دانشکده پزشکی گرگان- معرفی
معرفی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

معاون پژوهشی دانشکده پزشکی گرگان 

نام و نام خانوادگی دکتر فریده کوچک
مدرک تحصیلی متخصص پزشکی اجتماعی
مرتبه علمی استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه
سوابق اجرایی
 •  عضو اجرایی در مرکز تحقیقات مطالعه کوهورت سرطان مری و معده گنبد کاووس از سال ۹۱ به بعد
 •  عضو هیات علمی و استادیار گروه پزشکی اجتماعی و خانواده از سال ۹۲ به بعد
 •  محقق و عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و توسعه اجتماعی از سال ۹۲ به بعد
 •  عضو شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه ۹۲-۹۳
 •  عضو هیات علمی گروه MPH  پزشک خانواده از سال ۹۲ به بعد
 •  مسئول واحد آموزش پاسخگو مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی سال ۹۲
 •  عضو هیات تحریریه مجله علمی پژوهشی حکیم جرجانی سال ۹۲-۹۳
 •  عضو کمیته علمی المپیاد دانشجویی حیطه مدیریت نظام سلامت سال ۹۳-۹۴
 •  جانشین سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی سال ۹۲-۹۳
 •  محقق و عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات نوزادان و کودکان از سال ۹۴ به بعد
 •  نماینده تام الاختیار رییس دانشکده پزشکی در انجمن علمی دانشجویی دانشکده پزشکی سال ۹۵
 •  مسئول واحد ارزشیابی اساتید مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه سال ۹۵
 •  مدیر گروه بهداشت و پزشکی اجتماعی سال ۹۵
پست الکترونیکییق dr.kouchak@goums.ac.ir

پیام معاون پژوهشی دانشکده

معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی تمامی توان و امکانات خود را بکار میگیرد تا تسهیلات و بستری مناسب و در خور برای اعضای هیئت علمی و دانشجویان جهت تحقیقات بنیادی و کاربردی فراهم آورد تا بدین وسیله باعث ارتقای سطح دانش کاربردی به منظور دستیابی به عدالت اجتماعی ،کرامت انسانی و توسعه پایدار برای بشریت گردد.
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پزشکی گرگان:
http://goums.ac.ir/find.php?item=4.3882.2920.fa
برگشت به اصل مطلب