برگشت به صفحه اول سایت برگشت به صفحه اول این زیربخش نقشه سایت بخش انگلیسی
:: کارنامه علمی ::
  :: جستجو در مشخصات اعضای هیات علمی
نام کاربرى، نام یا نام خانوادگى
توصیف مختصر
زیرگروه مورد نظر

:: دانشكده پزشكي
دانشكده پزشكي:
1 آقاي دکتر رامین آذرهوش | توصيف مختصر | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | عضویت در شورای نویسندگان
2 دکتر بیژن آریا | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
3 آقاي دکتر علی آرین نیا
4 دکتر محبوبه آزاده راه
5 دکتر آزاده آزادی
6 آقاي دکتر سیدعلی آقاپور
7 آقاي دکتر مهرداد آقایی شبانکاره | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده
8 دکتر محسن ابراهیمی
9 دكتر مریم ابومردانی
10 دکتر عبدا... اردبیلی سرحمامی | مقالات چاپ شده
11 دکتر جهانبخش اسدی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | عضویت در شورای نویسندگان | عضويت‌هاي حرفه‌اي
12 دکتر سمیرا اسلامی
13 مدیا اسلامی
14 دكتر ترانه اسماعیلی
15 دكتر حسن اسمعیلی
16 دکتر رضا افغانی
17 دکتر مرجان اکبری کامرانی
18 دکتر حمیده اکبری
19 دکتر سامان الهویی
20 دكتر لیلا الیاسی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | عضويت‌هاي حرفه‌اي
21 دکتر دایان امانیان
22 آقاي دکتر سعید امیرخانلو
23 دكتر حسین امینی | توصيف مختصر | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات چاپ شده
24 دكتر محمد بانصیری
25 خانم دکتر سپیده بخشنده نصرت | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي
26 آقاي دکترحمیدرضا بذرافشان | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | مقالات ارايه شده | عضویت در شورای نویسندگان | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | انتقال دانش به جامعه
27 دکتر لیلا براتی
28 خانم دکتر منیره السادات برکاتی
29 خانم دکنر نگار برومند | توصيف مختصر | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده
30 دکتر جبار پرهیز
31 دکتر امیرهوشنگ پورخانی
32 خانم دکتر افسانه تابنده | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده
33 آقاي دکتر صادق علی تازیکی
34 آقاي دکتر محمدحسین تازیکی | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده
35 دكتر شهره تازیکی | سوابق تحصيلي | دوره‌هاي تدريس شده | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات چاپ شده | افتخارات و جوايز
36 دكتر علیجان تبرائی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | مقالات چاپ شده
37 آقاي دکتر حمیدرضا تجری | آشنايي با زبان
38 خانم فریده توحیدی
39 دکتر علی جباری
40 آیلر جمالی | سوابق تحصيلي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده
41 خانم دکتر میترا جودی مشهد
42 دکتر مهرداد جهانشاهی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | طرح‌هاي تحقيقاتي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | عضویت در شورای نویسندگان | افتخارات و جوايز
43 خانم دکتر فاطمه چراغعلی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | دوره‌هاي تدريس شده
44 دکتر روزبه چراغعلی
45 آقاي دکتر امیر حاجی محمدی
46 دکتر سید مهران حسینی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده | عضویت در شورای نویسندگان
47 دكتر سیداحمد حسینی | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده
48 دکترکامران حیدری | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | كارگاه‌هاي تدريس شده | عضويت‌هاي حرفه‌اي
49 دکتر فاطمه حیدری
50 آقاي دکتر محمود خانداش پور قمی
51 دکتر سید رضا خاندوزی
52 خانم دکتر بهناز خدابخشی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | مقالات چاپ شده
53 آقاي دکتر حسین خسروی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان
54 دكتر هومن خواجوئی
55 آقاي دکتر وحید خوری | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | مقالات ارايه شده | عضویت در شورای نویسندگان | افتخارات و جوايز
56 آقاي دکتر علیرضا خوش بین خوش نظر | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي
57 دكتر احمد دانش
58 هما داوودی
59 خانم دکتر فیروزه درخشان پور | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | كارگاه‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | مقالات ارايه شده
60 دكتر آنا راشدی
61 آقاي دکتر سیامک رجائی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات چاپ شده | فعالیت های اجرایی
62 آقاي دکتر رضا رحمتی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده
63 دکتر سید محمد هادی رضوی نیکویی
64 آقاي دکتر محمدعلی رمضانی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان
65 آقاي دکتر تقی ریاحی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات در دست چاپ
