مرکز تحقیقات اختلالات ایسکمیک- کارگاه
کارگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/11/24 | 
 
واحد مجری زمان برگزاری عنوان
مرکز تحقیقات اختلالات ایسکمیک با همکاری مرکز تحقیقات سلولهای بنیادی و مرکز تحقیقات اختلالات متابولیک دانشگاه علوم پزشکی گلستان و مشارکت مرکز تحقیقات کانسر دانشگاه علوم پزشکی تهران زمان برگزاری: ۲۸-۲۹ مهرماه ۱۳۹۵ 
 
برگزاری کارگاه کشوری "مدل های حیوانی سرطان و بررسی تکنیک های زیستی"
مرکز تحقیقات اختلالات ایسکمیک ، معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گلستان با همکاری مرکز تحقیقات سلول های بنیادی
زمان برگزاری:  ۲۶-۲۷ شهریور ماه ۱۳۹۳ 
برگزاری کارگاه کشوری " ساخت بافت مهندسی شده قلبی و ارزیابی آن" اقماری بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی
  گزارش اجمالی کارگاه

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات اختلالات ایسکمیک:
http://goums.ac.ir/find.php?item=6.13902.29965.fa
برگشت به اصل مطلب