بیمارستان امام خمینی بندر ترکمن- منشور اخلاقی کارکنان
حقوق گیرندگان خدمت و طرح تکریم ارباب رجوع

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/7/25 |  نویسنده: محمد کمال وند | 

 

نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان امام خمینی بندر ترکمن:
http://goums.ac.ir/find.php?item=86.9944.27875.fa
برگشت به اصل مطلب