بیمارستان امام خمینی بندر ترکمن- واحد کنترل عفونت
مسئول واحد کنترل عفونت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/3/7 | 
مسئول واحد کنترل عفونت : سرکار خانم سارا کرد 
نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان امام خمینی بندر ترکمن:
http://goums.ac.ir/find.php?item=86.12987.43266.fa
برگشت به اصل مطلب