بیمارستان فاطمه زهرا مینودشت- اخبار


حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/1/23 | 
معارفه جناب دکتر علی نجفی پاسندی بعنوان سرپرست بیمارستان برکت فاطمه الزهرا (س) مینودشت

جناب دکتر علی نجفی پاسندی متخصص داخلی بعنوان سرپرست بیمارستان برکت فاطمه الزهر (س) مینودشت معرفی شدند


 
نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان فاطمه زهرا مینودشت:
http://goums.ac.ir/find.php?item=90.17066.55791.fa
برگشت به اصل مطلب