بیمارستان امام خمینی بندر ترکمن- درمانگاه تخصصی
معرفی مسئول درمانگاه تخصصی شهید عظیم گل

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/10/6 | 
مسئول درمانگاه تخصصی شهید عظیم گل : جناب آقای عبدالکمال مبصر 
نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان امام خمینی بندر ترکمن:
http://goums.ac.ir/find.php?item=86.8992.43267.fa
برگشت به اصل مطلب