پیام خود را بنویسید

معرفی مدیر امور مالی : خزانه دار و مدیر امور مالی دانشگاه علوم پزشکی گلستان

 خزانه دار و مدیر امور مالی دانشگاه علوم پزشکی گلستان

محمد رضا جفایی

 خزانه دار و مدیر امور مالی دانشگاه علوم پزشکی گلستان،مدیر مالی،مدیر امور اداری،جفایی

 
 

تلفن و فاکس :  (۰۱۷)  ۳۲۴۷۰۹۶۶

 


 

  رئوس فعالیت :

    مدیر امور مالی (خزانه دار) به مدت چهار سال از بین کارشناسان واجد صلاحیت رشته های امور مالی با حداقل چهار تجربه حرفه ای و اجرائی با تصویب هیأت امناء وابلاغ رئیس موسسه به منظور اعمال نظارت مالی و تأمین هماهنگی لازم بر اساس مفاد آیین نامه انتخاب منصوب می شود. 

  -برنامه ریزی و سازماندهی عملیات مالی دانشگاه در راستای استراتژی واهداف تعیین شده وایفای نقش موثر در تحقق اهداف دانشگاه.
- انجام اقدامات لازم بمنظور ارائه خدمات مالی مورد نیاز دانشگاه وهمکاری با سایر واحدها جهت انجام وظایف محوله.
- بکارگیری نظامهای پیشرفته مدیریت مالی بمنظور استفاده بهینه از منابع.
- مشارکت در تصمیم گیری تأمین منابع مالی و استفاده بهینه از منابع موجود و همچنین نظارت بر وضعیت نقدینگی.
- تدوین ونظارت بر اجرای صحیح بر مقررات ودستورالعملها وروشهای مصوب مالی ومعاملاتی.

 


 