66 دکتر غلامعلی ریاحی
67 آقاي دکترحسین زائری آق مشهدی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي
68 دکتر مریم زاهدی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | كارگاه‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ
69 دکتر مهدی زاهدی
70 دکتر مهدی ژند
71 آقاي دکتر محمد سبحانی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | عضويت‌هاي حرفه‌اي
72 آقاي دکتر حمید سپهری | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات چاپ شده
73 آقاي محسن سعیدی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
74 دکتر رضا سلگی
75 آقاي دکتر شهریار سمنانی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده
76 دکتر پیمان سنجری پیرایواتلو
77 خانم دکتر اختر سیفی | توصيف مختصر | سوابق شغلي | مقالات چاپ شده
78 دکتر لعبت شاهکار
79 میترا شربت‌خوری | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
80 آقاي دکتر مجید شهبازی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | مقالات ارايه شده | افتخارات و جوايز
81 دکتر محیا شیرنگی
82 دكتر افشین صاحب جمعی
83 آقاي دکتر باقر صادقی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | دوره‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره
84 آقاي دکتر عارف صالحی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | كارگاه‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات چاپ شده
85 آقاي دکتر محمد صالحی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده
86 خانم دکتر بارانک صفائیان | توصيف مختصر
87 آقاي دکترحلیم بردی طعنه | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | كارگاه‌هاي تدريس شده | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | افتخارات و جوايز
88 دکتر سراج الدین عارف نیا
89 دکتر ولی الله عالیشاهی
90 آقاي دکتر عبداله عباسی | توصيف مختصر
91 دكتر نفیسه عبداللهی
92 دکتر زهرا عرب بافرانی
93 دكتر حمیدرضا عظیمی
94 دكتر سیده ماهرخ علینقی مداح
95 آقای دکتر عبدالرضا فاضل
96 آقاي دکتر مهران فرج اللهی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده
97 خانم دکتر مهناز فولادی نژاد | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده
98 دکتر عزت الله قائمی
99 آقاي دکتر بهروز قاضی مقدم | توصيف مختصر | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده
100 دکتر مرضیه قرائتی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره
101 خانم دکتر صغری السادات قرشی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | داوری مقالات در مجلات علمی
102 دکتر محمدهادی قریب
103 آقاي دکتر ارازبردی قورچائی
104 خانم دکتر الهام کاشانی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده | عضویت در شورای نویسندگان | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز
105 خانم دکتر وحیده کاظمی ن‍ژاد | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | عضویت در شورای نویسندگان | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعالیت های اجرایی
106 آقاي دکتر محمد زمان کامکار
107 آقاي محمد جواد کبیر | آشنايي با زبان | مقالات چاپ شده
108 دکتر بهروز کشاورز
109 دکتر فرشید کمپانی
110 فریده کوچک | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات ارايه شده | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعالیت های اجرایی
111 آقاي دکتر سعید کوکلی
112 دکتر ارژنگ گردیز
113 خانم دکتر رقیه گلشاء | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات چاپ شده | افتخارات و جوايز
114 دکتر محمدجعفر گلعلی پور
115 دكتر سمیه لیوانی
116 دکتر فاطمه لیوانی
117 دكتر ناصر مبرا | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان
118 خانم دکتر الهام مبشری | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | عضویت در شورای نویسندگان | عضويت‌هاي حرفه‌اي
119 علیرضا محرری | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | معرف‌ها
120 احمد محمدی پور | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
121 خانم دکتر سکینه محمدیان | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | مقالات ارايه شده | داوری مقالات در مجلات علمی
122 دکتر محمدرضا محمدی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات چاپ شده | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
123 آقای مسعود محمدی
124 آقاي دکتر عبدالوهاب مرادی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | عضویت در شورای نویسندگان | داوري در كنفرانس‌ها | عضويت‌هاي حرفه‌اي
125 آقاي عبدالجلال مرجانی | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده
