پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان- اخبار
انتشار شصت و چهارمین شماره دوماهنامه مجله Medical Laboratory Journal

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/10/12 | 
به گزارش روابط عمومی دانشکده پیراپزشکی گرگان، شصت و چهارمین  شماره دوماهنامه مجله   Medical Laboratory Journal (MLJ) مربوط به   Jan-Febسال ۲۰۲۲ بر روی وبگاه این مجله به آدرس زیر قرار گرفت:
نشانی مطلب در وبگاه پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان:
http://goums.ac.ir/find.php?item=70.4779.58365.fa
برگشت به اصل مطلب