مرکز تحقیقات ناهنجاریهای مادرزادی گرگان- سال 1395
طرح های مصوب ۱۳۹۵

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/7/26 | 
 • بررسی ارتباط بین ازدواج فامیلی و ناهنجاری های مادرزادی قلبی در زنان باردار مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی صیاد شیرازی
 • بررسی اثر کورکومین بر آسیب نورونی ناشی از تجویز اکستازی در بافت هیپوکامپ موش صحرایی
 • اثرات مواجهه با اکستازی در دوره بارداری بر آپوپتوز سلولی، فعالیت استروگلیا و میکروگلیا در استریاتوم فرزندان رت نژاد ویستار
 • بررسی فراوانی موتاسیون ۳۵delta G در ژن GJB۲ در خانواده های ناشنوا با توارث اتوزوم مغلوب غیرسندرمی استان گلستان
 • بررسی تغییرات بیان ژن های کلاستر ۱-۱/۱۳۳a-microRNA-۱  حین تکوین قلب جنین موش های مبتلا به دیابت بارداری
 • بررسی تغییرات بیان ژن های کلاستر ۱-۲/۱۳۳a-۱microRNA-  حین تکوین قلب جنین موش های مبتلا به دیابت بارداری
 • بررسی فراوانی آنومالی های مادرزادی و عوامل مرتبط با آن در وقوع همزمان آترزی دئودنوم و پانکراس حلقوی در نوزادان مراجعه کننده به بیمارستان های طالقانی گرگان و دکتر شیخ مشهد در سال ۱۳۸۵-۱۳۹۲
 • بررسی اثر دیابت بارداری بر تعداد نورون های دوپامینرژیک حباب بویایی در زاده های بالغ موش صحرایی نژاد ویستار
 • بررسی اثر دیابت بارداری القا شده بر ساختار، فراساختار و بیان ژنهای هایپرتروفیک سلولهای میوسیت قلب در زاده های بالغ موش صحرایی
 • بررسی بیان ژن های ۲,۴,۵,۶,۷,۱۰ BMP در تکوین میوکاردیوم قلب جنین موش های C۵۷BL مبتلا به دیابت بارداری
 • بررسی اثر القائ دیابت در دوره  بارداری بر بیان ژن های فرآیند تغییر اپیتلیال به مزانشیمال در قلب رویان موش C۵۷BL 
 • مقایسه سطح سرمی ویتامین D در زنان چاق و نرمال مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک (PCOs) مراجعه کننده به درمانگاه زنان مرکز آموزشی درمانی شهید صیاد شیرازی گرگان سال ۱۳۹۵
 • مقایسه عفونت ادراری بین زنان باردار بستری مبتلا و غیرمبتلا به دیابت بارداری در بیمارستان شهید صیاد شیرازی گرگان در سال ۱۳۹۴
 • مقایسه تاثیر تجویز اکسی توسین و تجویز توام اکسی توسین- پروپرانول بر پیشرفت مراحل و سیر زایمان
نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات ناهنجاریهای مادرزادی گرگان:
http://goums.ac.ir/find-8.23275.61872.fa.html
برگشت به اصل مطلب