کمیته تحقیقات دانشجویی- اعضای کمیته تحقیقات دانشگاه
اسامی اعضا کمیته تحقیقات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/4/16 | 

سرپرست دانشگاه: دکتر علی معماریان
دبیر دانشگاه: سحر اردلان
کارشناس دانشگاه: خانم مریم پاک منش

دانشکده پزشکی
سرپرست: دکتر اردبیلی
دبیر: -

دانشکده دندان پزشکی
سرپرست: دکتر مریم قلیچ لی
دبیر: فاطمه میرزایی
 
دانشکده پردیس
سرپرست: دکتر وقاری
دبیر: -
 
دانشکده پرستاری
سرپرست: دکتر جویباری
دبیر: -
 
دانشکده فناوری های نوین
سرپرست: دکتر اولادنبی
دبیر: امید برزگری


 

نشانی مطلب در وبگاه کمیته تحقیقات دانشجویی:
http://goums.ac.ir/find.php?item=57.9520.32585.fa
برگشت به اصل مطلب