دانشکده پزشکی گرگان- حوزه ریاست
رئیس دانشکده

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

ریاست دانشکده پزشکی گرگان 

نام و نام خانوادگی

دکتر محسن ابراهیمی                                                                                                                                         

مدرک تحصیلی فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی
مرتبه علمی استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه
سوابق اجرایی
شرح وظیفه بعنوان بالاترین فرد تصمیم گیرنده بر تمام فعالیتهای آموزشی،پژوهشی،اداری و مالی دانشکده که بطورمستقیم و غیر مستقیم بر امور نظارت دارد.
پست الکترونیکی m۱۳۵۵ebrahimigmail.com
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پزشکی گرگان:
http://goums.ac.ir/find.php?item=4.586.1009.fa
برگشت به اصل مطلب