عنوان طرح تحقیقاتی

مجری (مجریان)

مصوب مرکز

مصوب شورای پژوهشی دانشگاه

توضیحات

بررسی تغییرات هورمون‏های تیرویید پس از همودیالیز در بیماران تحت همودیالیز مرکز آموزشی درمانی بیمارستان ۵ آذر گرگان در سال ۱۳۹۱

دکتر علیرضا احمدی
زهرا حصاری

۲۲/۰۹/۱۳۹۱

۱۹/۱۰/۱۳۹۱

بررسی شیوع اکسیور در مهدکودک‏های شهر گرگان با روش چسب اسکاچ و تست ناخن

فرامرز کوهسار
نسرین سروری

۲۰/۰۳/۱۳۹۲

۱۱/۰۴/۱۳۹۲

بررسی فراوانی آلودگی ویروس هپاتیت G در کیسه های خون مصرف شده به روش RT-PCR

دکتر علیجان تبرائی

میشار کلیشادی

۱۶/۰۵/۱۳۹۲

۰۲/۰۷/۱۳۹۲

مقایسه سطح سرمی فاکتورهای TNF-αو IL-۶ در بیماران ایسکمیک قلبی با افراد سالم

دکتر حمید رضا جوشقانی

سیده سمیه حسینی

۱۶/۰۵/۱۳۹۲

۱۶/۰۲/۱۳۹۳

طراحی و ارزیابی روش HDA-ELISA برای تشخیص لیشمانیوزیس پوستی

دکتر اوغل نیاز جرجانی

فرامرز کوهسار

۰۸/۰۸/۱۳۹۲

۰۲/۰۲/۱۳۹۳

پایان نامه ای

مقایسه سطح سرمی فاکتورهای هموسیستئین، فولات و کوبالامین در بیماران ایسکمیک قلبی با افراد سالم

دکتر حمید رضا جوشقانی

سارا حسین زاده

۰۸/۰۸/۱۳۹۲

۰۳/۰۴/۱۳۹۳

بررسی توزیع فراوانی ویروس های HPV،EBV  و HSV در بافت پتریژیوم

دکتر علیجان تبرائی

میشار کلیشادی

۲۹/۰۸/۱۳۹۲

۲۰/۱۱/۱۳۹۲

ژنوتایپینگ آدنوویروس ها دربافت پتریژیوم

دکتر علیجان تبرائی

میشار کلیشادی

۲۹/۰۸/۱۳۹۲

۲۰/۱۱/۱۳۹۲

مقایسه سطوح استرس درک شده با کورتیزول مو در دانشجویان دانشکده پیراپزشکی و بهداشت

دکتر عبدالرحمان چرکزی

مریم شهروز

۲۹/۰۸/۱۳۹۲

۲۰/۱۱/۱۳۹۲

مقایسه سطح سرمی فاکتورهای سرولوپلاسمین، فریتین و اسید اوریک در بیماران اسکمیک قلبی با افراد سالم

دکتر حمیدرضا جوشقانی

شمیلا ملک محمودی

۰۱/۱۱/۱۳۹۲

۰۶/۰۸/۱۳۹۳

بررسی تاثیر بیان ژن آنتی ژن ۴۳ بر روی تشکیل بیوفیلم اشریشیا کولی یوروپاتوژن در شرایط

محمد ارجمند

دکتر آیلر جمالی

۰۱/۱۱/۱۳۹۲

۳۰/۰۲/۱۳۹۳

پایان نامه ای

تیپ بندی اشرشیا کلی یوروپاتوژن (UPEC) با تکنیک RAPD-PCR

دکتر آیلر جمالی

۰۱/۱۱/۱۳۹۲

۰۳/۰۴/۱۳۹۳

ارزیابی گونه های ویبریو و ردیابی ژن های بیماریزای ctxb وtcp A در آبهای سطحی و آب شور استان گلستان

دکتر شقایق انوری
مهدی موقری

۲۰/۱۲/۱۳۹۲

۲۰/۰۳/۱۳۹۳

پایان نامه ای

مطالعه مقایسه ای اثر پربیوتیک‌های مختلف (گالاکتوالیگوساکارید، فروکتوالیگوساکارید و اینولین) بر شاخص‌های ایمنی غیر اختصاصی، هیستومورفولوژی و ترکیب جمعیت باکتریایی روده با استفاده از ماهی به عنوان مدل آزمایشگاهی

دکتر علیرضا احمدی

دکتر سید حسین حسینی فر

۲۰/۱۲/۱۳۹۲

۲۰/۰۳/۱۳۹۳

مشترک با دانشگاه منابع طبیعی گرگان

مقایسه پلی مورفیسم های T>C -۷۸۶ و  G>T ۸۹۴ و ۴a۴b ژن eNOS , در بیماران ایسکمی قلبی با افراد سالم

