مرکز تحقیقات ناهنجاریهای مادرزادی گرگان- سال 1398
طرح های مصوب ۱۳۹۸

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/7/26 | 
  • بررسی میزان متیلاسیون ژنهای CDKAL۱  و  PSD۳ در خون مادران با تشخیص دیابت بارداری
  • تعیین و مقایسه اثر میزوپروستول با تری نیتریت گلیسیرین (TNG) جهت آماده سازی سرویکس برای کورتاژ تشخیصی در مرکز آموزشی و درمانی شهید صیاد شیرازی در سال ۱۳۹۹
  • بررسی علل فوت ناشی از قصور پزشکی رسیدگی شده در سازمان پزشکی قانونی استان گلستان طی سال های  ۱۳۹۸-۱۳۹۱
نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات ناهنجاریهای مادرزادی گرگان:
http://goums.ac.ir/find-8.23278.61878.fa.html
برگشت به اصل مطلب