مرکزتحقیقات اختلالات متابولیک- کارگاه های برگزار شده
کنگره ها

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

 

کارگاه و کنفرانس های برگزار شده

سال برگزاری

۱

کنفرانس چاقی و اختلالات متابولیک در اطفال و نقش تغذیه در درمان آن

۱۳۹۰/۰۸/۱۹

۲

کنفرانس درمانهای نوین دیابت

۱۳۹۲/۰۵/۳۱

۳

کنفرانس علمی چاقی، عوارض و درمان آن در کودکان

۱۳۹۲/۱۱/۰۳

۴

کارگاه آموزش کار با  Atomic Absorption

۱۳۹۴/۱۱/۰۵

۵

کارگاه نرم افزار رفرانس نویسی

۱۳۹۵/۰۲/۲۰

۶

کارگاه آموزش نرم افزار پژوهشیار

۱۳۹۷/۰۳/۰۷

۷

کارگاه تئوری و عملی طراحی پرایمر

۱۳۹۷/۰۹/۱۴

۸

کارگاه آموزش نرم افزار spss

۱۳۹۷/۱۱/۲۴

۹

کارگاه تئوری و عملی استخراج DNA ژنومیک

۱۳۹۹/۰۷/۰۹

۱۰

کارگاه تئوری و عملی SDS- page

۱۳۹۹/۰۷/۱۲

۱۱

تئوری اندازه گیری پروتئین به روش Western-Blot

۱۳۹۹/۰۷/۱۳

۱۲

 

 

۱۳

 

 

۱۴

 

 

نشانی مطلب در وبگاه مرکزتحقیقات اختلالات متابولیک:
http://goums.ac.ir/find.php?item=42.2358.1167.fa
برگشت به اصل مطلب