برگشت به صفحه اول سایت برگشت به صفحه اول این زیربخش نقشه سایت بخش انگلیسی
AWT IMAGE
:: کارنامه علمی ::
  :: جستجو در مشخصات اعضای هیات علمی
نام کاربرى، نام یا نام خانوادگى
توصیف مختصر
زیرگروه مورد نظر

:: دانشكده پزشكي
دانشكده پزشكي:
1 آقاي دکتر رامین آذرهوش | توصيف مختصر | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | عضویت در شورای نویسندگان
2 دکتر بیژن آریا | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
3 آقاي دکتر علی آرین نیا
4 دکتر محبوبه آزاده راه
5 دکتر آزاده آزادی
6 آقاي دکتر سیدعلی آقاپور
7 آقاي دکتر مهرداد آقایی شبانکاره | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده
8 دکتر محسن ابراهیمی
9 دكتر مریم ابومردانی
10 دکتر عبدا... اردبیلی سرحمامی | مقالات چاپ شده
11 آقاي دکتر جهانبخش اسدی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | عضویت در شورای نویسندگان | عضويت‌هاي حرفه‌اي
12 دکتر سمیرا اسلامی
13 مدیا اسلامی
14 دكتر ترانه اسماعیلی
15 دكتر حسن اسمعیلی
16 دکتر رضا افغانی
17 دکتر مرجان اکبری کامرانی
18 دکتر حمیده اکبری
19 دکتر سامان الهویی
20 دكتر لیلا الیاسی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | عضويت‌هاي حرفه‌اي
21 دکتر دایان امانیان
22 آقاي دکتر سعید امیرخانلو
23 دكتر حسین امینی | توصيف مختصر | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات چاپ شده
24 دكتر محمد بانصیری
25 خانم دکتر سپیده بخشنده نصرت | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي
26 آقاي دکترحمیدرضا بذرافشان | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | مقالات ارايه شده | عضویت در شورای نویسندگان | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | انتقال دانش به جامعه
27 دکتر لیلا براتی
28 خانم دکتر منیره السادات برکاتی
29 خانم دکنر نگار برومند | توصيف مختصر | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده
30 دکتر جبار پرهیز
31 دکتر امیرهوشنگ پورخانی
32 خانم دکتر افسانه تابنده | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده
33 آقاي دکتر صادق علی تازیکی
34 آقاي دکتر محمدحسین تازیکی | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده
35 دكتر شهره تازیکی | سوابق تحصيلي | دوره‌هاي تدريس شده | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات چاپ شده | افتخارات و جوايز
36 دكتر علیجان تبرائی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | مقالات چاپ شده
37 آقاي دکتر حمیدرضا تجری | آشنايي با زبان
38 خانم فریده توحیدی
39 دکتر علی جباری
40 آیلر جمالی | سوابق تحصيلي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده
41 خانم دکتر میترا جودی مشهد
42 دکتر مهرداد جهانشاهی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | طرح‌هاي تحقيقاتي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | عضویت در شورای نویسندگان | افتخارات و جوايز
43 خانم دکتر فاطمه چراغعلی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | دوره‌هاي تدريس شده
44 دکتر روزبه چراغعلی
45 آقاي دکتر امیر حاجی محمدی
46 دکتر سید مهران حسینی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده | عضویت در شورای نویسندگان
47 دكتر سیداحمد حسینی | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده
48 دکتر فاطمه حیدری
49 آقاي دکتر محمود خانداش پور قمی
50 دکتر سید رضا خاندوزی
51 خانم دکتر بهناز خدابخشی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | مقالات چاپ شده
52 آقاي دکتر حسین خسروی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان
53 دكتر هومن خواجوئی
54 آقاي دکتر وحید خوری | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | مقالات ارايه شده | عضویت در شورای نویسندگان | افتخارات و جوايز
55 آقاي دکتر علیرضا خوش بین خوش نظر | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي
56 دكتر احمد دانش
57 هما داوودی
58 خانم دکتر فیروزه درخشان پور | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | كارگاه‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | مقالات ارايه شده
59 دكتر آنا راشدی
60 آقاي دکتر سیامک رجائی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات چاپ شده | فعالیت های اجرایی
61 آقاي دکتر رضا رحمتی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده
62 دکتر سید محمد هادی رضوی نیکویی
63 آقاي دکتر محمدعلی رمضانی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان
64 آقاي دکتر تقی ریاحی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات در دست چاپ
65 دکتر غلامعلی ریاحی