دکتر علیرضا احمدی

۱۴/۵/۱۳۹۳

۶/۸/۱۳۹۳

بررسی  مقایسه ای سطح پلاسمایی فروکتوز، NO و Zn پلاسمای مایع منی با شاخص های حرکتی اسپرمی

دکتر حمیدرضا جوشقانی
محمد مستخدم هاشمی

۱۴/۵/۱۳۹۳

۱۶/۱۰/۱۳۹۳

پایان نامه ای

مقایسه سطح پارااکسوناز-۱ و لسیتین کلسترول آسیل ترانسفراز در بیماران ایسکمیک قلبی با افراد نرمال

دکتر حمیدرضا جوشقانی

۲۴/۸/۱۳۹۳

۱۴/۱۱/۱۳۹۳

بررسی اثر دوز ساب MIC  نانوذره اکسید روی (Zno ) بر بیان ژن همولیزین آلفا استافیلوکوکوس اورئوس

دکتر عزت اله قائمی
منصور سقلی

۲۴/۸/۱۳۹۳

۱۴/۱۱/۱۳۹۳

پایان نامه ای

بررسی اثر اسانس های پونه کوهی، میخک و دارچین بر روی لیشمانیا ماژور سویه استاندارد ایرانی (MHRO/IR/۷۵/ER) در شرایط آزمایشگاهی

دکتر اوغل نیاز جرجانی
دکتر مجتبی رئیسی

۲۲/۱۰/۱۳۹۳

بررسی اثر سایتو توکسیک تعدادی از گیاهان دارویی استان گلستان بر سلول های سرطانی  در آزمایشگاه

دکتر هما داودی
دکتر محسن سعیدی

۱۰/۶/۱۳۹۳

۳۱/۰۶/۱۳۹۴

بررسی اثر ضد سرطانی لیپو پلی ساکارید به همراه داروی ۵- فلوئوراسیل بر سلولهای سرطانی انسان

دکتر هما داودی
دکتر علیجان تبرایی

۲۴/۸/۱۳۹۳

۱۶/۰۴/۱۳۹۴

فراوانی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس نوع بیجینگ در نمونه های کشت مثبت مسلولین با روش RealTime PCR در شهر گرگان دکتر عزت اله قائمی ۱۶/۰۴/۱۳۹۴
بررسی میزان فومونیزین و زیرالنون در گندم های سیلوهای استان گلستان به روش الایزا

دکتر فرهاد نیک نژاد

دکتر حمید یزدی

۱۹/۰۳/۱۳۹۴

اثر تمرینات هوازی در شدت های مختلف بر عوامل مخاطره آمیز قلبی وعروقی در مردان با توجه به آنزیم میلوپراکسیداز، لیپوپروتئین، آپولیپوپروتئینM ، آپولیپوپروتئین O در HDL پلاسما

ابوالفضل آقابابائیان

دکتر سید مهران حسینی

دکتر حمید رضا جوشقانی

۰۵/۰۸/۱۳۹۴ پایان نامه ای
بررسی اثرغلظت پایین تر از MIC  نانوذرات اکسید روی(Zno ) و نقره  بر بیان ژن های ویرولان استافیلوکوکوس اورئوس دکتر عزت اله قائمی ۲۲/۱۰/۱۳۹۴

پایان نامه ای

تعیین فراوانی سروتیپ ها و پروفایل عوامل حدت ژنتیکی لیستریا در فراورده های دریایی و مطالعه تأثیر نانوذرات روی بر سویه های جداسازی شده

دکتر عزت اله قائمی

دکتر سید مهدی اجاق

۰۳/۰۶/۱۳۹۴

پایان نامه ای

مشترک با دانشگاه منابع طبیعی گرگان و علوم پزشکی ایران

جداسازی و شناسایی باکتریوفاژهای لایتیک علیه برخی از عوامل شایع باکتریایی ایجاد کننده عفونت ادراری برای فاژتراپی
 

دکتر عزت اله قائمی

مهسا یزدی

۰۵/۰۸/۱۳۹۴ پایان نامه ای
بررسی حساسیت پروتئوس های جداشده از نمونه های بالینی به فاژ vB_Pmis_TH و شناسایی لوکوس CRISPR-Cas باکتریایی
 
دکتر عزت الله قائمی
مهناز شفائی فلاح
۱۳۹۷/۰۳/۱ غیر پایان نامه ایی
تولید پروتئین نوترکیب ساختاری شماره ی ۶ (vp۶) روتا ویروس انسانی در میزبان پروکاریوتی دکتر سید محمد هادی رضوی نیکو
مها مسعودی
۱۳۹۷/۱۱/۱ مقطع کارشناسی ارشد رشته ویروس شناسی 
بررسی اثر ضدمیکروبی فتودینامیکی ریبوفلاوین به تنهایی ودر ترکیب با کلیستین علیه ایزوله های سودوموناس آئروژینوزای مقاوم به چند دارو در شرایط آزمایشگاهی

