بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) کلاله- اخبار
شروع فرآیند امحاء پرونده های بیمارستان رسول اکرم (ص) کلاله

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/4/27 | 
نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) کلاله:
http://goums.ac.ir/find-88.16080.67154.fa.html
برگشت به اصل مطلب