66 آقاي دکترحسین زائری آق مشهدی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي
67 دکتر مریم زاهدی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | كارگاه‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ
68 دکتر مهدی زاهدی
69 دکتر مهدی ژند
70 آقاي دکتر محمد سبحانی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | عضويت‌هاي حرفه‌اي
71 آقاي دکتر حمید سپهری | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات چاپ شده
72 آقاي محسن سعیدی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
73 دکتر رضا سلگی
74 آقاي دکتر شهریار سمنانی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده
75 دکتر پیمان سنجری پیرایواتلو
76 خانم دکتر اختر سیفی | توصيف مختصر | سوابق شغلي | مقالات چاپ شده
77 دکتر لعبت شاهکار
78 میترا شربت‌خوری | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
79 آقاي دکتر مجید شهبازی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | مقالات ارايه شده | افتخارات و جوايز
80 دکتر محیا شیرنگی
81 دكتر افشین صاحب جمعی
82 آقاي دکتر باقر صادقی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | دوره‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره
83 آقاي دکتر عارف صالحی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | كارگاه‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات چاپ شده
84 آقاي دکتر محمد صالحی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده
85 خانم دکتر بارانک صفائیان | توصيف مختصر
86 آقاي دکترحلیم بردی طعنه | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | كارگاه‌هاي تدريس شده | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | افتخارات و جوايز
87 دکتر سراج الدین عارف نیا
88 دکتر ولی الله عالیشاهی
89 آقاي دکتر عبداله عباسی | توصيف مختصر
90 دكتر نفیسه عبداللهی
91 دکتر زهرا عرب بافرانی
92 دكتر حمیدرضا عظیمی
93 دكتر سیده ماهرخ علینقی مداح
94 آقاي دکتر عبدالرضا فاضل
95 آقاي دکتر مهران فرج اللهی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده
96 خانم دکتر مهناز فولادی نژاد | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده
97 دکتر عزت الله قائمی
98 آقاي دکتر بهروز قاضی مقدم | توصيف مختصر | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده
99 دکتر مرضیه قرائتی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان
100 خانم دکتر صغری السادات قرشی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | داوری مقالات در مجلات علمی
101 دکتر محمدهادی قریب
102 آقاي دکتر ارازبردی قورچائی
103 خانم دکتر الهام کاشانی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده | عضویت در شورای نویسندگان | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز
104 خانم دکتر وحیده کاظمی ن‍ژاد | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | عضویت در شورای نویسندگان | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعالیت های اجرایی
105 آقاي دکتر محمد زمان کامکار
106 آقاي محمد جواد کبیر | آشنايي با زبان | مقالات چاپ شده
107 دکتر بهروز کشاورز
108 دکتر فرشید کمپانی
109 فریده کوچک | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات ارايه شده | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعالیت های اجرایی
110 آقاي دکتر سعید کوکلی
111 دکتر ارژنگ گردیز
112 خانم دکتر رقیه گلشاء | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات چاپ شده | افتخارات و جوايز
113 دکتر محمدجعفر گلعلی پور
114 دكتر سمیه لیوانی
115 دکتر فاطمه لیوانی
116 دكتر ناصر مبرا | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان
117 خانم دکتر الهام مبشری | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | عضویت در شورای نویسندگان | عضويت‌هاي حرفه‌اي
118 علیرضا محرری | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | معرف‌ها
119 احمد محمدی پور | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
120 خانم دکتر سکینه محمدیان | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | مقالات ارايه شده | داوری مقالات در مجلات علمی
121 آقاي دکتر محمدرضا محمدی
122 آقای مسعود محمدی
123 آقاي دکتر عبدالوهاب مرادی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | عضویت در شورای نویسندگان | داوري در كنفرانس‌ها | عضويت‌هاي حرفه‌اي
124 آقاي عبدالجلال مرجانی | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده
125 آقاي دکتر محمد مهدی مطهری | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها
126 آقاي دکتر شهرام مقدم