بررسی ارتباط بین سطح سرمی روی و شاخص های اریتروسیت در افراد مراجعه کننده به آزمایشگاه های شهر گرگان
 
دکتر عبدالله اردبیلی سرحمامی  احسان نجاری اول

دکتر حمیدرضا جوشقانی
زهرا اسلامی
۱۳۹۷/۱۱/۰۹

۱۳۹۷/۱۱/۰۱
پایان نامه ای

غیر پایان نامه ای
 شناسایی عوامل باکتریایی و قارچی در زخم استرنوم بیماران جراحی قلب بازمرکز کردکوی تغییر یافت    دکتر سیده صدیقه حسینی غیر پایامه نامه ای
بررسی ارتباط میان مقادیر ویتامین D با تست های عملکردی تیروئید در افراد با کم کاری تیروئید دکتر حمید رضا جوشقانی  مجتبی زارع ابراهیم آبادی
بررسی تاثیر نانو ذراتZnO پوشیده شده و غیرپوشیده با لیگاند پورفیرین بر بیان ژن هایQse C و flu در اشریشیا کلی یوروپاتوژن
 
دکتر آیلر جمالی
مهین نیانی
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ پایان نامه ای
طراحی و ساخت کیت الایزای روتاویروس های انسانی گروه A وارزیابی آن با کیت های تجاری مشابه  دکتر سید محمد هادی رضوی نیکو غیر پایان نامه ای
بررسی همراهی پلی مورفیسم ژن آنزیم سیکلواکسیژناز II با میزان پروستاگلاندین E۲ ، FBS و HbA۱C سرم بیماران مبتلا به دیابت تیپ II و افراد نرمال به عنوان کنترل دکتر صفورا خواجه نیازی  ، رزیتا هزارجریبی پایان نامه ایی
کارشناس ارشد
تغییرات هلیکوباکتر پیلوری و کالپروتکتین دفعی در افراد مبتلا به گاستریت مزمن
 
دکتر حمیدرضا جوشقانی، ساناز سالار آملی ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ غیر پایان نامه ای
بررسی فنوتیپی تولید بیوفیلم و حضور ژن های مرتبط با آن در ایزوله های کلینیکی سودوموناس آئروژینوزا
 
دکتر عبدالله اردبیلی سرحمامی، عصمت کمالی ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ غیر پایان نامه ای
پیش بینی تغییرات باند های الکتروفورز در افراد مبتلا به بیماری های کلیوی دکتر حمیدرضا جوشقانی، ساناز سالار آملی ۱۳۹۷/۰۶/۰۶
اندازه گیری و بررسی ارتباط سطح ادراری متابولیت های کاتکول آمین های وانیلیل مندلیک اسید، نورمتانفرین ومتانفرین در بیماران مبتلا به فشار خون بالا دکتر حمیدرضا جوشقانی، ساناز سالار آملی ۱۳۹۹/۰۶/۱۶
تاثیر تغییر شاخص های اریتروسیتی بر سطح HbA۱C دکتر محمد طاهر حجتی، دکتر علی اصغر آیت اللهی ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ غیر پایان نامه ای
بررسی اثر آنتی اکسیدانی عصاره کاسنی و مریم گلی در گوشت چرخ شده شترمرغ   دکتر مجتبی رئیسی، جواد نجفی کارشناسی ارشد
بررسی اثر آنتی اکسیدانی عصاره گزنه و عصاره فلفل قرمز در گوشت چرخ شده شتر  دکتر مجتبی رئیسی ، مریم ابراهیمی ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ کارشناسی ارشد
تشخیص سریع باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی با اندازه گیری پارامترهای اپتیکی غیرخطی دکتر عزت الله قائمی،محدثه شادفر ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ غیر پایان نامه ای
بررسی مقایسه ای تغییرات فاکتورهای هماتولوژیک و بیوشیمیایی خانم های باردار مبتلا به دیابت بارداری و خانم های باردار سالم در سال
۱۳۹۷
دکتر محمد طاهر حجتی، دکتر علیرضا احمدی ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ غیر پایان نامه ای
بررسی بروز هموگلوبینوپاتی در افراد دارای boarder line MCV در مراجعین به بیمارستان ۵ آذر شهرستان گرگان، ایران. دکتر علی اضغر آیت اللهی، دکتر محمد طاهر حجتی غیر پایان نامه ای

دفعات مشاهده: 946 بار   |   دفعات چاپ: 477 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز تحقیقات علوم آزمایشگاهی می باشد.

معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي گرگان