بیمارستان شهداء گنبد کاووس- ساعات ملاقات
ساعت ملاقات بیماران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/10/30 | 
ساعت ملاقات
نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان شهداء گنبد کاووس:
http://goums.ac.ir/find.php?item=84.17983.43976.fa
برگشت به اصل مطلب