مرکز تحقیقات اختلالات ایسکمیک- اخبار مرکز
جذب دانشجو

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/11/15 | 

ارسال درخواست اولیه جهت جذب دانشجوی دوره Ph.D پژوهش محور به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی 

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات اختلالات ایسکمیک:
http://goums.ac.ir/find.php?item=6.2411.54924.fa
برگشت به اصل مطلب