بیمارستان شهداء گنبد کاووس- اورژانس و فوریت
معرفی بخش اورژانس فوریت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/11/6 | 
معرفی بخش فوریت
نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان شهداء گنبد کاووس:
http://goums.ac.ir/find.php?item=84.18113.44119.fa
برگشت به اصل مطلب