شرح وظایف :
۱-تهیه و تدوین صورت های مالی موسسه از طریق نظارت مستمر بر عملیات امورمالی، محاسباتی، نگهداری وتنظیم حسابها بر اساس این آین نامه ، مقررات حاکم بر تحریر دفاتر و ضوابط مربوطه ، صحت وسلامت آن ها وتهیه گزارشات مالی مدیریتی
۲-اعمال نظارت بر اجرای قوانین ومقررات حاکم بر عملیات مالی موسسه و واحدهای اجرایی.
۳- تبادل اطلاعات مالی موسسه حسب مورد با دستگاه های نظارتی قانونی با هماهنگی رییس موسسه (یا مقام مجاز از طرف ایشان).
۴-نگهداری و تحویل وتحول وجوه نقدینه ها وسپرده ها و اوراق بهادارونظارت بر وصول به موقع درآمدهای موسسه.
۵- نظارت بر عملکرد مالی واحدهای اجرایی مستقل وغیر مستقل
۶- شناسایی ونگهداری حساب مقداری وریالی اموال ، ماشین آلات و تجهیزات ودارائی های موسسه.
۷- اطلاع وکنترل کلیه تفویض اختیارات جهت امضاءهای مجاز.
۸- اجرای نظام نوین مالی بر اساس دستورالعمل های ابلاغی وزارت متبوع.
۹- اجرای آن بخش از عملیات مالی موسسه که در چارچوب بودجه تفصیلی مصوب هیأت امناء بر عهده مدیر امور مالی می باشد.
۱۰- مشارکت درتصیم گیریهای مربوط به حل مشکلات وتعیین خط مشی دانشگاه از بعد مالی.
۱۱- مشارکت در تهیه برنامه های سرمایه ای .
۱۲- بررسی وتأیید نهایی پرداختهای دانشگاه با توجه به مجوزهای مالی.
۱۳- بررسی و تأیید نهایی صورتهای مالی تهیه شده.
۱۴- نظارت بر وضعیت نقدینگی .
۱۵- مشارکت در تصمیم گیری برای تأمین منابع مالی مورد نیاز و چگونگی استفاده از منابع مالی موجود.
۱۶- تدوین آئین نامه ودستورالعملهای مالی ، اجرائی .
۱۷- شرکت در جلسات بودجه.
۱۸- برنامه ریزی و تصمیم گیری مقتضی در خصوص مغایرت عملکردبا بودجه .
۱۹- بررسی وتأیید نهایی محاسبات مربوط به قیمت تمام شده خدمات.
۲۰- اعمال نظارت مالی بر ثبت ونگهداری وکنترل دارائیهای ثابت.
۲۱- برنامه ریزی جهت بستن حسابها در پایان سال مالی .تهیه گزارشهای مالی مورد نیاز جهت ارائه به مراجع ذیربط .
۲۲- اتخاذ ترتیبات لازم بمنظور هماهنگی با بازرس و حسابرسان و سایر مراجع ذیصلاح.
۲۳- نظارت عالی بر ثبت بموقع دفاتر قانونی .
۲۴- برنامه ریزی بمنظور انطباق نظامهای مالی وهزینه یابی دانشگاه با توجه به تغییرات بوجود آمده در فعالیتها.
۲۵- هماهنگی امورمالی با سایر واحدهای دانشگاه از نظر مسائل مالی .
۲۶- نظارت بر نگاهداری اوراق و اسناد مرتبط با سرمایه گذاریها ، سهام ، اسنادبهادار ، اسناد تضمینی .نظایر آن.
۲۷- برنامه ریزی جهت اجرای مصوبات هیئت امناء و........در خصوص مسائل مالی ونظارت بر اجرای آن.
۲۸- تنظیم برنامه آموزش جهت کارکنان امور مالی دانشگاه ، بنحوی که کلیه کارکنان در جریان امور هکمکاران خود قرار گرفته وموارد لزوم جایگزینی کارکنان به سهولت امکان پذیر گردد.
۲۹- تصمیم گیری در خصوص تأمین نیروی انسانی در واحدهای تحت نظارت.
۳۰- همکاری لازم بمنظور تهیه بودجه سالیانه و تأیید آن و همچنین تهیه گزارشات مدیریت مورد نیاز دانشگاه.
۳۱- تعیین خط مشی و رویه بمنظور رفع مغایرات با اشخاص و دانشگاه های طرف حساب.
۳۲- برنامه ریزی بمنظور انجام امور مربوط به اصلاح حسابهای سنوات قبل در مواقع مورد نیاز.
۳۳- برنامه ریزی بمنظور شمارش موجودی انبارها.
۳۴- تهیه و تدوین دستورالعملهای تخصصی مالی و نظارت بر اجرای آن پس از تأیید معاون پشتیبانی.
۳۵- نظارت بر اجرای صحیح کلیه مقررات ، دستورالعملها وروشهای مصوب مالی ومعاملاتی.
۳۶- هماهنگ نمودن عملیات واحدهای تحت نظارت وتصمیم گیری در خصوص نحوه تقسیم کار بین کارکنان تحت نظارت .
۳۷- انجام سایر وظایف محوله از جانب معاون توسعه مدیریت و منابع که با توجه به نوع وظایف ، انجام آن توسط شخص دیگر امکان پذیر نباشد.


# مدیر مالی دانشگاه علوم پزشکی گلستان# مدیر مالی دانشگاه علوم پزشکی گلستان
# مدیر مالی دانشگاه علوم پزشکی گلستان# مدیر مالی دانشگاه علوم پزشکی گلستان# مدیر مالی دانشگاه علوم پزشکی گلستان# مدیر مالی دانشگاه علوم پزشکی گلستان# مدیر مالی دانشگاه علوم پزشکی گلستان# مدیر مالی دانشگاه علوم پزشکی گلستان# مدیر مالی دانشگاه علوم پزشکی گلستان# مدیر مالی دانشگاه علوم پزشکی گلستان# مدیر مالی دانشگاه علوم پزشکی گلستان# مدیر مالی دانشگاه علوم پزشکی گلستان# مدیر مالی دانشگاه علوم پزشکی گلستان# مدیر مالی دانشگاه علوم پزشکی گلستان# مدیر مالی دانشگاه علوم پزشکی گلستان# مدیر مالی دانشگاه علوم پزشکی گلستان# مدیر مالی دانشگاه علوم پزشکی گلستان# مدیر مالی دانشگاه علوم پزشکی گلستان# مدیر مالی دانشگاه علوم پزشکی گلستان# مدیر مالی دانشگاه علوم پزشکی گلستان

 


دفعات مشاهده: 22429 بار   |   دفعات چاپ: 938 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 158 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی گلستان می باشد.

Designed & Developed by : Golestan University of Medical Sciences