برگشت به صفحه اول سایت برگشت به صفحه اول این زیربخش نقشه سایت بخش انگلیسی
:: کارنامه علمی ::
  :: جستجو در مشخصات اعضای هیات علمی
نام کاربرى، نام یا نام خانوادگى
توصیف مختصر
زیرگروه مورد نظر

:: دانشكده پزشكي
دانشكده پزشكي:
1 آقاي دکتر رامین آذرهوش | توصيف مختصر | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | عضویت در شورای نویسندگان
2 دکتر بیژن آریا | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
3 آقاي دکتر علی آرین نیا
4 دکتر محبوبه آزاده راه
5 دکتر ملیحه آزاده راه
6 دکتر آزاده آزادی
7 آقاي دکتر سیدعلی آقاپور
8 آقاي دکتر مهرداد آقایی شبانکاره | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده
9 دکتر محسن ابراهیمی
10 دكتر مریم ابومردانی
11 دکتر عبدا... اردبیلی سرحمامی | مقالات چاپ شده
12 دکتر جهانبخش اسدی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | عضویت در شورای نویسندگان | عضويت‌هاي حرفه‌اي
13 دکتر سمیرا اسلامی
14 مدیا اسلامی
15 دكتر ترانه اسماعیلی
16 دكتر حسن اسمعیلی
17 دکتر سید رامین اعتمادی
18 دکتر رضا افغانی
19 دکتر مرجان اکبری کامرانی
20 دکتر حمیده اکبری
21 دکتر نگین اکبری
22 لیلا الیاسی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | عضويت‌هاي حرفه‌اي
23 دکتر دایان امانیان
24 آقاي دکتر سعید امیرخانلو
25 دكتر حسین امینی | توصيف مختصر | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات چاپ شده
26 دكتر محمد بانصیری
27 خانم دکتر سپیده بخشنده نصرت | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي
28 آقاي دکترحمیدرضا بذرافشان | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | مقالات ارايه شده | عضویت در شورای نویسندگان | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | انتقال دانش به جامعه
29 دکتر لیلا براتی
30 خانم دکنر نگار برومند | توصيف مختصر | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده
31 دکتر جبار پرهیز
32 دکتر جبار پرهیز
33 دکتر امیرهوشنگ پورخانی
34 خانم دکتر افسانه تابنده | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده
35 آقاي دکتر صادق علی تازیکی
36 آقاي دکتر محمدحسین تازیکی | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده
37 دكتر شهره تازیکی | سوابق تحصيلي | دوره‌هاي تدريس شده | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات چاپ شده | افتخارات و جوايز
38 دکتر شهره تازیکی
39 دكتر علیجان تبرائی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | مقالات چاپ شده
40 آقاي دکتر حمیدرضا تجری | آشنايي با زبان
41 خانم فریده توحیدی
42 دکتر سمانه توسلی
43 دکتر علی جباری
44 دکتر سید مهدی جعفری
45 دکتر مجید جعفری
46 آیلر جمالی | سوابق تحصيلي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده
47 خانم دکتر میترا جودی مشهد
48 دکتر مهرداد جهانشاهی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | طرح‌هاي تحقيقاتي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | عضویت در شورای نویسندگان | افتخارات و جوايز
49 دکتر مهرداد جهانشاهی
50 خانم دکتر فاطمه چراغعلی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | دوره‌هاي تدريس شده
51 دکتر روزبه چراغعلی
52 دکتر روزبه چراغعلی
53 آقاي دکتر امیر حاجی محمدی
54 آقای سید رسول حسینی کوهستانی
55 دکتر سید مهران حسینی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده | عضویت در شورای نویسندگان
56 سیداحمد حسینی | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده
57 دکتر کامران حیدری | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعالیت های اجرایی
58 دکتر فاطمه حیدری
59 دکتر فاطمه حیدری
60 آقاي دکتر محمود خانداش پور قمی
61 دکتر سید رضا خاندوزی
62 خانم دکتر بهناز خدابخشی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | مقالات چاپ شده
63 آقاي دکتر حسین خسروی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان
64 دكتر هومن خواجوئی
65 آقاي دکتر وحید خوری | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | مقالات ارايه شده | عضویت در شورای نویسندگان | افتخارات و جوايز
66 آقاي دکتر علیرضا خوش بین خوش نظر | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي
67 دكتر احمد دانش
68 هما داوودی
69 خانم دکتر فیروزه درخشان پور | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | كارگاه‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | مقالات ارايه شده