127 آقاي دکتر آزادرضا منصوریان | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده | عضويت‌هاي حرفه‌اي
128 آقاي دکتر محمد موجرلو | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | افتخارات و جوايز
129 دكتر سید عباس موسوی
130 دكتر علی اصغر مولانا
131 دکتر امید مومن
132 دكتر مجید مهری
133 خانم دکتر آرزو میر فاضلی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | دوره‌هاي تدريس شده
134 خانم دکتر نرگس بیگم میربهبهانی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | مقالات چاپ شده | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي
135 آقاي دکتر فرهاد نادعلی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | طرح‌هاي تحقيقاتي
136 دکتر محمودرضا نصیری
137 آقاي دکتر نعمت نعمت اللهی
138 آقاي دکتر علیرضا نوروزی
139 آقاي غلامرضا وقاری | آشنايي با زبان | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات ارايه شده
140 آقاي دکتر محمدعلی وکیلی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده
141 دکتر شروین السادات هاشمیان اصفهانی
142 دکتر یعقوب یزدانی
:: دانشكده پرستاري و مامايي
دانشكده پرستاري و مامايي:
143 نرجس سادات برقعی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده
144 خانم آسیه سادات بنی عقیل | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده
145 خانم دکتر اکرم ثناگو | كارگاه‌هاي تدريس شده
146 خانم کتایون جلالی آریا | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز | انتقال دانش به جامعه
147 لیلا مسهتی جویباری | آشنايي با زبان | فعاليت‌هاي غير حرفه‌اي
148 آقاي سید عابدین حسینی پائین کولائی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده
149 خانم حمیرا خدام | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده | داوری مقالات در مجلات علمی
150 خانم الهام خوری | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده
151 آقاي حسین رحمانی انارکی
152 آقاي قنبر روحی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | مقالات ارايه شده | داوری مقالات در مجلات علمی
153 دكتر فاطمه سیفی
154 آقاي علیرضا شریعتی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده | عضویت در شورای نویسندگان | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | انتقال دانش به جامعه
155 خانم طیبه ضیائی | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده
156 آقاي علی اکبر عبداللهی | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده
157 خانم شهره کلاگری | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده
158 دکتر غلامرضا محمودی شن | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده
159 دكتر مهناز مدانلو | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي
160 خانم صدیقه مقسمی
161 آقاي عین اله ملایی | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده
162 آقاي حسین نصیری | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده
163 خانم خدیجه یزدی | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | مقالات ارايه شده
:: دانشكده پيراپزشكي
دانشكده پيراپزشكي:
164 آقای علی اکبر آقایی نژاد
165 دکتر علی اصغر آیت الهی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعاليت‌هاي غير حرفه‌اي | معرف‌ها | انتقال دانش به جامعه
166 دکتر علیرضا احمدی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | كارگاه‌هاي تدريس شده | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده
167 خانم فوزیه بخشا | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده | تاييديه‌ها و مجوز‌ها | افتخارات و جوايز | معرف‌ها
168 دکتر اوغل نیاز جرجانی
169 سید یعقوب جعفری | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | مقالات ارايه شده | عضویت در شورای نویسندگان | داوري در كنفرانس‌ها | تاييديه‌ها و مجوز‌ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعاليت‌هاي غير حرفه‌اي | معرف‌ها | انتقال دانش به جامعه
170 دکتر حمیدرضا جوشقانی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | افتخارات و جوايز
171 خانم مریم چهره گشا
172 دکتر کاظم کاظم نژاد تبریزی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | داوري در كنفرانس‌ها | تاييديه‌ها و مجوز‌ها | عضويت‌هاي حرفه‌اي
173 خدابردی کلوی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | عضویت در شورای نویسندگان | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعاليت‌هاي غير حرفه‌اي | انتقال دانش به جامعه
174 قربان محمد کوچکی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات ارايه شده
175 فرهاد نیک نژاد | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | معرف‌ها
