[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: معرفي مجله :: آخرين شماره :: آرشيو مقالات :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 23، شماره 4 - ( زمستان 1400 ) ::
جلد 23 شماره 4 صفحات 80-71 برگشت به فهرست نسخه ها
معدنی سازی رنگ راکتیو قرمز 198 توسط فرآیند اکسیداسیون تلفیقی پیشرفته از فاضلاب‌های رنگی به روش طراحی مکعب مرکزی
حسن صفری1 ، مرتضی کاشفی الاصل* 2، مژگان زعیم دار3 ، یوسف دادبان شهامت4 ، رضا مرندی5
1- دانشجوی دکتری آلودگی محیط زیست، دانشکده علوم و فنون دریایی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
2- دانشیار گروه محیط زیست، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. ، kashefi-mo@srbiau.ac.ir
3- استادیار گروه محیط زیست، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
4- دانشیار، مرکز تحقیقات بهداشت محیط، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران.
5- دانشیار گروه محیط زیست، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
چکیده:   (179 مشاهده)

زمینه و هدف: حضور بسیاری از رنگ‌های سنتتیک در محلول‌های آبی می‌تواند باعث سرطان‌زایی و جهش‌زایی شده و بر سلامت انسان تاثیر گذارد. راکتیو قرمز 198 یکی از انواع رنگ‌های آزو با ساختار پیچیده، خصوصیات سمی، سرطانزایی، جهش‌زایی و پایدار در محیط زیست است که از طریق فاضلاب صنایع نساجی به محیط زیست تخلیه می‌شود. در این مطالعه میزان تجزیه و معدنی‌سازی رنگ راکتیو قرمز 198 توسط فرایند هیبریدی UV/US/H2O2/O3 (تابش فرابنفش، اولتراسونیک، پراکسید هیدروژن و ازن) به صورت مجزا و تلفیقی بررسی گردید.

روش بررسی: در این مطالعه توصیفی - تحلیلی متغیرهای مورد مطالعه بر فرایند معدنی‌سازی رنگ شامل حضور گاز ازن و پرتوهای ماورای بنفش و نیز غلظت اولیه رنگ، اولتراسونیک، زمان تماس، pH و پراکسید هیدروژن بررسی شدند. طراحی، آنالیز و بهینه‌سازی آزمایشات توسط نرم‌افزار طراحی آزمایشات با مدل مکعب مرکزی انجام و شرایط بهینه آن مشخص گردید.

یافته‌ها: حداکثر راندمان حذف رنگ تحت شرایط بهینه شامل غلظت اولیه رنگ 200mg/L ، زمان واکنش 34 دقیقه، غلظت پراکسید هیدروژن 27 Mg/L و pH=9 در شرایط حضور جریان گاز ازن، پرتوهای ماورابنفش و امواج اولتراسونیک به میزان 100 درصد حاصل شد. همچنین درصد عوامل اثرگذار بر حذف رنگ شامل گاز ازن، UV، غلظت اولیه رنگ، US، زمان تماس، pH و پراکسید به ترتیب 58.8% ، 19.3% ، 2.3% ، 1.5% ، 1.1% ، 0.6% و 0.2% به دست آمدند.

نتیجه‌گیری: فرایند هیبریدی UV/US/H2O2/O3 با داشتن مزایایی از قبیل عملکرد و سرعت بالا برای تصفیه فاضلاب‌های سخت تجزیه‌پذیر و رنگی توصیه می‌شود.

