پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان- اخبار
جلسه کمیته منتخب ارتقای عضو هیئت علمی گروه آموزشی ایمنی شناسی دانشکده پزشکی برگزار گردید

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/1/17 | 
جلسه کمیته منتخب ارتقای عضو هیئت علمی گروه آموزشی ایمنی شناسی دانشکده پزشکی برگزار گردید.
جلسه اول کمیته منتخب ارتقای یک نفر از اعضای هیئت علمی گروه آموزشی ایمنی شناسی دانشکده پزشکی گرگان از مرتبه علمی استادیاری به دانشیاری با حضور کمیته منتخب در محل دفتر ریاست دانشکده پزشکی برگزار شد.
دکتر سیدمهران حسینی معاون آموزشی و دبیر کمیته ارتقاء ضمن اعلام این خبر افزود: این جلسه با هدف بررسی، بحث و تبادل نظر مستندات ارسالی توسط عضو محترم هیئت علمی گروه آموزشی ایمنی شناسی در خصوص ارتقای رتبه علمی ایشان برگزار  گردیده، که به دلیل بررسی موارد بیشتر طی جلسه آتی مابقی موارد ارسالی بازبینی و مورد تایید نهایی قرار خواهد گرفت.
وی در ادامه گفت: پرونده های ارتقای اعضای هیئت علمی در صورت تکمیل بودن کلیه مستندات فرهنگی، آموزشی، پژوهشی و اجرایی در جلسه کمیته منتخب ارتقاء دانشکده بررسی می گردد.
وی افزود: پس از تایید در کمیته منتخب دانشکده کلیه موارد ارسالی به کمیته تخصصی دانشگاه جهت تصویب نهایی ارسال می شود.

 
نشانی مطلب در وبگاه پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان:
http://goums.ac.ir/find.php?item=70.4779.55747.fa
برگشت به اصل مطلب