شبکه بهداشت و درمان گمیشان- تابلو اعلانات
خیرین سلامت

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGE

درراستای اجرایی نمودن سیاستهای شورای خیرین سلامت شهرستان گمیشان مبنی بر دیداربامسئولین وائمه جمعه وافراد ذینفوذ شهرستان ،درتاریخ 92/9/10 هیئت مدیره شورا به همراه آقای دکتر بهمن ایری مدیرشبکه بهداشت ودرمان شهرستان با جناب آقای عسگری فرماندارشهرستان ، حاج آخوند نبوی نژادامام جمعه شهرستان وائمه جمعه شهرهای سیمین شهروخواجه نفس دیدار ،ودرخصوص نحوه تعامل باواحدها وهماهنگیهای بین بخشی وچگونگی اخذکمکهای خیرین درسطح شهرستان واستان رایزنیهای مرتبط با موضوع انجام وازفرمایشات آنان درجهت پیشبرداهداف شورا استفاده گردید.

برای دیدن تصاویر اینجا کلیک نمایید

نشانی مطلب در وبگاه شبکه بهداشت و درمان گمیشان:
http://goums.ac.ir/find.php?item=64.8096.10601.fa
برگشت به اصل مطلب