بیمارستان امام خمینی بندر ترکمن- بخش اورژانس
معرفی سرپرستار بخش اورژانس

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/3/7 | 
مسئول بخش اورژانس : جناب آقای بهمن پنق
 
کارشناس ارشد مراقبت های ویژه


 
نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان امام خمینی بندر ترکمن:
http://goums.ac.ir/find.php?item=86.12950.43213.fa
برگشت به اصل مطلب