واژه‌های کلیدی: صنایع نساجی، رنگ زدایی آب، رنگ راکتیو قرمز 198
Article ID: Vol23-57
متن کامل [PDF 869 kb]   (771 دریافت)    
نوع مطالعه: تحقيقي | موضوع مقاله: بهداشت محيط
* نشانی نویسنده مسئول: تهران، بزرگراه شهید بابایی (غرب به شرق)، خروجی حکیمیه، خیابان شهید صدوقی، بلوار شهید عباسپور، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، گروه محیط زیست، تلفن 77009801 الی 77009838-021، نمابر ۷۷۰۰۹۸۴۸
فهرست منابع
1. Mahdizadeh H, Nasiri A, Gharaghani MA, Yazdanpanah G. Hybrid UV/COP advanced oxidation process using ZnO as a catalyst immobilized on a stone surface for degradation of acid red 18 dye. MethodsX. 2020 Oct; 7: 101118. DOI: 10.1016/j.mex.2020.101118 [DOI] [PubMed]
2. Malakootian M, Smith Jr A, Amiri Gharaghani M, Mahdizadeh H, Nasiri A, Yazdanpanah G. Decoloration of textile Acid Red 18 dye by hybrid UV/COP advanced oxidation process using ZnO as a catalyst immobilized on a stone surface. Desalination Water Treat. 2020; 182: 385-94. DOI: 10.5004/dwt.2020.25216 [View at Publisher] [DOI]
3. Arshad R, Bokhari TH, Javed T, Bhatti IA, Rasheed S, Iqbal M, et al. Degradation product distribution of Reactive Red-147 dye treated by UV/H2O2/TiO2 advanced oxidation process. J Mater Res Technol. 2020; 9(3): 3168-78. DOI: 10.1016/j.jmrt.2020.01.062 [Article] [DOI]
4. Al Arni S, Ghareba S, Solisio C, Palma MSA, Converti A. Methods of Reactive Red 141 Dye Decolorization, Treatment, and Removal from Industrial Wastewaters: A Critical Review. Environ Eng Sci. 2021 Jul; 38(7): 577-91. DOI: 10.1089/ees.2020.0338 [Article] [DOI]
5. Moussavi G, Mahmoudi M. Degradation and biodegradability improvement of the reactive red 198 azo dye using catalytic ozonation with MgO nanocrystals. Chem Eng J. 2009 Oct; 152(1): 1-7. DOI: 10.1016/j.cej.2009.03.014 [Article] [DOI]
6. Kyzas GZ, Bikiaris DN, Mitropoulos AC. Chitosan adsorbents for dye removal: a review. Polym Int. 2017 Dec; 66(12): 1800-11. DOI: 10.1002/pi.5467 [Article] [DOI]
7. Astuti W, Chafidz A, Wahyuni ET, Prasetya A, Bendiyasa IM, Abasaeed AE. Methyl violet dye removal using coal fly ash (CFA) as a dual sites adsorbent. J Environ Chem Eng. 2019 Oct; 7(5): 103262. DOI: 10.1016/j.jece.2019.103262 [Article] [DOI]
8. Kim SJ, Kim SC, Seo SG, Lee DJ, Lee H, Park SH, et al. Photocatalyzed destruction of organic dyes using microwave/UV/O3/H2O2/TiO2 oxidation system. Catalysis Today. 2011 Apr; 164(1): 384-90. DOI: 10.1016/j.cattod.2010.10.025 [Article] [DOI]
9. Mohammed IA, Jawad AH, Abdulhameed AS, Mastuli MS. Physicochemical modification of chitosan with fly ash and tripolyphosphate for removal of reactive red 120 dye: Statistical optimization and mechanism study. Int J Biol Macromol. 2020 Oct; 161: 503-13. DOI: 10.1016/j.ijbiomac.2020.06.069 [Article] [DOI]
10. Wu CH, Yu CH. Effects of TiO2 dosage, pH and temperature on decolorization of C.I. Reactive Red 2 in a UV/US/TiO2 system. J Hazard Mater. 2009 Sep 30; 169(1-3): 1179-83. DOI: 10.1016/j.jhazmat.2009.04.064 [DOI] [PubMed]
11. Zangeneh H, Zinatizadeh AAL, Feizy M. A comparative study on the performance of different advanced oxidation processes (UV/O3/H2O2) treating linear alkyl benzene (LAB) production plant's wastewater. J Ind Eng Chem. 2014 Jul; 20(4): 1453-61. DOI: 10.1016/j.jiec.2013.07.031 [Article] [DOI]
12. Kepa U, Stanczyk-Mazanek E, Stepniak L. The use of the advanced oxidation process in the ozone + hydrogen peroxide system for the removal of cyanide from water. Desalination. 2008 Mar; 223(1-3): 187-93. DOI: 10.1016/j.desal.2007.01.215 [Article] [DOI]
13. Mokhtarani N, Yasrobi SY, Ganjidoust H. Optimization of Ozonation Process for a Composting Leachate-Contaminated Soils Treatment Using Response Surface Method. Ozone: Science & Engineering. 2015; 37(3): 279-86. DOI: 10.1080/01919512.2014.999909 [Article] [DOI]
14. Huang Y, Luo M, Xu Z, Zhang D, Li L. Catalytic ozonation of organic contaminants in petrochemical wastewater with iron-nickel foam as catalyst. SepPurif Technol. 2019 Mar; 211: 269-78. DOI: 10.1016/j.seppur.2018.09.080 [Article] [DOI]