70 دکتر منصور دیلمی
71 دكتر آنا راشدی
72 آقاي دکتر سیامک رجائی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات چاپ شده | فعالیت های اجرایی
73 دکتر فاطمه رحمانی
74 آقاي دکتر رضا رحمتی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده
75 دکتر سید محمد هادی رضوی نیکویی
76 آقاي دکتر تقی ریاحی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات در دست چاپ
77 دکتر غلامعلی ریاحی
78 آقاي دکترحسین زائری آق مشهدی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي
79 دکتر غلامعلی زارع
80 دکتر مریم زاهدی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | كارگاه‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات چاپ شده
81 دکتر مهدی زاهدی
82 دکتر ثمین زمانی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | مقالات چاپ شده | افتخارات و جوايز
83 دکتر مرضیه زنگانه
84 دکتر مهدی ژند
85 دکتر سید آیدین ساجدی
86 آقاي دکتر محمد سبحانی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | عضويت‌هاي حرفه‌اي
87 آقاي دکتر حمید سپهری | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات چاپ شده
88 آقاي محسن سعیدی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
89 دکتر رضا سلگی
90 آقاي دکتر شهریار سمنانی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده
91 خانم دکتر اختر سیفی | توصيف مختصر | سوابق شغلي | مقالات چاپ شده
92 دکتر لعبت شاهکار
93 میترا شربت‌خوری | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
94 دکتر روزبه شمس امیری
95 پروفسور مجید شهبازی | توصيف مختصر | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده | عضویت در شورای نویسندگان | افتخارات و جوايز
96 دکتر محیا شیرنگی
97 دكتر افشین صاحب جمعی
98 آقاي دکتر باقر صادقی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | دوره‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره
99 آقاي دکتر عارف صالحی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | كارگاه‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات چاپ شده
100 آقاي دکتر محمد صالحی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده
101 خانم دکتر بارانک صفائیان | توصيف مختصر
102 دکتر سراج الدین عارف نیا
103 دکتر ولی الله عالیشاهی
104 آقاي دکتر عبداله عباسی | توصيف مختصر
105 دكتر نفیسه عبداللهی
106 دکتر زهرا عرب بافرانی
107 دكتر حمیدرضا عظیمی
108 دکتر سیده فاطمه عمادی
109 آقای دکتر عبدالرضا فاضل
110 آقاي دکتر مهران فرج اللهی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده
111 خانم دکتر مهناز فولادی نژاد | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده
112 دکتر عزت الله قائمی
113 آقاي دکتر بهروز قاضی مقدم | توصيف مختصر | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده
114 دکتر مرضیه قرائتی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره
115 خانم دکتر صغری السادات قرشی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | داوری مقالات در مجلات علمی
116 دکتر محمدهادی قریب
117 دکتر حسین قنادان
118 آقاي دکتر ارازبردی قورچائی
119 خانم دکتر الهام کاشانی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده | عضویت در شورای نویسندگان | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز
120 خانم دکتر وحیده کاظمی ن‍ژاد | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | عضویت در شورای نویسندگان | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعالیت های اجرایی
121 آقاي دکتر محمد زمان کامکار
122 آقاي محمد جواد کبیر | آشنايي با زبان | مقالات چاپ شده
123 دکتر فرهاد کر
124 دکتر بهروز کشاورز
125 دکتر فرشید کمپانی
126 فریده کوچک | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات ارايه شده | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعالیت های اجرایی
127 آقاي دکتر سعید کوکلی
128 دکتر ارژنگ گردیز
129 خانم دکتر رقیه گلشاء | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات چاپ شده | افتخارات و جوايز
130 دکتر محمدجعفر گلعلی پور
131 دكتر سمیه لیوانی
132 دکتر فاطمه لیوانی
133 دكتر ناصر مبرا | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان
