برگشت به صفحه اول سایت برگشت به صفحه اول این زیربخش نقشه سایت بخش انگلیسی
:: کارنامه علمی ::
  :: جستجو در مشخصات اعضای هیات علمی
نام کاربرى، نام یا نام خانوادگى
توصیف مختصر
زیرگروه مورد نظر

:: دانشكده پزشكي
دانشكده پزشكي:
1 آقاي دکتر رامین آذرهوش | توصيف مختصر | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | عضویت در شورای نویسندگان
2 دکتر بیژن آریا | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
3 آقاي دکتر علی آرین نیا
4 دکتر محبوبه آزاده راه
5 دکتر ملیحه آزاده راه
6 دکتر آزاده آزادی
7 آقاي دکتر سیدعلی آقاپور
8 آقاي دکتر مهرداد آقایی شبانکاره | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده
9 دکتر محسن ابراهیمی
10 دكتر مریم ابومردانی
11 دکتر عبدا... اردبیلی سرحمامی | مقالات چاپ شده
12 دکتر جهانبخش اسدی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | عضویت در شورای نویسندگان | عضويت‌هاي حرفه‌اي
13 دکتر سمیرا اسلامی
14 مدیا اسلامی
15 دكتر ترانه اسماعیلی
16 دكتر حسن اسمعیلی
17 دکتر سید رامین اعتمادی
18 دکتر رضا افغانی
19 دکتر مرجان اکبری کامرانی
20 دکتر حمیده اکبری
21 دکتر نگین اکبری
22 دكتر لیلا الیاسی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | عضويت‌هاي حرفه‌اي
23 دکتر دایان امانیان
24 آقاي دکتر سعید امیرخانلو
25 دكتر حسین امینی | توصيف مختصر | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات چاپ شده
26 دكتر محمد بانصیری
27 خانم دکتر سپیده بخشنده نصرت | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي
28 آقاي دکترحمیدرضا بذرافشان | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | مقالات ارايه شده | عضویت در شورای نویسندگان | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | انتقال دانش به جامعه
29 دکتر لیلا براتی
30 خانم دکنر نگار برومند | توصيف مختصر | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده
31 دکتر جبار پرهیز
32 دکتر جبار پرهیز
33 دکتر امیرهوشنگ پورخانی
34 خانم دکتر افسانه تابنده | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده
35 آقاي دکتر صادق علی تازیکی
36 آقاي دکتر محمدحسین تازیکی | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده
37 دكتر شهره تازیکی | سوابق تحصيلي | دوره‌هاي تدريس شده | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات چاپ شده | افتخارات و جوايز
38 دکتر شهره تازیکی
39 دكتر علیجان تبرائی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | مقالات چاپ شده
40 آقاي دکتر حمیدرضا تجری | آشنايي با زبان
41 خانم فریده توحیدی
42 دکتر سمانه توسلی
43 دکتر علی جباری
44 دکتر سید مهدی جعفری
45 دکتر مجید جعفری
46 آیلر جمالی | سوابق تحصيلي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده
47 خانم دکتر میترا جودی مشهد
48 دکتر مهرداد جهانشاهی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | طرح‌هاي تحقيقاتي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | عضویت در شورای نویسندگان | افتخارات و جوايز
49 دکتر مهرداد جهانشاهی
50 خانم دکتر فاطمه چراغعلی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | دوره‌هاي تدريس شده
51 دکتر روزبه چراغعلی
52 دکتر روزبه چراغعلی
53 آقاي دکتر امیر حاجی محمدی
54 آقای سید رسول حسینی کوهستانی
55 دکتر سید مهران حسینی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده | عضویت در شورای نویسندگان
56 دكتر سیداحمد حسینی | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده
57 دکتر کامران حیدری | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعالیت های اجرایی
58 دکتر فاطمه حیدری
59 دکتر فاطمه حیدری
60 آقاي دکتر محمود خانداش پور قمی
61 دکتر سید رضا خاندوزی
62 خانم دکتر بهناز خدابخشی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | مقالات چاپ شده
63 آقاي دکتر حسین خسروی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان
64 دكتر هومن خواجوئی
65 آقاي دکتر وحید خوری | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | مقالات ارايه شده | عضویت در شورای نویسندگان | افتخارات و جوايز
66 آقاي دکتر علیرضا خوش بین خوش نظر | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي
67 دكتر احمد دانش
68 هما داوودی
69 خانم دکتر فیروزه درخشان پور | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | كارگاه‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | مقالات ارايه شده
70 دکتر منصور دیلمی
71 دكتر آنا راشدی
72 آقاي دکتر سیامک رجائی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات چاپ شده | فعالیت های اجرایی
73 دکتر فاطمه رحمانی
74 آقاي دکتر رضا رحمتی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده
75 دکتر سید محمد هادی رضوی نیکویی
76 آقاي دکتر تقی ریاحی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات در دست چاپ
77 دکتر غلامعلی ریاحی
78 آقاي دکترحسین زائری آق مشهدی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي
79 دکتر غلامعلی زارع
