پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان- اخبار
دکتر محسن ابراهیمی به سمت سرپرست دانشکده پزشکی گرگان منصوب شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/3/25 | 
طی حکمی از سوی دکتر سعید گل فیروزی سرپرست دانشگاه، دکتر محسن ابراهیمی فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی و عضو هیئت علمی گروه آموزشی کودکان به سمت سرپرست دانشکده پزشکی منصوب شد.
طی این حکم آمده است:
 

 
نشانی مطلب در وبگاه پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان:
http://goums.ac.ir/find.php?item=70.4779.60224.fa
برگشت به اصل مطلب