پیام خود را بنویسید

کارشناسان آموزش :  

 | تاریخ ارسال: 1397/7/25 | 
نام و نام خانوادگی :حورا لیوانی 

شرح وظایف شغلی :
 1. برنامه ترم شامل اعلام دروس ارائه شده، هماهنگی با استاد، تنظیم برنامه کلاسی، آماده تحویل پیس نویس دعوت نامه تدریس.
 2. انتخاب واحدشامل اطلاع رسانی دقیق، بررسی روند  انتخاب واحد دانشجویان، کنترل رسید شهریه پرداخت امور مالی، مشخص کردن دانشجویان فاقد انتحاب واحد، پیگیری درخواست های تطبیق دروس، بررسی وضعیت دانشجویان نیمسال آخر علوم پایه، بررسی وضعیت دانشجویان مشروطی
 3. کنترل وضعیت آموزشی شامل  بررسی کارنامه دانشجو در پایان نیمسال، معرفی دانشجویان مشروط به دفتر مشاوره، معرفی دانشجویان مردودی در امتحان جامع علوم پایه، مشخص کردن  اسامی دانشجویان ممتاز، اعلام  دانشجویان برتر در هر نیمسال.
 4. امتحان جامع علوم پایه شامل مشخص کردن دانشجویان مردودی و اعلام به خانواده ایشان، پیگیری حذف انتخاب واحد دانشجویان مردودی 
 5. انتقالی و مهمانی شامل اعلام موافقت یا مخالفت با مهمانی، پس از تصویب در شورای آموزشی پردیس و انجام امور مالی و دریافت رسید مالی، مکاتبه با اداره آموزش جهت ثبت انتخاب واحد دانشجویان مهمان ، ارسال ریز نمرات مهمانی دانشجو در پایان هر نیمسال  تحصیلی به دانشگاه مقصد
 6. امتحانات ترم شامل ارسال دعوتنامه امتحانات ، پیگیری برای دریافت سؤالات اساتید، برگزاری امتحانات میان ترم و پایان ترم به عنوان ممتحن ، هماهنگی با نماینده کلاس و اساتید  جهت تنظیم تقویم امتحانی میان ترم
 7. درخواست دانشجویی شامل  آماده تحویل پیس نویس گواهی های اشتغال به تحصیل.
 8.  همکاری و هماهنگی با مسئول آموزش در کلیه امور محوله.
-----------------------------------------------------------------------

نام و نام خانوادگی :   نیلوفر حیدری  


شرح وظایف شغلی :

 
 1. برنامه ترم شامل اعلام دروس ارائه شده، هماهنگی با استاد، تنظیم برنامه کلاسی، آماده تحویل پیس نویس دعوت نامه تدریس اساتید.
 2. انتخاب واحدشامل اطلاع رسانی دقیق، بررسی روند  انتخاب واحد دانشجویان،  کنترل رسید شهریه پرداخت امور مالی، مشخص کردن دانشجویان فاقد انتحاب واحد، پیگیری درخواست های تطبیق دروس، بررسی وضعیت دانشجویان نیمسال آخر علوم پایه، بررسی وضعیت دانشجویان مشروطی
 3. کنترل وضعیت آموزشی شامل  بررسی کارنامه دانشجو در پایان نیمسال، معرفی دانشجویان مشروط به دفتر مشاوره، معرفی دانشجویان مردودی در امتحان جامع علوم پایه، مشخص کردن  اسامی دانشجویان ممتاز، اعلام  دانشجویان برتر در هر نیمسال.
 4. امتحان جامع علوم پایه شامل مشخص کردن دانشجویان مردودی و اعلام به خانواده ایشان، استاد مشاور، مسئول واحد آموزش، پیگیری حذف انتخاب واحد دانشجویان مردودی 
 5. انتقالی و مهمانی شامل اعلام موافقت یا مخالفت با مهمانی پس از تصویب در شورای آموزشی پردیس و انجام امور مالی و دریافت رسید مالی، مکاتبه با اداره آموزش جهت ثبت انتخاب واحد دانشجویان مهمان ، ارسال ریز نمرات مهمانی دانشجو در پایان هر نیمسال  تحصیلی به دانشگاه مقصد
 6. امتحانات ترم شامل ارسال دعوتنامه امتحانات ، پیگیری برای دریافت سؤالات اساتید، برگزاری امتحانات میان ترم و پایان ترم به عنوان ممتحن ، هماهنگی با نماینده کلاس و اساتید  جهت تنظیم تقویم امتحانی میان ترم
 7. درخواست دانشجویی شامل  آماده تحویل پیس نویس گواهی های اشتغال به تحصیل.
 8.  همکاری و هماهنگی با مسئول آموزش در کلیه امور محوله.
 9. تخصیص شماره دانشجویی به دانشجویان ورودی جدید و ثبت نام در سامانه سما
 10. پیگیری صدور کارت دانشجویی
 11. تهیه و آماده سازی کلاس جهت تشکیل کلاس و اعلام به دانشجویان و اساتید به صورت روزانه
 12. انجام انتخاب واحد دانشجویان هر دوره
 13. بررسی و پیگیری دروس ناتمام از نیمسال قبل و هماهنگی جهت تجدید کلاس و امتحان
 14. صدور گواهی انتخاب واحد و نمرات به فارسی و انگلیسی، صدور نامه درخواست تمدید ویزای دانشجویی، صدور نامه درخواست خروجی دانشجو و سایر معرفی نامه های مورد تقاضا برای دانشجویان غیر ایرانی 
                       --- -----------------------------------------------------------------------
نام و نام خانوادگی :   محبوبه امین روان 