134 خانم دکتر الهام مبشری | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | عضویت در شورای نویسندگان | عضويت‌هاي حرفه‌اي
135 سید بابک مجاورعقیلی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | مقالات چاپ شده | معرف‌ها
136 آقای علیرضا محبی
137 علیرضا محرری | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | معرف‌ها
138 احمد محمدی پور | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
139 خانم دکتر سکینه محمدیان | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | مقالات ارايه شده | داوری مقالات در مجلات علمی
140 دکتر محمدرضا محمدی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات چاپ شده | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
141 آقای مسعود محمدی
142 آقاي دکتر عبدالوهاب مرادی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | عضویت در شورای نویسندگان | داوري در كنفرانس‌ها | عضويت‌هاي حرفه‌اي
143 آقاي عبدالجلال مرجانی | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده
144 آقاي دکتر محمد مهدی مطهری | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها
145 امید مظفری
146 آقاي دکتر شهرام مقدم
147 آقاي دکتر آزادرضا منصوریان | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده | عضويت‌هاي حرفه‌اي
148 آقاي دکتر محمد موجرلو | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | افتخارات و جوايز
149 دكتر سید عباس موسوی
150 دكتر علی اصغر مولانا
151 دکتر امید مومن
152 دكتر مجید مهری
153 خانم دکتر آرزو میر فاضلی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | دوره‌هاي تدريس شده
154 خانم دکتر نرگس بیگم میربهبهانی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | مقالات چاپ شده | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي
155 آقاي دکتر فرهاد نادعلی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | طرح‌هاي تحقيقاتي
156 دکتر محمودرضا نصیری
157 آقاي دکتر نعمت نعمت اللهی
158 آقاي دکتر علیرضا نوروزی
159 آقاي غلامرضا وقاری | آشنايي با زبان | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات ارايه شده
160 آقاي دکتر محمدعلی وکیلی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده
161 دکتر یعقوب وکیلی
162 دکتر شروین السادات هاشمیان اصفهانی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | انتقال دانش به جامعه | گزارش های علمی - تخصصی | داوری مقالات در مجلات علمی
163 دکتر یعقوب یزدانی
:: دانشكده پرستاري و مامايي
دانشكده پرستاري و مامايي:
164 خانم نگارین اکبری
165 خانم دکتر نرجس سادات برقعی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده
166 خانم آسیه سادات بنی عقیل | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده
167 خانم دکتر اکرم ثناگو | كارگاه‌هاي تدريس شده
168 خانم کتایون جلالی آریا | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز | انتقال دانش به جامعه
169 لیلا مسهتی جویباری | آشنايي با زبان | فعاليت‌هاي غير حرفه‌اي
170 سید عابدین حسینی پائین کولائی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده
171 خانم حمیرا خدام | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده | داوری مقالات در مجلات علمی
172 خانم الهام خوری | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده | معرف‌ها
173 حسین رحمانی انارکی | آشنايي با زبان
174 آقاي قنبر روحی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | مقالات ارايه شده | داوری مقالات در مجلات علمی
175 دکتر زهرا سبزی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | مقالات ارايه شده | عضویت در شورای نویسندگان | داوري در كنفرانس‌ها | تاييديه‌ها و مجوز‌ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعاليت‌هاي غير حرفه‌اي | معرف‌ها | انتقال دانش به جامعه | فعالیت های اجرایی | گزارش های علمی - تخصصی | داوری مقالات در مجلات علمی
176 دکتر فاطمه سیفی
177 آقاي علیرضا شریعتی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده | عضویت در شورای نویسندگان | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | انتقال دانش به جامعه
178 خانم طیبه ضیائی | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده
179 خانم راضیه طالبی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | طرح‌هاي تحقيقاتي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده | داوري در كنفرانس‌ها