80 دکتر مریم زاهدی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | كارگاه‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات چاپ شده
81 دکتر مهدی زاهدی
82 دکتر ثمین زمانی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان
83 دکتر مرضیه زنگانه
84 دکتر مهدی ژند
85 دکتر سید آیدین ساجدی
86 آقاي دکتر محمد سبحانی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | عضويت‌هاي حرفه‌اي
87 آقاي دکتر حمید سپهری | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات چاپ شده
88 آقاي محسن سعیدی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
89 دکتر رضا سلگی
90 آقاي دکتر شهریار سمنانی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده
91 خانم دکتر اختر سیفی | توصيف مختصر | سوابق شغلي | مقالات چاپ شده
92 دکتر لعبت شاهکار
93 میترا شربت‌خوری | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
94 دکتر روزبه شمس امیری
95 دکتر مجید شهبازی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده | افتخارات و جوايز
96 دکتر محیا شیرنگی
97 دكتر افشین صاحب جمعی
98 آقاي دکتر باقر صادقی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | دوره‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره
99 آقاي دکتر عارف صالحی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | كارگاه‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات چاپ شده
100 آقاي دکتر محمد صالحی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده
101 خانم دکتر بارانک صفائیان | توصيف مختصر
102 دکتر سراج الدین عارف نیا
103 دکتر ولی الله عالیشاهی
104 آقاي دکتر عبداله عباسی | توصيف مختصر
105 دكتر نفیسه عبداللهی
106 دکتر زهرا عرب بافرانی
107 دكتر حمیدرضا عظیمی
108 دكتر سیده ماهرخ علینقی مداح
109 دکتر سیده فاطمه عمادی
110 آقای دکتر عبدالرضا فاضل
111 آقاي دکتر مهران فرج اللهی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده
112 خانم دکتر مهناز فولادی نژاد | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده
113 دکتر عزت الله قائمی
114 آقاي دکتر بهروز قاضی مقدم | توصيف مختصر | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده
115 دکتر مرضیه قرائتی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره
116 خانم دکتر صغری السادات قرشی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | داوری مقالات در مجلات علمی
117 دکتر محمدهادی قریب
118 دکتر حسین قنادان
119 آقاي دکتر ارازبردی قورچائی
120 خانم دکتر الهام کاشانی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده | عضویت در شورای نویسندگان | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز
121 خانم دکتر وحیده کاظمی ن‍ژاد | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | عضویت در شورای نویسندگان | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعالیت های اجرایی
122 آقاي دکتر محمد زمان کامکار
123 آقاي محمد جواد کبیر | آشنايي با زبان | مقالات چاپ شده
124 دکتر فرهاد کر
125 دکتر بهروز کشاورز
126 دکتر فرشید کمپانی
127 فریده کوچک | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات ارايه شده | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعالیت های اجرایی
128 آقاي دکتر سعید کوکلی
129 دکتر ارژنگ گردیز
130 خانم دکتر رقیه گلشاء | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات چاپ شده | افتخارات و جوايز
131 دکتر محمدجعفر گلعلی پور
132 دكتر سمیه لیوانی
133 دکتر فاطمه لیوانی
134 دكتر ناصر مبرا | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان
135 خانم دکتر الهام مبشری | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | عضویت در شورای نویسندگان | عضويت‌هاي حرفه‌اي
136 سید بابک مجاورعقیلی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | معرف‌ها
137 آقای علیرضا محبی
138 علیرضا محرری | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | معرف‌ها
139 احمد محمدی پور | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
140 خانم دکتر سکینه محمدیان | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | مقالات ارايه شده | داوری مقالات در مجلات علمی
141 دکتر محمدرضا محمدی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات چاپ شده | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
142 آقای مسعود محمدی
143 آقاي دکتر عبدالوهاب مرادی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | عضویت در شورای نویسندگان | داوري در كنفرانس‌ها | عضويت‌هاي حرفه‌اي
144 آقاي عبدالجلال مرجانی | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده
145 آقاي دکتر محمد مهدی مطهری | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها
146 دکتر امید مظفری
147 آقاي دکتر شهرام مقدم
148 آقاي دکتر آزادرضا منصوریان | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده | عضويت‌هاي حرفه‌اي
149 آقاي دکتر محمد موجرلو | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | افتخارات و جوايز
150 دكتر سید عباس موسوی
151 دكتر علی اصغر مولانا