176 خانم زهرا یوسفی
:: معاونت آموزشی
معاونت آموزشی:
177 محمدتقی بادله | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان
178 خانم لیلا پاداش | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان
179 آقاي مسلم حسام | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | مقالات ارايه شده | عضویت در شورای نویسندگان | داوري در كنفرانس‌ها | تاييديه‌ها و مجوز‌ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
180 آقاي سید رسول حسینی کوهستانی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها
181 آقاي دکتر غلامعلی زارع | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ
182 دکتر محمدرضا یوسفی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده | افتخارات و جوايز | داوری مقالات در مجلات علمی
:: دانشکده فن آوریهای نوین علوم پزشکی
دانشکده فن آوریهای نوین علوم پزشکی:
183 دکتر مرتضی اولادنبی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | افتخارات و جوايز | داوری مقالات در مجلات علمی
184 بی بی صفورا خواجه نیازی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | علايق تحقيقاتي | كارگاه‌هاي تدريس شده
185 محمد شفیعی
186 آقای دکتر یعقوب صفدری | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | داوری مقالات در مجلات علمی
187 دکتر وحید عرفانی مقدم
188 تورج فرازمندفر
189 دکتر انورسادات کیان مهر
190 دکتر مسعود گلعلی پور
:: دانشکده بهداشت
دانشکده بهداشت:
191 دکتر ناصر بهنام پور | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | عضویت در شورای نویسندگان | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز
192 دکتر عبدالرحمن چرکزی
193 دکتر محمد حسین حاجی ابراهیمی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | كتاب‌هاي منتشر شده
194 دکتر جواد خادمی | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده
195 دکتر یوسف دادبان | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات در دست چاپ | مقالات ارايه شده | عضويت‌هاي حرفه‌اي
196 دکتر مجتبی رئیسی
197 آقای هادی رحیم زاده برزکی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده
198 دکتر علی شهریاری | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | عضویت در شورای نویسندگان | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | معرف‌ها
199 دکتر مهدی صادقی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | مقالات ارايه شده | عضویت در شورای نویسندگان | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | انتقال دانش به جامعه | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
200 آقای حسن صفری | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | مقالات چاپ شده | عضویت در شورای نویسندگان | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز
201 دکتر علی ظفرزاده | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات ارايه شده | داوري در كنفرانس‌ها
202 آقای محمدرضا قنبری | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات چاپ شده | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي
203 دکتر محمد هادی مهدی نژاد | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي
204 آقای سید کمال الدین میرکریمی
:: دانشکده دندانپزشکی
دانشکده دندانپزشکی:
205 دکتر مریم اسلامی منوچهری
206 دکتر ملیحه اکرامی
207 دكتر آرش ایزدی
208 دکتر سودابه باقری مقدم
209 دکتر عماد بهرام نژاد
210 دكتر امین محمد بهلکه
211 دکتر پریچهر پورشکیبائی
212 دکتر سمیرا جمشیدی
213 دکتر زهرا سادات حسینی نوده
214 دكتر آناهیتا خیام پور
215 دکتر هاله ذکایی
216 آقاي دکتر سید علیرضا رضوی
217 دکتر مهرک رکوعی
218 دكتر جمیله رمضانی
219 دکتر اعظم روشن میر
220 دکتر شیوا زمانی نژاد
221 دكتر مهسا زینلی
222 دكتر سوده ساریخانی
223 خانم دکتر نسیم سیفی
224 دکتر لیلا شادان
225 آقاي مصطفی صادقی
226 دكتر سیده مریم طیاری
227 دکتر فاطمه عبدالهی
228 دکتر فاطمه علی اکبرپور
229 دکتر صنم فانی حنیفه
230 خانم دکتر الهام فخاری
231 دکتر طاووس کردافشاری
232 دکتر انسیه گرایلی میکلا
233 دکتر پروانه گل فخرآبادی
234 دکتر علی گویا
235 دکتر مایسا ملاحی
236 دکتر میثم ملازم
237 دكتر امین مهدوی اصل
238 دکتر مریم السادات میرترابی
239 دکتر آیدا میرزایی
240 دکتر وحید ناعمی
241 دکتر محمد نجفی
242 دکتر روژمان نصرت پور
243 دکتر شبنم نعیمی طبیعی
244 دکتر لیلا یزدانی دماوندی
:: معاونت تحقیقات و فناوی
معاونت تحقیقات و فناوری:
educational deputy
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.221 seconds with 8868 queries by yektaweb 3320