15. Fung PC, Sin KM, Tsui SM. Decolorisation and degradation kinetics of reactive dye wastewater by a UV/ultrasonic/peroxide system. J Soc Dyes Colorist. 2000 May. 116: 170-73. DOI: 10.1111/j.1478-4408.2000.tb00036.x [Article] [DOI]
16. Mahdizadeh H, Malakootian M. Optimization of ciprofloxacin removal from aqueous solutions by a novel semi-fluid Fe/charcoal micro-electrolysis reactor using response surface methodology. Process Saf Environ Prot. 2019 Mar; 123: 299-308. DOI: 10.1016/j.psep.2019.01.024 [Article] [DOI]
17. Mehrabani-Zeinabad M, Yu L, Achari G, Langford CH. Mineralisation of sulfolane by UV/O3/H2O2 in a tubular reactor. J Environ Eng Sci. 2016 Jun; 11(2): 44-51. DOI: 10.1680/jenes.16.00014 [Article] [DOI]
18. Dadban Shahamat Y, Sadeghi M, Shahryari A, Okhovat N, Bahrami Asl F, Baneshi MM. Heterogeneous catalytic ozonation of 2, 4-dinitrophenol in aqueous solution by magnetic carbonaceous nanocomposite: catalytic activity and mechanism. Desalination Water Treat. 2016; 57(43): 20447-56. DOI: 10.1080/19443994.2015.1115372 [Article] [DOI]
19. Zhao L, Ma J, Sun ZZ, Zhai X. Catalytic ozonation for the degradation of nitrobenzene in aqueous solution by ceramic honeycomb-supported manganese. Applied Catalysis B: Environmental. 2008 Sep; 83(3): 256-64. [Article] [DOI]
20. Tizaoui C, Bouselmi L, Mansouri L, Ghrabi A. Landfill leachate treatment with ozone and ozone/hydrogen peroxide systems. J Hazard Mater. 2007 Feb; 140(1-2): 316-24. DOI: 10.1016/j.jhazmat.2006.09.023 [DOI] [PubMed]
21. Sun J, Yan X, Lv K, Sun S, Deng K, Du D. Photocatalytic degradation pathway for azo dye in TiO2/UV/O3 system: Hydroxyl radical versus hole. Journal of Molecular Catalysis A: Chemical. 2013 Feb; 367: 31-37. DOI: 10.1016/j.molcata.2012.10.020 [Article] [DOI]
22. Shu HY, Chang MC. Decolorization effects of six azo dyes by O3, UV/O3 and UV/H2O2 processes. Dyes and Pigments. 2005 Apr; 65(1): 25-31. DOI: 10.1016%2Fj.dyepig.2004.06.014 [Article] [DOI]
23. Xiong Z, Cheng X, Sun D. Pretreatment of heterocyclic pesticide wastewater using ultrasonic/ozone combined process. J Environ Sci. 2011 May; 23(5): 725-30. DOI: 10.1016/S1001-0742(10)60465-2 [Article] [DOI]
24. Yazdani M, Najafpoor A, Dehghan A, Alidadi H, Dankoob M, Zangi R, et al. [Performance evaluation of combined Ultrasonic/UV process in Removal of Tetracycline Antibiotic from Aqueous Solutions using Response surface Methodology]. J Res. Environ Health. 2017; 3(1): 11-20. DOI: 10.22038/jreh.2017.23423.1148 [Article in Persian] [View at Publisher] [DOI]
25. Mostafaii GR, Dehghani R, Hasanzadeh M, Mousavi SGA. [A comparison between advanced O3/UV and H2O2/UV oxidation processes for the treatment of municipal solid waste leachate]. Feyz. 2012; 16(1): 71-78. [Article in Persian] [View at Publisher]
26. Shokri A, Mahanpoor K, Soodbar D. Degradation of Ortho-Toluidine in petrochemical wastewater by ozonation, UV/O3, O3/H2O2 and UV/O3/H2O2 processes. Desalination and Water Treatment. 2016; 57(35): 16473-82. DOI: 10.1080/19443994.2015.1085454 [Article] [DOI]
ارسال پیام به نویسنده مسئول


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Safari H, Kashefi ALasl M, Zaeimdar M, Dadban Shahamat Y, Marandi R. Mineralization of 198 Reactive Red Dyes by the Hybrid Advanced Oxidation Process UV/US/H2O2/O3 from Colored Wastewater Using Central Composite Design. J Gorgan Univ Med Sci. 2022; 23 (4) :71-80
URL: http://goums.ac.ir/journal/article-1-3987-fa.html

صفری حسن، کاشفی الاصل مرتضی، زعیم دار مژگان، دادبان شهامت یوسف، مرندی رضا. معدنی سازی رنگ راکتیو قرمز 198 توسط فرآیند اکسیداسیون تلفیقی پیشرفته از فاضلاب‌های رنگی به روش طراحی مکعب مرکزی. مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان. 1400; 23 (4) :80-71

URL: http://goums.ac.ir/journal/article-1-3987-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 23، شماره 4 - ( زمستان 1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان Journal of Gorgan University of Medical Sciences
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 29 queries by YEKTAWEB 4414