, Ghaedniaye Jahromi M, Jafari M, Salem F. [Effect of atorvastatin on pancreatic oxidative stress in Streptozotocin-induced diabetic rat]. Int J Endocrinol Metab. 2013; 15(2): 197-204. [Article in Persian]
18. Mohammadi MT, Amini R, Jahanbakhsh Z, Shekarforoush S. Effects of atorvastatin on the hypertension-induced oxidative stress in the rat brain. Iran Biomed J. 2013; 17(3): 152-57.
19. Furukawa M, Gohda T, Tanimoto M, Tomino Y. Pathogenesis and novel treatment from the mouse model of type 2 diabetic nephropathy. Sci World J. Volume 2013, Article ID: 928197. http://dx.doi.org/10.1155/2013/928197
20. Umrani RD, Paknikar KM. Zinc oxide nanoparticles show antidiabetic activity in streptozotocin-induced Type 1 and 2 diabetic rats. Nanomedicine (Lond). 2014 Jan; 9(1): 89-104. doi: 10.2217/nnm.12.205
21. Barrett KE, Barman SM, Boitano S, Brooks HL. Cardiovascular regulatory mechanisms. Ganong's Review of Medical Physiology. 23rd edition. New Delhi: Tata McGraw-Hill Companies. 2010; pp: 555-68.
22. Eller P, Eller K, Wolf AM, Reinstadler SJ, Tagwerker A, Patsch JR, et al. Atorvastatin attenuates murine anti-glomerular basement membrane glomerulonephritis. Kidney Int. 2010 Mar; 77(5): 428-35. doi: 10.1038/ki.2009.478
23. Sheikhpour R. [Evaluation of the effect of Zinc supplement on serum lipids level in type II diabetic patients]. J Ardabil Univ Med Sci. 2011; 11(1): 59-66. [Article in Persian]
24. Sancheti S, Sancheti S, Bafna M, Seo SY. Antihyperglycemic, antihyperlipidemic, and antioxidant effects of Chaenomeles sinensis fruit extract in streptozotocin-induced diabetic rats. Eur Food Res Technol. 2010; 231(3): 415-21.
25. Hosseinzadeh H, Ramezani M, Danaei AR. Antihyperglycaemic effect and acute toxicity of Securigera Securidaca L. seed extracts in mice. Phytother Res. 2002 Dec; 16(8): 745-47. doi: 10.1002/ptr.1020
26. Shokrzadeh M, Jahani M, Vafaeipour Z, Shaki F. [Protective effect of Nanoceria against renal mitochondrial damage in Streptozocine-induced diabetic mice]. J Mazandaran Univ Med Sci. 2016; 25 (132): 258-69. [Article in Persian]
27. Perkins BA, Ficociello LH, Roshan B, Warram JH, Krolewski AS. In patients with type 1 diabetes and new-onset microalbuminuria the development of advanced chronic kidney disease may not require progression to proteinuria. Kidney Int. 2010 Jan; 77(1): 57-64. doi: 10.1038/ki.2009.399
28. Satchell SC, Tooke JE. What is the mechanism of microalbuminuria in diabetes: a role for the glomerular endothelium? Diabetologia. 2008; 51(5): 714-25. doi: 10.1007/s00125-008-0961-8
29. Bwititi P, Musabayane CT, Nhachi CF. Effects of Opuntia megacantha on blood glucose and kidney function in streptozotocin diabetic rats. J Ethnopharmacol. 2000 Mar; 69(3): 247-52.
30. Rajasekaran S, Sivagnanam K, Subramanian S. Mineral contents of aloe vera leaf gel and their role on streptozotocin-induced diabetic rats. Biol Trace Elem Res. 2005; 108 (1-3): 185-95. doi: 10.1385/BTER:108:1-3:185
31. Shokeen P, Anand P, Murali YK, Tandon V. Antidiabetic activity of 50% ethanolic extract of Ricinus communis and its purified fractions. Food Chem Toxicol. 2008 Nov; 46(11): 3458-66. doi: 10.1016/j.fct.2008.08.020
32. Al-Attar AM, Zari TA. Influences of crude extract of tea leaves, Camellia sinensis, on streptozotocin diabetic male albino mice. Saudi J Biol Sci. 2010 Oct; 17(4): 295-301. doi: 10.1016/j.sjbs.2010.05.007
33. Flyvbjerg A, Bornfeldt KE, Orskov H, Arnqvist HJ. Effect of insulin-like growth factor I infusion on renal hypertrophy in experimental diabetes mellitus in rats. Diabetologia. 1991 Oct; 34(10): 715-20.
34. Bilous R. Renal structural damage in IDDM and NIDDM functional relationships. London: John Wiley & Sons. 2001; pp: 71-89.
35. Kolset SO, Reinholt FP, Jenssen T. Diabetic nephropathy and extracellular matrix. J Histochem Cytochem. 2012 Dec; 60(12): 976-86. doi: 10.1369/0022155412465073
36. Kotajima N, Kimura T, Kanda T, Obata K, Kuwabara A, Fukumura Y, Kobayashi I. Type IV collagen as an early marker for diabetic nephropathy in non-insulin-dependent diabetes mellitus. J Diabetes Complications. 2000 Jan-Feb; 14(1): 13-7.
37. Sottile J.Regulation of angiogenesis by extracellular matrix. Biochim Biophys Acta. 2004 Mar; 1654(1): 13-22. doi: 10.1016/j.bbcan.2003.07.002
ارسال پیام به نویسنده مسئول


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Karampour Gebchag Z, Heidari R, Abtahi-Froushani S M, Farokhi F. Effect of combined Atorvastatin and zinc oxide on the biochemical and histopathological alterations in kidney of diabetic rats. J Gorgan Univ Med Sci. 2019; 21 (2) :9-17
URL: http://goums.ac.ir/journal/article-1-3245-fa.html

کرم پور قبچاق زهرا، حیدری رضا، ابطحی فروشانی سیدمیثم، فرخی فرح. اثر ترکیبی آتورواستاتین و اکسیدروی بر تغییرات بیوشیمیایی سرم و هیستوپاتولوژی کلیه موش‌های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین. مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان. 1398; 21 (2) :9-17

URL: http://goums.ac.ir/journal/article-1-3245-fa.htmlدوره 21، شماره 2 - ( تابستان 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان Journal of Gorgan University of Medical Sciences
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 4030