مدیریت آمار و فناوری اطلاعات- اطلاعات آماری
سامانه‌های جامع آماری

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
عنوان سامانه محتوای سامانه کارشناس رابط آماری مجری
سامانه داشبورد مدیریتی استان گلستان سامانه داشبورد مدیریتی استان گلستان خانم مهندس محمدی‌فر مدیریت آمار و فنّاوری اطلاعات
سیناسا وزارت بهداشت سامانۀ یکپارچۀ نظام اطلاعات سلامت ایران  آقای حسن خورشا مدیریت آمار و فنّاوری اطلاعات
سدا علوم پزشکی گلستان سامانۀ نظارت بر داروهای اعتیاد آور دانشگاه علوم  پزشکی گلستان  خانم مهندس محمدی‌فر مدیریت آمار و فنّاوری اطلاعات
سیمابر استانداری گلستان سامانۀ یکپارچۀ مدیریت آمار و برنامه‌ریزی مهندس حسن خورشا مدیریت آمار و فنّاوری اطلاعات 
داشبورد مدیریتی سپاس وزارت بهداشت استان گلستان  سامانه یکپارچه HIS استان گلستان مهندس هانیه محمدی‌فر مدیریت آمار و فنّاوری اطلاعات 
سیمابر استانداری گلستان  مشاهدۀ آمارهای ثبتی آقای حسن خورشا مدیریت آمار و فنّاوری اطلاعات 
دبیرخانۀ ستاد تحول سلامت دبیرخانۀ ستاد تحول سلامت خانم فاطمه تازیک معاونت درمان 
اس‌ آر ام دانشگاه- سامانۀ نظارت سپاس اس‌ آر ام دانشگاه- سامانۀ نظارت سپاس مهندس هانیه محمدی‌فر مدیریت آمار و فنّاوری اطلاعات 
جیرا- سامانۀ نظارت سپاس جیرا- سامانۀ نظارت سپاس مهندس هانیه محمدی‌فر مدیریت آمار و فنّاوری اطلاعات 
سامانه آمار سوختگی سامانه آمار سوختگی بیمارستانها بیمارستان‌های استان 
 مددکاری  ثبت اطلاعات بیماران نیازمند  آقای نورانی  درمان
سامانه محب سامانه امور بانکی امور مالی  امور مالی دانشگاه
سامانه آواب پرسنلی - عملکرد پزشکان - تجهیزات - تعداد بیماران - چند شاخص درمانی کارشناسان درمانی معاونت درمان - غذا و دارو
سامانه محب سامانه امور بانکی امور مالی  امور مالی دانشگاه
سامانه آواب پرسنلی - عملکرد پزشکان - تجهیزات - تعداد بیماران - چند شاخص درمانی کارشناسان درمانی معاونت درمان - غذا و دارو
سامانه سجاد سیستم در آمد دانشگاه کارشناسان درآمد معاونت توسعه
سامانه HSE توزیع تحول سلامت - میزان هزینه اضافه کار مقیم پزشکان - و میزان تخصیص کارشناسان معاونت درمان معاونت درمان
سامانه خطای پزشکی فرم خطای پزشکی درمان معاونت درمان
سامانه مرگ نوزاد و اطفال سامانه مرگ نوزاد و اطفال درمان معاونت درمان
سامانه حوادث ترافیکی ثبت حوادث ترافیکی استان درمان معاونت درمان
سامانه بیماران خاص بیماران دیالیزی و... درمان معاونت درمان
سامانه نیازمندان در مورد نیازمندان درمان معاونت درمان
سامانه سوختگی سامانه اطلاعات سوختگی درمان معاونت درمان
سامانه اعصاب و روان سامانه اعصاب و روان درمان معاونت درمان
سامانه مراجعه به اورژانس مراجعه به اورژانس درمان معاونت درمان
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت آمار و فناوری اطلاعات:
http://goums.ac.ir/find-65.9059.14336.fa.html
برگشت به اصل مطلب