126 آقاي دکتر محمد مهدی مطهری | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها
127 آقاي دکتر شهرام مقدم
128 آقاي دکتر آزادرضا منصوریان | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده | عضويت‌هاي حرفه‌اي
129 آقاي دکتر محمد موجرلو | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | افتخارات و جوايز
130 دكتر سید عباس موسوی
131 دكتر علی اصغر مولانا
132 دکتر امید مومن
133 دكتر مجید مهری
134 خانم دکتر آرزو میر فاضلی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | دوره‌هاي تدريس شده
135 خانم دکتر نرگس بیگم میربهبهانی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | مقالات چاپ شده | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي
136 آقاي دکتر فرهاد نادعلی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | طرح‌هاي تحقيقاتي
137 دکتر محمودرضا نصیری
138 آقاي دکتر نعمت نعمت اللهی
139 آقاي دکتر علیرضا نوروزی
140 آقاي غلامرضا وقاری | آشنايي با زبان | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات ارايه شده
141 آقاي دکتر محمدعلی وکیلی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده
142 دکتر شروین السادات هاشمیان اصفهانی
143 دکتر یعقوب یزدانی
:: دانشكده پرستاري و مامايي
دانشكده پرستاري و مامايي:
144 نرجس سادات برقعی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده
145 خانم آسیه سادات بنی عقیل | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده
146 خانم دکتر اکرم ثناگو | كارگاه‌هاي تدريس شده
147 خانم کتایون جلالی آریا | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز | انتقال دانش به جامعه
148 لیلا مسهتی جویباری | آشنايي با زبان | فعاليت‌هاي غير حرفه‌اي
149 آقاي سید عابدین حسینی پائین کولائی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده
150 خانم حمیرا خدام | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده | داوری مقالات در مجلات علمی
151 خانم الهام خوری | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده
152 آقاي حسین رحمانی انارکی
153 آقاي قنبر روحی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | مقالات ارايه شده | داوری مقالات در مجلات علمی
154 دكتر فاطمه سیفی
155 آقاي علیرضا شریعتی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده | عضویت در شورای نویسندگان | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | انتقال دانش به جامعه
156 خانم طیبه ضیائی | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده
157 آقاي علی اکبر عبداللهی | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده
158 خانم شهره کلاگری | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده
159 دکتر غلامرضا محمودی شن | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده
160 دكتر مهناز مدانلو | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي
161 خانم صدیقه مقسمی
162 آقاي عین اله ملایی | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده
163 آقاي حسین نصیری | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده
164 خانم خدیجه یزدی | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | مقالات ارايه شده
:: دانشكده پيراپزشكي
دانشكده پيراپزشكي:
165 آقای علی اکبر آقایی نژاد
166 دکتر علی اصغر آیت الهی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعاليت‌هاي غير حرفه‌اي | معرف‌ها | انتقال دانش به جامعه
167 دکتر علیرضا احمدی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | كارگاه‌هاي تدريس شده | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده
168 خانم فوزیه بخشا | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده | تاييديه‌ها و مجوز‌ها | افتخارات و جوايز | معرف‌ها
169 دکتر اوغل نیاز جرجانی
170 سید یعقوب جعفری | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | مقالات ارايه شده | عضویت در شورای نویسندگان | داوري در كنفرانس‌ها | تاييديه‌ها و مجوز‌ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعاليت‌هاي غير حرفه‌اي | معرف‌ها | انتقال دانش به جامعه
171 دکتر حمیدرضا جوشقانی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | افتخارات و جوايز
172 خانم مریم چهره گشا
173 دکتر کاظم کاظم نژاد تبریزی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | داوري در كنفرانس‌ها | تاييديه‌ها و مجوز‌ها | عضويت‌هاي حرفه‌اي
174 خدابردی کلوی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | عضویت در شورای نویسندگان | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعاليت‌هاي غير حرفه‌اي | انتقال دانش به جامعه
175 قربان محمد کوچکی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات ارايه شده