152 دکتر امید مومن
153 دكتر مجید مهری
154 خانم دکتر آرزو میر فاضلی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | دوره‌هاي تدريس شده
155 خانم دکتر نرگس بیگم میربهبهانی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | مقالات چاپ شده | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي
156 آقاي دکتر فرهاد نادعلی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | طرح‌هاي تحقيقاتي
157 دکتر محمودرضا نصیری
158 آقاي دکتر نعمت نعمت اللهی
159 آقاي دکتر علیرضا نوروزی
160 آقاي غلامرضا وقاری | آشنايي با زبان | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات ارايه شده
161 آقاي دکتر محمدعلی وکیلی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده
162 دکتر یعقوب وکیلی
163 دکتر شروین السادات هاشمیان اصفهانی
164 دکتر شروین سادات هاشمیان اصفهانی
165 دکتر یعقوب یزدانی
:: دانشكده پرستاري و مامايي
دانشكده پرستاري و مامايي:
166 خانم نگارین اکبری
167 نرجس سادات برقعی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده
168 خانم آسیه سادات بنی عقیل | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده
169 خانم دکتر اکرم ثناگو | كارگاه‌هاي تدريس شده
170 خانم کتایون جلالی آریا | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز | انتقال دانش به جامعه
171 لیلا مسهتی جویباری | آشنايي با زبان | فعاليت‌هاي غير حرفه‌اي
172 سید عابدین حسینی پائین کولائی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده
173 خانم حمیرا خدام | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده | داوری مقالات در مجلات علمی
174 خانم الهام خوری | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده
175 آقاي حسین رحمانی انارکی
176 آقاي قنبر روحی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | مقالات ارايه شده | داوری مقالات در مجلات علمی
177 دکتر زهرا سبزی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | مقالات ارايه شده | عضویت در شورای نویسندگان | داوري در كنفرانس‌ها | تاييديه‌ها و مجوز‌ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعاليت‌هاي غير حرفه‌اي | معرف‌ها | انتقال دانش به جامعه | فعالیت های اجرایی | گزارش های علمی - تخصصی | داوری مقالات در مجلات علمی
178 دكتر فاطمه سیفی
179 آقاي علیرضا شریعتی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده | عضویت در شورای نویسندگان | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | انتقال دانش به جامعه
180 خانم طیبه ضیائی | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده
181 خانم راضیه طالبی
182 آقاي علی اکبر عبداللهی | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده
183 خانم شهره کلاگری | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده
184 دکتر غلامرضا محمودی شن | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده
185 دكتر مهناز مدانلو | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي
186 خانم مریم مرادی
187 خانم صدیقه مقسمی
188 آقاي عین اله ملایی | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده
189 خانم اکرم سادات منتظری
190 خانم حمیده منچری
191 آقاي حسین نصیری | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده
192 خانم خدیجه یزدی | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | مقالات ارايه شده
:: دانشكده پيراپزشكي
دانشكده پيراپزشكي:
193 آقای علی اکبر آقایی نژاد
194 دکتر علی اصغر آیت الهی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعاليت‌هاي غير حرفه‌اي | معرف‌ها | انتقال دانش به جامعه
195 دکتر علیرضا احمدی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | كارگاه‌هاي تدريس شده | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده
196 خانم فوزیه بخشا | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده | تاييديه‌ها و مجوز‌ها | افتخارات و جوايز | معرف‌ها
197 دکتر اوغل نیاز جرجانی
198 سید یعقوب جعفری | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | مقالات ارايه شده | عضویت در شورای نویسندگان | داوري در كنفرانس‌ها | تاييديه‌ها و مجوز‌ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعاليت‌هاي غير حرفه‌اي | معرف‌ها | انتقال دانش به جامعه
199 دکتر حمیدرضا جوشقانی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | افتخارات و جوايز
200 خانم مریم چهره گشا
201 دکتر کاظم کاظم نژاد تبریزی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | داوري در كنفرانس‌ها | تاييديه‌ها و مجوز‌ها | عضويت‌هاي حرفه‌اي
202 خدابردی کلوی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | عضویت در شورای نویسندگان | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعاليت‌هاي غير حرفه‌اي | انتقال دانش به جامعه
203 قربان محمد کوچکی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات ارايه شده
204 فرهاد نیک نژاد | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | معرف‌ها
205 خانم زهرا یوسفی
:: معاونت آموزشی
معاونت آموزشی:
