پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان- اخبار
کمیته علمی اجرایی بهبود تغذیه در معاونت بهداشت دانشگاه برگزار شد

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/9/19 | 
کمیته علمی اجرایی بهبود تغذیه جامعه استان باحضور کلیه مسئولین واحدهای تغذیه شهرستان در معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی برگزار گردید.

در این کمیته مهندس لشکربلوکی درخصوص شاخص های وضعیت تغذیه ونحوی گزارشگیری از سامانه ناب مطالبی ارائه نمودند.

در ادامه خسروی درخصوص دستورالعمل جدید پایگاه تغذیه سالم را بیان نمودند و در پایان مهندس چوگان درخصوص تغییرات و اصلاحات ایجاد شده در سامانه ناب براساس بسته خدمات جدید توضیحاتی را ایراد بیان کردند.


نشانی مطلب در وبگاه پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان:
http://goums.ac.ir/find-70.4779.62769.fa.html
برگشت به اصل مطلب