176 فرهاد نیک نژاد | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | معرف‌ها
177 خانم زهرا یوسفی
:: معاونت آموزشی
معاونت آموزشی:
178 محمدتقی بادله | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان
179 خانم لیلا پاداش | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان
180 آقاي مسلم حسام | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | مقالات ارايه شده | عضویت در شورای نویسندگان | داوري در كنفرانس‌ها | تاييديه‌ها و مجوز‌ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
181 آقاي سید رسول حسینی کوهستانی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها
182 آقاي دکتر غلامعلی زارع | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ
183 دکتر محمدرضا یوسفی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده | افتخارات و جوايز | داوری مقالات در مجلات علمی
:: دانشکده فن آوریهای نوین علوم پزشکی
دانشکده فن آوریهای نوین علوم پزشکی:
184 دکتر مرتضی اولادنبی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | افتخارات و جوايز | داوری مقالات در مجلات علمی
185 بی بی صفورا خواجه نیازی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | علايق تحقيقاتي | كارگاه‌هاي تدريس شده
186 محمد شفیعی
187 آقای دکتر یعقوب صفدری | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | داوری مقالات در مجلات علمی
188 دکتر وحید عرفانی مقدم
189 تورج فرازمندفر
190 دکتر انورسادات کیان مهر
191 دکتر مسعود گلعلی پور
:: دانشکده بهداشت
دانشکده بهداشت:
192 دکتر ناصر بهنام پور | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | عضویت در شورای نویسندگان | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز
193 دکتر عبدالرحمن چرکزی
194 دکتر محمد حسین حاجی ابراهیمی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | كتاب‌هاي منتشر شده
195 دکتر جواد خادمی | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده
196 دکتر یوسف دادبان | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات در دست چاپ | مقالات ارايه شده | عضويت‌هاي حرفه‌اي
197 دکتر مجتبی رئیسی
198 آقای هادی رحیم زاده برزکی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده
199 دکتر علی شهریاری | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | عضویت در شورای نویسندگان | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | معرف‌ها
200 دکتر مهدی صادقی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | مقالات ارايه شده | عضویت در شورای نویسندگان | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | انتقال دانش به جامعه | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
201 آقای حسن صفری | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | مقالات چاپ شده | عضویت در شورای نویسندگان | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز
202 دکتر علی ظفرزاده | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات ارايه شده | داوري در كنفرانس‌ها
203 آقای محمدرضا قنبری | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات چاپ شده | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي
204 دکتر محمد هادی مهدی نژاد | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي
205 آقای سید کمال الدین میرکریمی
:: دانشکده دندانپزشکی
دانشکده دندانپزشکی:
206 دکتر مریم اسلامی منوچهری
207 دکتر ملیحه اکرامی
208 دكتر آرش ایزدی
209 دکتر سودابه باقری مقدم
210 دکتر عماد بهرام نژاد
211 دكتر امین محمد بهلکه
212 دکتر پریچهر پورشکیبائی
213 دکتر سمیرا جمشیدی
214 دکتر زهرا سادات حسینی نوده
215 دكتر آناهیتا خیام پور
216 دکتر هاله ذکایی
217 آقاي دکتر سید علیرضا رضوی
218 دکتر مهرک رکوعی
219 دكتر جمیله رمضانی
220 دکتر اعظم روشن میر
221 دکتر شیوا زمانی نژاد
222 دكتر مهسا زینلی
223 دكتر سوده ساریخانی
224 خانم دکتر نسیم سیفی
225 دکتر لیلا شادان
226 آقاي مصطفی صادقی
227 دكتر سیده مریم طیاری
228 دکتر فاطمه عبدالهی
229 دکتر فاطمه علی اکبرپور
230 دکتر صنم فانی حنیفه
231 خانم دکتر الهام فخاری
232 دکتر طاووس کردافشاری
233 دکتر انسیه گرایلی میکلا
234 دکتر پروانه گل فخرآبادی
235 دکتر علی گویا
236 دکتر مایسا ملاحی
237 دکتر میثم ملازم
238 دكتر امین مهدوی اصل
239 دکتر مریم السادات میرترابی
240 دکتر آیدا میرزایی
241 دکتر وحید ناعمی
242 دکتر محمد نجفی
243 دکتر روژمان نصرت پور
244 دکتر شبنم نعیمی طبیعی
245 دکتر لیلا یزدانی دماوندی
:: معاونت تحقیقات و فناوی
معاونت تحقیقات و فناوری:
educational deputy
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.236 seconds with 9020 queries by yektaweb 3479