مرکز تحقیقات ناهنجاریهای مادرزادی گرگان- سال 1387
طرح مصوب ۱۳۸۷

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/7/26 | 
  • بررسی ارتباط نقایص لوله عصبی نوزادان و عفونت هلیکو باکتر پیلوری مادران
نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات ناهنجاریهای مادرزادی گرگان:
http://goums.ac.ir/find-8.23267.61863.fa.html
برگشت به اصل مطلب