بیمارستان شهداء گنبد کاووس- فناوری اطلاعات
فناوری اطلاعات بیمارستان شهداء گنبد کاووس

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/11/15 | 
واحد فناوری اطلاعات بیمارستان شهداء گنبد کاووس
Information technology Hospital Gonbad Kavus
AWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان شهداء گنبد کاووس:
http://goums.ac.ir/find.php?item=84.8362.18191.fa
برگشت به اصل مطلب