شبکه بهداشت کردکوی- اخبار
نظارت بر بانک ها و جایگاه های سوخت شهرستان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/11/26 | 

محمد باقر مولائی فر فرماندار ، دکتر حمید حق شناس مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان در راستای بررسی چگونگی رعایت دستورالعمل بهداشتی در بانکها و جایگاه های سوخت و ادارات شهرستان ، به صورت سرزده از برخی مکان ها بازدید نمودند.

در این بازدیدها تأکید شد ارائه خدمات در همه بخش ها بویژه بخش های دولتی شهرستان منوط به رعایت پروتکل های بهداشتی می باشد.

نشانی مطلب در وبگاه شبکه بهداشت کردکوی:
http://goums.ac.ir/find.php?item=45.9492.58796.fa
برگشت به اصل مطلب