پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان- اخبار
جلسه بررسی ارتقای شاخص های سلامت کار مرکز بهداشت گرگان در استان برگزار شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/9/22 | 
جلسه بررسی و تصمیم گیری در خصوص ارتقای شاخصهای سلامت کار مرکز بهداشت شهرستان گرگان با حضور دکتر موسی الرضا شبیهی معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گلستان در این معاونت برگزار گردید.

در این جلسه پس از بحث و بررسی، تصمیمات جهت بهبود شاخصهای سلامت کار مرکز بهداشت شهرستان گرگان اتخاذ گردید

سرپرست گروه وکارشناسان سلامت کار استان و ریاست و کارشناسان بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت استان در این جلسه حضور داشتند. این جلسه در معاونت بهداشت دانشگاه برگزار گردید. 

نشانی مطلب در وبگاه پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان:
http://goums.ac.ir/find-70.4779.62814.fa.html
برگشت به اصل مطلب