بیمارستان شهداء گنبد کاووس- بیانیه رسالت و چشم انداز
بیانیه رسالت و چشم انداز

حذف تصاویر و رنگ‌ها
رسالت بیمارستان
نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان شهداء گنبد کاووس:
http://goums.ac.ir/find.php?item=84.10311.18363.fa
برگشت به اصل مطلب