180 علی اکبر عبداللهی | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده
181 خانم شهره کلاگری | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | مقالات ارايه شده | داوري در كنفرانس‌ها | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
182 دکتر غلامرضا محمودی شن | سوابق تحصيلي | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده
183 دکتر مهناز مدانلو | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات ارايه شده | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي
184 خانم مریم مرادی
185 خانم صدیقه مقسمی
186 آقای عین اله ملائی | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده
187 عین اله ملایی | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده
188 خانم اکرم سادات منتظری
189 خانم حمیده منچری
190 آقاي حسین نصیری | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده
191 خدیجه یزدی | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | مقالات ارايه شده | عضويت‌هاي حرفه‌اي | انتقال دانش به جامعه | داوری مقالات در مجلات علمی
:: دانشكده پيراپزشكي
دانشكده پيراپزشكي:
192 آقای علی اکبر آقایی نژاد
193 دکتر علی اصغر آیت الهی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعاليت‌هاي غير حرفه‌اي | معرف‌ها | انتقال دانش به جامعه
194 دکتر علیرضا احمدی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | كارگاه‌هاي تدريس شده | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده
195 خانم فوزیه بخشا | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده | تاييديه‌ها و مجوز‌ها | افتخارات و جوايز | معرف‌ها
196 دکتر اوغل نیاز جرجانی
197 سید یعقوب جعفری | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | مقالات ارايه شده | عضویت در شورای نویسندگان | داوري در كنفرانس‌ها | تاييديه‌ها و مجوز‌ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعاليت‌هاي غير حرفه‌اي | معرف‌ها | انتقال دانش به جامعه
198 دکتر حمیدرضا جوشقانی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | افتخارات و جوايز
199 خانم مریم چهره گشا
200 دکتر کاظم کاظم نژاد تبریزی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | داوري در كنفرانس‌ها | تاييديه‌ها و مجوز‌ها | عضويت‌هاي حرفه‌اي
201 خدابردی کلوی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | عضویت در شورای نویسندگان | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعاليت‌هاي غير حرفه‌اي | انتقال دانش به جامعه
202 قربان محمد کوچکی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات ارايه شده
203 فرهاد نیک نژاد | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | عضویت در شورای نویسندگان | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | معرف‌ها | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
204 خانم زهرا یوسفی
:: معاونت آموزشی
معاونت آموزشی:
205 محمدتقی بادله | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان
206 خانم لیلا پاداش | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان
207 آقاي مسلم حسام | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | مقالات ارايه شده | عضویت در شورای نویسندگان | داوري در كنفرانس‌ها | تاييديه‌ها و مجوز‌ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
208 آقاي سید رسول حسینی کوهستانی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها
209 آقاي دکتر غلامعلی زارع | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ
210 دکتر محمدرضا یوسفی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده | افتخارات و جوايز | داوری مقالات در مجلات علمی
:: دانشکده فن آوریهای نوین علوم پزشکی
دانشکده فن آوریهای نوین علوم پزشکی:
211 دکتر مرتضی اولادنبی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | افتخارات و جوايز | داوری مقالات در مجلات علمی
212 دکتر ایوب خسروی
213 بی بی صفورا خواجه نیازی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | علايق تحقيقاتي | كارگاه‌هاي تدريس شده
214 محمد شفیعی
215 دکتر مهدی شیخ عربی
216 آقای دکتر یعقوب صفدری | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات چاپ شده | فعالیت های اجرایی