شرح وظایف شغلی :
 1. برنامه ترم شامل اعلام دروس ارائه شده، هماهنگی با استاد، تنظیم برنامه کلاسی، آماده تحویل پیس نویس دعوت نامه تدریس اساتید.
 2. انتخاب واحدشامل اطلاع رسانی دقیق، بررسی روند  انتخاب واحد دانشجویان،  کنترل رسید شهریه پرداخت امور مالی، مشخص کردن دانشجویان فاقد انتحاب واحد، پیگیری درخواست های تطبیق دروس، بررسی وضعیت دانشجویان نیمسال آخر علوم پایه، بررسی وضعیت دانشجویان مشروطی
 3. کنترل وضعیت آموزشی شامل  بررسی کارنامه دانشجو در پایان نیمسال، معرفی دانشجویان مشروط به دفتر مشاوره، معرفی دانشجویان مردودی در امتحان جامع علوم پایه، مشخص کردن  اسامی دانشجویان ممتاز، اعلام  دانشجویان برتر در هر نیمسال.
 4. امتحان جامع علوم پایه شامل مشخص کردن دانشجویان مردودی و اعلام به خانواده ایشان، استاد مشاور، مسئول واحد آموزش، پیگیری حذف انتخاب واحد دانشجویان مردودی 
 5. انتقالی و مهمانی شامل اعلام موافقت یا مخالفت با مهمانی پس از تصویب در شورای آموزشی پردیس و انجام امور مالی و دریافت رسید مالی، مکاتبه با اداره آموزش جهت ثبت انتخاب واحد دانشجویان مهمان ، ارسال ریز نمرات مهمانی دانشجو در پایان هر نیمسال  تحصیلی به دانشگاه مقصد
 6. امتحانات ترم شامل ارسال دعوتنامه امتحانات ، پیگیری برای دریافت سؤالات اساتید، برگزاری امتحانات میان ترم و پایان ترم به عنوان ممتحن ، هماهنگی با نماینده کلاس و اساتید  جهت تنظیم تقویم امتحانی میان ترم
 7. درخواست دانشجویی شامل  آماده تحویل پیس نویس گواهی های اشتغال به تحصیل.
 8.  همکاری و هماهنگی با مسئول آموزش در کلیه امور محوله.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
نام و نام خانوادگی :فاطمه جعفری

شرح وظایف شغلی :
 1. برنامه ترم شامل اعلام دروس ارائه شده، هماهنگی با استاد، تنظیم برنامه کلاسی، آماده تحویل پیس نویس دعوت نامه تدریس اساتید.
 2. انتخاب واحدشامل اطلاع رسانی دقیق، بررسی روند  انتخاب واحد دانشجویان، کنترل رسید شهریه پرداخت امور مالی، مشخص کردن دانشجویان فاقد انتحاب واحد، پیگیری درخواست های تطبیق دروس، بررسی وضعیت دانشجویان نیمسال آخر علوم پایه، بررسی وضعیت دانشجویان مشروطی.
 3. کنترل وضعیت آموزشی شامل  بررسی کارنامه دانشجو در پایان نیمسال، معرفی دانشجویان مشروط به دفتر مشاوره، معرفی دانشجویان مردودی در امتحان جامع علوم پایه، مشخص کردن  اسامی دانشجویان ممتاز، اعلام  دانشجویان برتر در هر نیمسال.
 4. امتحان جامع علوم پایه شامل مشخص کردن دانشجویان مردودی و اعلام به خانواده ایشان،  استاد مشاور، مسئول واحد آموزش، پیگیری حذف انتخاب واحد دانشجویان مردودی .
 5. انتقالی و مهمانی شامل اعلام موافقت یا مخالفت با مهمانی،  پس از تصویب در شورای آموزشی پردیس و انجام امور مالی و دریافت رسید مالی، مکاتبه با اداره آموزش جهت ثبت انتخاب واحد دانشجویان مهمان ، ارسال ریز نمرات مهمانی دانشجو در پایان هر نیمسال  تحصیلی به دانشگاه مقصد.
 6. امتحانات ترم شامل ارسال دعوتنامه امتحانات ، پیگیری برای دریافت سؤالات اساتید، برگزاری امتحانات میان ترم و پایان ترم به عنوان ممتحن ، هماهنگی با نماینده کلاس و اساتید  جهت تنظیم تقویم امتحانی میان ترم.
 7. درخواست دانشجویی شامل  آماده تحویل پیس نویس گواهی های اشتغال به تحصیل.
 8.  همکاری و هماهنگی با مسئول آموزش در کلیه امور محوله.
           --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      نام و نام خانوادگی : مریم باقی