206 محمدتقی بادله | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان
207 خانم لیلا پاداش | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان
208 آقاي مسلم حسام | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | مقالات ارايه شده | عضویت در شورای نویسندگان | داوري در كنفرانس‌ها | تاييديه‌ها و مجوز‌ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
209 آقاي سید رسول حسینی کوهستانی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها
210 آقاي دکتر غلامعلی زارع | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ
211 دکتر محمدرضا یوسفی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده | افتخارات و جوايز | داوری مقالات در مجلات علمی
:: دانشکده فن آوریهای نوین علوم پزشکی
دانشکده فن آوریهای نوین علوم پزشکی:
212 دکتر مرتضی اولادنبی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | افتخارات و جوايز | داوری مقالات در مجلات علمی
213 بی بی صفورا خواجه نیازی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | علايق تحقيقاتي | كارگاه‌هاي تدريس شده
214 محمد شفیعی
215 آقای دکتر یعقوب صفدری | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ
216 دکتر وحید عرفانی مقدم
217 تورج فرازمندفر
218 دکتر انورسادات کیان مهر
219 دکتر مسعود گلعلی پور
:: دانشکده بهداشت
دانشکده بهداشت:
220 دکتر ناصر بهنام پور | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | عضویت در شورای نویسندگان | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز
221 دکتر عبدالرحمان چرکزی | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي
222 دکتر محمد حسین حاجی ابراهیمی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | كتاب‌هاي منتشر شده
223 دکتر جواد خادمی | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده
224 دکتر یوسف دادبان | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات در دست چاپ | مقالات ارايه شده | عضويت‌هاي حرفه‌اي
225 دکتر مجتبی رئیسی
226 آقای هادی رحیم زاده برزکی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده
227 دکتر علی شهریاری | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | عضویت در شورای نویسندگان | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | معرف‌ها
228 دکتر مهدی صادقی | توصيف مختصر | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | كتاب‌هاي منتشر شده | مقالات چاپ شده | مقالات در دست چاپ | مقالات ارايه شده | عضویت در شورای نویسندگان | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي | انتقال دانش به جامعه | فعالیت های اجرایی | داوری مقالات در مجلات علمی
229 آقای حسن صفری | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | مقالات چاپ شده | عضویت در شورای نویسندگان | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز
230 دکتر علی ظفرزاده | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات ارايه شده | داوري در كنفرانس‌ها
231 آقای محمدرضا قنبری | سوابق تحصيلي | سوابق شغلي | دوره‌هاي تدريس شده | مشاركت در كارگاه‌ها | طرح‌هاي تحقيقاتي | دانشجويان تحت راهنمايي | دانشجويان تحت مشاوره | مقالات چاپ شده | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي
232 دکتر محمد هادی مهدی نژاد | سوابق تحصيلي | آشنايي با زبان | مهارت‌هاي حرفه‌اي | سوابق شغلي | علايق تحقيقاتي | دوره‌هاي تدريس شده | كارگاه‌هاي تدريس شده | طرح‌هاي تحقيقاتي | مقالات چاپ شده | مقالات ارايه شده | داوري در كنفرانس‌ها | افتخارات و جوايز | عضويت‌هاي حرفه‌اي
233 آقای سید کمال الدین میرکریمی
:: دانشکده دندانپزشکی
دانشکده دندانپزشکی:
234 دکتر امیررضا احمدی نیا
235 دکتر مریم اسلامی منوچهری
236 دکتر ملیحه اکرامی
237 دكتر آرش ایزدی
238 دکتر سودابه باقری مقدم
239 دکتر عماد بهرام نژاد
240 دكتر امین محمد بهلکه
241 دکتر پریچهر پورشکیبائی
242 دکتر سمیرا جمشیدی
243 دکتر زهرا سادات حسینی نوده
244 دکتر هاله ذکایی
245 دکتر مهرک رکوعی
246 دكتر جمیله رمضانی
247 دکتر اعظم روشن میر
248 دکتر شیوا زمانی نژاد
249 دكتر مهسا زینلی
250 خانم دکتر نسیم سیفی
251 دکتر لیلا شادان
252 دكتر سیده مریم طیاری
253 دکتر فاطمه عبدالهی
254 دکتر فاطمه علی اکبرپور
255 دکتر صنم فانی حنیفه
256 خانم دکتر الهام فخاری
257 دکتر سعیده قانعی
258 دکتر عزت ا... کاظمی نژاد
259 دکتر رضا کاظمیان
260 دکتر طاووس کردافشاری
261 دکتر انسیه گرایلی میکلا
262 دکتر آرمین گسیلی
263 دکتر پروانه گل فخرآبادی
264 دکتر علی گویا
265 دکتر نازنین مرتضوی
266 دکتر مایسا ملاحی
267 دکتر میثم ملازم
268 دكتر امین مهدوی اصل
269 دکتر مریم السادات میرترابی
270 دکتر آیدا میرزایی
271 دکتر وحید ناعمی
272 دکتر محمد نجفی
273 دکتر روژمان نصرت پور
274 دکتر منور نصیرزاده
275 دکتر شبنم نعیمی طبیعی
276 دکتر المیرا نیازی
277 دکتر لیلا یزدانی دماوندی
:: معاونت تحقیقات و فناوی
معاونت تحقیقات و فناوری:
educational deputy
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.246 seconds with 9304 queries by yektaweb 3529