217 دکتر وحید عرفانی مقدم
218 تورج فرازمندفر
219 دکتر محمدرضا کلانی
220 دکتر انورسادات کیان مهر
221 دکتر مسعود گلعلی پور
222 دکتر نادر منصورسمائی
:: دانشکده بهداشت
دانشکده بهداشت:
223 دکتر ناصر بهنام پور | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | عضویت در شورای نویسندگان | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز
224 دکتر عبدالرحمان چرکزی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | كتاب‌هاي منتشر شده
225 دکتر محمد حسین حاجی ابراهیمی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | كتاب‌هاي منتشر شده
226 دکتر جواد خادمی | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده
227 دکتر یوسف دادبان | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات در دست چاپ | مقالات ارايه شده | عضويت‌هاي حرفه‌اي
228 دکتر مجتبی رئیسی
229 آقای هادی رحیم زاده برزکی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده
230 دکتر علی شهریاری | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | عضویت در شورای نویسندگان | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | معرف‌ها
231 دکتر مهدی صادقی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | مقالات ارايه شده | عضویت در شورای نویسندگان | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | انتقال دانش به جامعه | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
232 آقای حسن صفری | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | مقالات چاپ شده | عضویت در شورای نویسندگان | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز
233 دکتر علی ظفرزاده | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات ارايه شده | داوري در كنفرانس‌ها
234 سیدمحمدرضا قنبری | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات چاپ شده | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي
235 دکتر محمد هادی مهدی نژاد | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي
236 آقای سید کمال الدین میرکریمی
:: دانشکده دندانپزشکی
دانشکده دندانپزشکی:
237 دکتر امیررضا احمدی نیا
238 دکتر مریم اسلامی منوچهری
239 دکتر ملیحه اکرامی
240 دكتر آرش ایزدی
241 دکتر سودابه باقری مقدم
242 دکتر عماد بهرام نژاد
243 دكتر امین محمد بهلکه
244 دکتر پریچهر پورشکیبائی
245 دکتر سمیرا جمشیدی
246 دکتر زهرا سادات حسینی نوده
247 دکتر هاله ذکایی
248 دکتر مهرک رکوعی
249 دكتر جمیله رمضانی
250 دکتر اعظم روشن میر
251 دکتر شیوا زمانی نژاد
252 دكتر مهسا زینلی
253 خانم دکتر نسیم سیفی
254 دکتر لیلا شادان
255 دكتر سیده مریم طیاری
256 دکتر حمید عباس زاده | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعاليت‌هاي غير حرفه‌اي | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
257 دکتر فاطمه عبدالهی
258 دکتر فاطمه علی اکبرپور
259 دکتر صنم فانی حنیفه
260 خانم دکتر الهام فخاری
261 دکتر سعیده قانعی
262 دکتر عزت ا... کاظمی نژاد
263 دکتر رضا کاظمیان
264 دکتر طاووس کردافشاری
265 دکتر انسیه گرایلی میکلا
266 دکتر آرمین گسیلی
267 دکتر پروانه گل فخرآبادی
268 دکتر علی گویا
269 دکتر نازنین مرتضوی
270 دکتر مایسا ملاحی
271 دکتر میثم ملازم
272 دكتر امین مهدوی اصل
273 دکتر مریم السادات میرترابی
274 دکتر آیدا میرزایی
275 دکتر وحید ناعمی
276 دکتر محمد نجفی
277 دکتر روژمان نصرت پور
278 دکتر منور نصیرزاده
279 دکتر شبنم نعیمی طبیعی
280 دکتر المیرا نیازی
281 دکتر لیلا یزدانی دماوندی
:: معاونت تحقیقات و فناوی
معاونت تحقیقات و فناوری:
282 دکتر سیما بشارت | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | معرف‌ها | فعالیت های اجرایی
283 دکتر معصومه خلیلی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | علايق تحقيقاتي | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده
284 دکتر غلامرضا روشندل
285 دکتر ماریه سقائیان
286 دکتر حسام الدین شیرزاد اسکی | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي
287 دکتر سمیرا عشقی نیا | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي
288 علی معماریان | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | علايق تحقيقاتي
289 خانم فاطمه مهرآور
educational deputy
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.26 seconds with 76 queries by YEKTAWEB 3638