دانشکده پزشکی گرگان- مدیر گروه های بالینی
بالینی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

ردیفنام گروهنام خانوادگیناممرتبه علمیمدرک تحصیلیرشته تحصیلی
1زنانمبشریالهامدانشیارمتخصصزنان و زایمان
2عفونیعباسیعبدا...دانشیارمتخصصبیماریهای عفونی
3جراحیآریابیژناستادیارمتخصصجراحی عمومی
4داخلیموجرلومحمداستادیارفوق تخصصنفرولوژی
5آسیب شناسیآذرهوشرامیندانشیاردکتری تخصصیآسیب شناسی
6قلبشیرافکناحمد علیدانشیارمتخصصقلب و عروق
7بیهوشیقورچاییارازبردیاستادیارمتخصصبیهوشی
8نورولوژیتازیکیصادقعلیاستادیاردکتری تخصصیروانپزشکی
9اطفالفولادی نژادمهنازاستادیارفوق تخصصنوزادان
10رادیولوژی نعمت الهینعمت ا...استادیارمتخصصرادیولوژی

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پزشکی گرگان:
http://goums.ac.ir/find.php?item=4.8687.12230.fa
برگشت به اصل مطلب