شرح وظایف شغلی :
 1. برنامه ترم شامل اعلام دروس ارائه شده، هماهنگی با استاد، تنظیم برنامه کلاسی، آماده تحویل پیس نویس دعوت نامه تدریس اساتید.
 2. انتخاب واحدشامل اطلاع رسانی دقیق، بررسی روند  انتخاب واحد دانشجویان، کنترل رسید شهریه پرداخت امور مالی، مشخص کردن دانشجویان فاقد انتحاب واحد، پیگیری درخواست های تطبیق دروس، بررسی وضعیت دانشجویان نیمسال آخر علوم پایه، بررسی وضعیت دانشجویان مشروطی.
 3. کنترل وضعیت آموزشی شامل  بررسی کارنامه دانشجو در پایان نیمسال، معرفی دانشجویان مشروط به دفتر مشاوره، معرفی دانشجویان مردودی در امتحان جامع علوم پایه، مشخص کردن  اسامی دانشجویان ممتاز، اعلام  دانشجویان برتر در هر نیمسال.
 4. امتحان جامع علوم پایه شامل مشخص کردن دانشجویان مردودی و اعلام به خانواده ایشان،  استاد مشاور، مسئول واحد آموزش، پیگیری حذف انتخاب واحد دانشجویان مردودی .
 5. انتقالی و مهمانی شامل اعلام موافقت یا مخالفت با مهمانی،  پس از تصویب در شورای آموزشی پردیس و انجام امور مالی و دریافت رسید مالی، مکاتبه با اداره آموزش جهت ثبت انتخاب واحد دانشجویان مهمان ، ارسال ریز نمرات مهمانی دانشجو در پایان هر نیمسال  تحصیلی به دانشگاه مقصد.
 6. امتحانات ترم شامل ارسال دعوتنامه امتحانات ، پیگیری برای دریافت سؤالات اساتید، برگزاری امتحانات میان ترم و پایان ترم به عنوان ممتحن ، هماهنگی با نماینده کلاس و اساتید  جهت تنظیم تقویم امتحانی میان ترم.
 7. درخواست دانشجویی شامل  آماده تحویل پیس نویس گواهی های اشتغال به تحصیل.
 8.  همکاری و هماهنگی با مسئول آموزش در کلیه امور محوله.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 نام و نام خانوادگی : رویا جمال لیوانی

شرح وظایف شغلی :
 1. برنامه ترم شامل اعلام دروس ارائه شده، هماهنگی با استاد، تنظیم برنامه کلاسی، آماده تحویل پیس نویس دعوت نامه تدریس اساتید.
 2. انتخاب واحدشامل اطلاع رسانی دقیق، بررسی روند  انتخاب واحد دانشجویان، کنترل رسید شهریه پرداخت امور مالی، مشخص کردن دانشجویان فاقد انتحاب واحد، پیگیری درخواست های تطبیق دروس، بررسی وضعیت دانشجویان نیمسال آخر علوم پایه، بررسی وضعیت دانشجویان مشروطی.
 3. کنترل وضعیت آموزشی شامل  بررسی کارنامه دانشجو در پایان نیمسال، معرفی دانشجویان مشروط به دفتر مشاوره، معرفی دانشجویان مردودی در امتحان جامع علوم پایه، مشخص کردن  اسامی دانشجویان ممتاز، اعلام  دانشجویان برتر در هر نیمسال.
 4. امتحان جامع علوم پایه شامل مشخص کردن دانشجویان مردودی و اعلام به خانواده ایشان،  استاد مشاور، مسئول واحد آموزش، پیگیری حذف انتخاب واحد دانشجویان مردودی .
 5. انتقالی و مهمانی شامل اعلام موافقت یا مخالفت با مهمانی،  پس از تصویب در شورای آموزشی پردیس و انجام امور مالی و دریافت رسید مالی، مکاتبه با اداره آموزش جهت ثبت انت

دفعات مشاهده: 443 بار   |   دفعات چاپ: 159 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی گلستان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 All Rights Reserved | Golestan University of Medical Sciences Campus

Designed & Developed by : Yektaweb